En relació amb el tractament fiscal de les operacions de leasing en l’Impost sobre Societats (IS), cal ressenyar en primer lloc que la Llei 27/2014, de l’Impost sobre Societats (LIS) -aplicable als exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2015-, conté una regulació específica.

Així, l’article 106 de la nova LIS regula el règim fiscal de determinats contractes d’arrendament financer, aplicant el precepte quan l’arrendador sigui una entitat de crèdit o un establiment financer de crèdit.

Per tant, en el cas concret d’operacions de leasing concertades amb entitats de crèdit que compleixin els requisits que estableix l’article 106 de la LIS tindran un tractament fiscal privilegiat que consistirà en els següents aspectes:


 • Deducibilidad de la càrrega financera en tot cas.
 • La porció corresponent a la recuperació del bé de les quotes de leasing tindrà així mateix el caràcter de despesa deduïble amb el límit de 2 vegades l’import del coeficient d’amortització lineal segons les taules oficialment aprovades que correspongui a l’esmentat bé. En el cas d’empreses de reduïda dimensió, el límit serà el doble del coeficient d’amortització lineal segons taules d’amortització, multiplicat per 1,5 vegades (això és equivalent a 3 vegades el coeficient d’amortització)

  • L’excés és deduïble en els períodes impositius successius, respectant el mateix límit. Caldrà tenir en compte el moment de la posada en condicions de funcionament del bé.
   En tot cas, no resultarà deduïble la part de recuperació del cost del bé que correspongui a terrenys, solars i actius no amortitzables. En el supòsit que aquesta condició es doni únicament en una part del bé objecte de l’operació, es pot deduir la proporció que correspongui als elements susceptibles d’amortització, que s’ha d’expressar diferenciadament en el respectiu contracte.

   El principal avantatge fiscal del règim especial aplicable a l’leasing contingut en la Llei de l’impost de societats consisteix en una anticipació del reconeixement de la despesa a efectes fiscals, concretant-se en la realització d’ajustos negatius al resultat comptable fins a completar l’amortització fiscal de l’actiu i, amb posterioritat ajustos positius que s’han de fer un cop l’actiu ha estat amortitzat a efectes fiscals però es practica l’amortització comptable.

   Atenció. Per això, l’avantatge fiscal del lísing es plasma en una anticipació de la despesa i correlativament un ajornament de la càrrega tributària quan una empresa es troba en beneficis.

   Quant als requisits específics que han de reunir els contractes de leasing per aplicar el règim fiscal especial descrit, són els següents:


   • La durada mínima dels contractes serà de 2 anys quan tingui per objecte béns mobles i 10 anys per a béns immobles.
   • Ha de reflectir-se en els contractes la quota de l’arrendament financer, diferenciant la part que correspongui a la càrrega financera de la relativa a la recuperació del cost del bé, exclòs el valor de l’opció de compra.
   • L’import anual de la part de les quotes d’arrendament financer corresponent a la recuperació del cost del bé ha de romandre igual o tenir caràcter creixent al llarg del període contractual. No obstant l’anterior, i de forma transitòria i excepcional per a l’exercici 2015 dit requisit no serà exigit. Aquesta excepció es va introduir com a conseqüència de la crisi econòmica i per permetre el manteniment del règim fiscal en aquells contractes de lísing que són modificats pel que fa a l’import de les seves quotes.

    Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

CategoryComptable, Fiscal
Tags
logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies