Li recordem que d’acord amb la Llei de societats de capital, la seva societat ha de celebrar de forma obligatòria anualment la junta general ordinària de socis, i que la seva convocatòria i celebració dóna lloc a la possibilitat d’exercitar varis dels drets que com a socis disposen a través dels quals poden obtenir informació sobre la societat.

La junta general ordinària és la reunió dels socis que se celebra complint els requisits legals per a deliberar i decidir sobre les matèries que són de la seva competència. En particular, la junta general ordinària de socis és aquella que, obligatòriament, s’ha de reunir almenys una vegada a l’any dins del primer semestre de cada exercici amb la finalitat de:

  • aprovar els comptes anuals de l’exercici anterior
  • resoldre sobre l’aplicació del resultat
  • aprovar, si escau, la gestió social de l’òrgan d’administració.

Entre els drets que assisteixen als socis des de la convocatòria de la junta general ordinària fins a la seva celebració, hi ha el dret d’assistència a la junta general. Poden assistir personalment o bé degudament representats.

Atenció. Només en l’àmbit de les societats de responsabilitat limitada, a partir de la convocatòria de la junta general, el soci o conjunt de socis que representin almenys el 5% del capital social podran examinar en el domicili social, per si mateixos o amb un expert comptable, els documents que serveixin de suport i d’antecedent dels comptes anuals.

El dret d’assistència a la junta està reconegut a tots els accionistes?

Sí. En el cas d’una societat de responsabilitat limitada tots els socis tenen dret a assistir a la junta general. Els estatuts no podran exigir per a l’assistència a la junta general la titularitat d’un nombre mínim de participacions.

No obstant això, en el cas d’una societat anònima, els estatuts podran exigir, respecte de totes les accions, sigui quina sigui la seva classe o sèrie, la possessió d’un nombre mínim per a assistir a la junta general sense que, en cap cas, el nombre exigit pugui ser superior a l’u per mil del capital social.

Atenció. Els accionistes sense vot, sí que podran assistir a la junta ja que el dret d’assistència i el dret de vot són independents. Així, el titular d’accions sense vot, encara que no pot emetre vot, sí que pot participar en les deliberacions prèvies a la votació.

Encara que el dret d’assistència està reconegut expressament als accionistes, això no implica que només aquests puguin acudir a les juntes. Així, per exemple, els administradors, de l’una o l’altra societat, hauran d’assistir obligatòriament a les juntes generals. Són moltes les sentències que han declarat la nul·litat dels acords socials per l’absència dels administradors en la junta.

A més, els estatuts podran autoritzar o ordenar l’assistència de directors, gerents, tècnics i altres persones que tinguin interès en la bona marxa dels assumptes socials.

El president de la junta general a més podrà autoritzar l’assistència de qualsevol altra persona que cregui convenient. La junta, no obstant això, podrà revocar aquesta autorització. Això serà aplicable a la societat de responsabilitat limitada, tret que els estatuts disposessin una altra cosa.

Atenció. Impedir a un soci formar part de la junta és motiu de nul·litat i per tant, els acords adoptats en aquesta junta podran ser impugnats.

Acta notarial: la presència d’un notari a la junta

Quant a la presència de notari, la Llei disposa que els administradors podran requerir la presència de notari perquè estengui acta de la junta general i estaran obligats a fer-ho sempre que, amb cinc dies d’antelació al previst per a la celebració de la junta, ho sol·licitin socis que representin, almenys, l’u per cent del capital social en la societat anònima o el cinc per cent en la societat de responsabilitat limitada. En aquest cas, els acords només seran eficaços si consten en acta notarial.

Atenció. L’accionista que sigui titular de l’1% del capital social de la societat anònima i el 5% de la societat de responsabilitat limitada podrà sol·licitar a l’òrgan d’administració la designació d’un notari perquè assisteixi a la junta general de socis i estengui acta de la junta general.

L’acta notarial no se sotmetrà a tràmit d’aprovació, tindrà la consideració d’acta de la junta i els acords que hi constin es podran executar a partir de la data del seu tancament.

Els honoraris notarials seran de càrrec de la societat.

Especialitat per a les societats anònimes: titulars d’accions nominatives i d’accions representades per mitjà d’anotacions en compte

En la societat anònima els estatuts podran condicionar el dret d’assistència a la junta general a la legitimació anticipada de l’accionista, però en cap cas podran impedir l’exercici d’aquest dret als titulars d’accions nominatives i d’accions representades per mitjà d’anotacions en compte que les tinguin inscrites en els seus respectius registres amb cinc dies d’antelació a aquell en què s’hagi de celebrar la junta, ni a les forquilles d’accions al portador que amb la mateixa antelació hagin efectuat el dipòsit de les seves accions o, si escau, del certificat acreditatiu del seu dipòsit en una entitat autoritzada, en la forma prevista pels estatuts. Si els estatuts no contenen una previsió a aquest últim respecte, el dipòsit es podrà fer en el domicili social.

El document que acrediti el compliment d’aquests requisits serà nominatiu i assortirà eficàcia legitimadora enfront de la societat.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies