L’informem que en el BOE del dia 9 de juny de 2017, s’ha publicat el Reial decret 563/2017, de 2 de juny, pel qual es regulen les inspeccions tècniques en carretera de vehicles comercials que circulen en territori espanyol, que entrarà en vigor a partir del 28 de maig de 2018, sobre la base d’una nova Directiva de 2014 (Directiva 2014/47/UE). 

A partir d’aquesta data tots els propietaris de vehicles comercials i furgonetes hauran d’estar atents a les inspeccions tècniques que es realitzin en carretera a aquest tipus d’unitats. 

Aquesta nova Directiva té com a principal objectiu establir uns controls més estrictes per garantir que els vehicles comercials que circulen per les carreteres compleixen la legislació vigent, la qual cosa permetrà millorar la seguretat viària i reduir les emissions contaminants, a més d’evitar la possible existència d’una competència deslleial en el si del transport per carretera.

Inspeccions en carretera

Es distingeixen dos tipus d’inspeccions tècniques en carretera: les inspeccions tècniques inicials, que es corresponen amb les actuals inspeccions visuals i per controlar la documentació del vehicle, i les inspeccions tècniques més minucioses, que es corresponen amb l’actual modalitat d’inspecció més precisa per detectar deficiències de manteniment.

Les inspeccions tècniques inicials es realitzen per l’Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil i per les policies autonòmiques amb competències en la matèria, amb l’objecte de verificar que el vehicle s’ha sotmès a la inspecció tècnica periòdica obligatòria mitjançant la comprovació de la corresponent documentació. A més, podran realitzar una inspecció visual tant de l’estat tècnic del vehicle com de la subjecció de la càrrega.

La principal novetat en aquesta classe d’inspeccions es refereix a la comprovació de la subjecció de la càrrega, que passa de ser merament visual a una inspecció més completa. Es podran examinar totes les situacions de funcionament del vehicle, incloses les situacions d’emergència i les maniobres d’arrencada costa amunt.

A més, per primera vegada s’haurà de realitzar un nombre mínim d’inspeccions tècniques inicials tant de vehicles matriculats a Espanya, com en altres estats membres de la Unió Europea, que vindrà determinat per un percentatge representatiu dels vehicles matriculats a Espanya que s’hagin de sotmetre a aquestes classes d’inspeccions. Es contribueix, així, al compliment de l’objectiu europeu que cada any el nombre total d’inspeccions tècniques inicials en carretera en la Unió Europea correspondrà, com a mínim, al 5 per 100 del nombre total d’aquells vehicles que estiguin matriculats en els estats membres.

Prop de cinc milions de vehicles

Conforme a les últimes dades obtingudes, el nombre de vehicles d’aquesta categoria matriculats a Espanya és de prop de cinc milions, sobre els quals ja es realitzen anualment inspeccions visuals o documentals (es corresponen amb la inspecció inicial) en un percentatge proper al 6 per 100.

Les inspeccions tècniques més minucioses es realitzen amb unitats mòbils per personal qualificat, sota la direcció de l’autoritat competent en matèria de trànsit, o en l’estació ITV més propera quan no existeixin unitats mòbils d’inspecció o no estiguin proveïdes de l’equip necessari per inspeccionar algun element indicat en la inspecció tècnica inicial.

Les inspeccions tècniques més minucioses es realitzen sobre aquells elements que es considerin necessaris en funció de la inspecció inicial realitzada, en particular, la seguretat de frens, pneumàtics, rodes, xassís i emissions contaminants del vehicle.

Classificació d’empreses

Les empreses operadores del transport per carretera es classificaran en empreses de risc baix, mitjà o alt, tenint en compte, entre altres factors, el nombre i gravetat de les deficiències detectades en els seus vehicles com a conseqüència de les inspeccions tècniques a les quals s’hagin sotmès. Aquesta classificació de riscos és una novetat que permetrà utilitzar aquesta informació per controlar millor i amb més freqüència als vehicles de les empreses amb un mal historial, classificades com de risc alt.

Classificació de deficiències

Les deficiències detectades durant les inspeccions tècniques en carretera dels vehicles es classificaran com a lleus (no tenen un efecte significatiu en la seguretat del vehicle ni impacte en el medi ambient), greus (poden perjudicar la seguretat del vehicle o poden tenir un impacte en el medi ambient o posar en perill a altres usuaris de la carretera) o perilloses (creen un risc immediat i directe per a la seguretat viària o tenen un impacte en el medi ambient).

Els vehicles amb deficiències greus o perilloses que afectin de manera greu o suposin un risc directe per a la seguretat viària podran ser immobilitzats o desplaçats a un taller proper, sigui per mitjans propis o aliens. Si les deficiències greus o perilloses detectades no requereixen una reparació immediata, els responsables hauran de corregir-les i sotmetre’s a una nova inspecció en el termini de quinze dies hàbils.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies