Gestoria fiscal Granollers

L’AEAT ha emès una nota, en la qual es comuniquen determinades pautes per a facilitar el compliment voluntari de les obligacions tributàries vinculades a les actuacions d’artistes i esportistes no residents en territori espanyol. És freqüent que els artistes o esportistes no percebin directament la renda obtinguda per la seva actuació, sinó que siguin entitats, controlades o no pel contribuent, les qui percebin les rendes. Aquest fet s’ha de considerar també en la tributació de les rendes generades.

L’informem que amb data 29 de març de 2023, l’AEAT ha emès una NOTA en la qual es comuniquen determinades pautes per a facilitar el compliment voluntari de les obligacions tributàries vinculades a les actuacions d’artistes i esportistes no residents en territori espanyol.

L’AEAT aborda quines categories de rendes cal subjectar a tributació a Espanya, la seva qualificació fiscal o l’import que haurien de tributar efectivament a Espanya: rendes derivades directament de l’actuació de l’artista o esportista, rendes perifèriques, imputació territorial de les rendes i l’obtenció de les rendes mitjançant societats interposades. En tot cas, s’ha d’atendre als convenis fiscals signats per Espanya.

Societats interposades i mesures antiabús

A vegades la renda derivada de l’actuació esportiva o artística no és percebuda pel propi esportista o artista sinó per un tercer; d’ordinari, una societat que pot tenir més o menys relació amb el subjecte.

En aquests casos cal tenir present sempre l’existència d’una clàusula continguda en l’article 13 de la Llei de l’impost sobre la renda de no residents (LIRNR) en la virtut de les quals la subjecció de les rendes artístiques o esportives es produeix, encara que s’atribueixin a persona o entitat interposada.

Per part seva, en la normativa bilateral una majoria de convenis fiscals (CF) conté un mandat de naturalesa similar que permet igualment sotmetre a gravamen la renda artística o esportiva encara que sigui percebuda per un tercer, usualment, una entitat interposada.

En suma, la naturalesa de la renda artística o esportiva i el seu tractament fiscal no s’alteraran pel fet que no sigui percebuda directament per la persona o persones físiques que desenvolupen l’actuació artística o esportiva.

La doctrina administrativa i dels tribunals considera que aquestes rendes artístiques o esportives poden ser gravades a Espanya, encara que intervingui una societat interposada i concorri un CF en el qual no es contempli de manera expressa l’esmentada clàusula antielusió contra aquestes entitats intermèdies.

Aquesta interpretació s’alinea amb els comentaris als articles 1 i 17 del Model de CF segons els quals aquest gravamen és possible en la mesura en què les normes domèstiques, com passa en el cas espanyol, continguin aquest mandat antiabús d’aquesta naturalesa, tal com reflecteix l’article 13.1.b.3r LIRNR, encara que la norma bilateral no es pronunciï expressament sobre aquest tema.

Aquesta pauta de qualificació i subjecció s’aplicarà amb independència que la societat interposada que rep les rendes hagi estat creada o no amb efectes elusius. Aquesta consideració permet que la seva aplicació s’estengui als supòsits d’orquestres, equips professionals esportius, societats de gestió d’artistes, per exemple; a més que sigui procedent tractant-se d’entitats la interposició de les quals té caràcter abusiu.

Com és obvi, quan concorri una interposició societària que tingui abast fraudulent, als mecanismes de qualificació esmentats s’unirien mesures generals antiabús, com les previstes en la mateixa Llei General Tributària.

L’aplicació d’aquest principi no requereix provar una vinculació entre l’artista i l’entitat que obté les rendes, o que l’entitat beneficiària estigui controlada per l’artista o esportista. Tampoc serà necessari provar que l’artista rep o no algun pagament de l’entitat. No obstant això, cal tenir sempre present les possibles particularitats que pugui presentar un conveni en concret.

Les actuacions administratives de regularització en aquests casos podran tenir lloc prop dels obligats a practicar retenció o de les esmentades entitats, tret que concorrin supòsits en els quals sigui procedent desconèixer aquestes entitats.

Paràmetres generals de tributació

Encara que l’objectiu d’aquesta Nota de l’AEAT no arriba al detall de les coordenades d’imposició efectiva pròpies de les rendes obtingudes per artistes i esportistes no residents, sí que cal puntualitzar alguna qüestió en aquesta matèria.

Sabent que, com passa amb la resta de rendes derivades d’activitats econòmiques, el tipus impositiu aplicable des de 2015 és el general -24%-, tret que es tracti de residents en altres Estats de la Unió Europea o pertanyents a l’Espai Econòmic Europeu (EEE) amb efectiu intercanvi d’informació -19%-, convé efectuar dues precisions.

D’una banda, que la determinació de la base imposable estarà representada amb caràcter general per l’import íntegre de les rendes (i en tot cas aquesta magnitud serà l’import sobre el qual es practiqui la retenció per part del pagador del rendiment).

No obstant això, la base imposable pot admetre deducció de determinades despeses -molt concretes i, d’ordinari, poc rellevants, tractant-se de rendes artístiques o esportives-, i, particularment, quan el contribuent resideix en l’àmbit comunitari o en l’EEE amb intercanvi efectiu d’informació, és procedent la deducció de despeses directes i indissociables de l’activitat generadora dels rendiments, en els termes previstos, depenent de la condició del perceptor, en la LIS o en l’IRPF.

En segon lloc, s’ha de tenir present que la base imposable objecte de tributació a Espanya ha d’assolir unes cotes de raonabilitat i de proporcionalitat, tenint present el conjunt de rendes que deriven d’una actuació de naturalesa esportiva i, molt especialment, de naturalesa artística.

L’Administració Tributària ha reaccionat, i aquesta reacció ha estat suportada pels tribunals, quan s’ha advertit un sobredimensionament manifest de les rendes perifèriques a l’actuació artística o esportiva -alienes a l’article 17 de la LIRNR-, en detriment de la quantia de les rendes, directament o indirectament, considerades com a derivades de l’actuació artística o esportiva, sotmeses a tributació a Espanya. La doctrina administrativa consultiva reitera aquesta mateixa indicació.

Vegeu la NOTA de l’AEAT

Seguim a la seva disposició a través del formulari de contacte o del telèfon [+34 93 860 02 69] de dilluns a dijous de 08:00h a 18:00h. Divendres de 08:00h a 14:00h.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies