L’informem que si la seva empresa comença a realitzar lliuraments o adquisicions intracomunitàries de mercaderies, a més del model 349 (declaració recapitulativa d’operacions intracomunitària, sigui quin sigui el volum d’aquestes operacions) exigible en aquests casos, també haurà de presentar la declaració estadística “Intrastat” si supera certs límits.

Què és Intrastat?

Intrastat, bàsicament, és una normativa que permet l’obtenció de les dades necessàries per a l’elaboració de l’estadística dels intercanvis de béns entre estats membres de la Unió Europea (UE).

Una declaració, no és tot el que és Intrastat, sinó molt més. A través del Sistema Intrastat es registren els intercanvis de béns, no de serveis, entre els estats membres de la UE. Més específicament, recull totes les mercaderies que circulin des d’un estat membre de la Unió Europea a un altre.

La informació obtinguda a la declaració Intrastat és requerida per les institucions i organismes nacionals i de la Unió Europea, així com per les associacions empresarials i sectorials i institucions acadèmiques, amb la finalitat de dur a terme les anàlisis econòmiques corresponents amb finalitats com el foment de l’exportació, prospecció de mercats, càlcul de magnituds macroeconòmiques, desenvolupament de la política comercial, etc.

En aquesta declaració s’informa, entre altres dades, del tipus de mercaderies; del valor, de les unitats o dels quilograms de cada producte; del país d’origen o de destinació, etc., subministrant així informació respecte a les balances comercials existents entre països de la UE. Com en les operacions realitzades dins de la UE no cal presentar el DUA (document en el qual es declaren aquestes dades per a operacions amb tercers països), l’Intrastat permet a l’administració disposar també d’aquesta informació.

Les dades individuals estan subjectes a confidencialitat i, per tant, les dades obtingudes sempre es publiquen de forma agregada de manera que no pugui ser identificat cap operador.

Haig de presentar declaració Intrastat?

Per saber si està obligat a presentar Intrastat, abans s’ha de conèixer el concepte d’obligat estadístic. Es tracta d’aquell que:

  • ha formalitzat el contracte que té per efecte l’expedició o la introducció de les mercaderies, excepció feta del contracte de transport o, en defecte d’això,
  • ha procedit o fa que es procedeixi a l’expedició de les mercaderies o es fa càrrec d’aquestes a la introducció o, en defecte d’això,
  • està en possessió de les mercaderies objecte de l’expedició o de la introducció.

Coneixent això, bàsicament, estan obligats a presentar Intrastat, i a subministrar informació estadística a través de la declaració, les persones físiques o jurídiques que estan subjectes a l’IVA, que intervenen en un intercanvi de béns amb un altre estat membre de la Unió Europea, i que superen els llindars d’exempció establerts per al període de referència. El subministrament de serveis està exclòs del sistema Intrastat.

En concret, tots els subjectes passius de l’IVA, per qualsevol concepte, estan obligats a presentar la declaració recapitulativa Intrastat, que té periodicitat mensual, sempre que s’assoleixi el llindar d’exempció  (actualment 400.000 euros).

Per tant, si el volum dels seus enviaments de mercaderies a altres països de la UE (expedicions) o de les seves adquisicions de productes procedents de la UE (introduccions) supera els 400.000 euros anuals (sense IVA), haurà de presentar la declaració estadística “Intrastat”.

Les operacions comercials dels països de la UE amb Canàries, Ceuta i Melilla es declaren en Intrastat?

Els intercanvis de mercaderies amb estats membres de la UE que tinguin procedència o destinació a les Illes Canàries o les ciutats autònomes  de Ceuta i Melilla no es declaren en Intrastat.

Quan i com presentar l’Intrastat?

S’haurà de presentar una declaració d’expedició quan s’hagin realitzat operacions que suposin la sortida de mercaderies destinades a altres països de la Unió Europea i que superin els 400.000 euros l’any natural anterior. Així mateix, s’haurà de presentar la declaració quan en el curs de l’any, s’aconsegueixi aquest valor acumulat.

S’haurà de presentar una declaració d’introducció quan s’hagin realitzat operacions que suposin l’entrada de mercaderies procedent d’altres països de la Unió Europea i aquestes superin els 400.000 euros l’any natural anterior. Així mateix, haurà de presentar-se declaració quan en el curs de l’any, s’aconsegueixi aquest valor acumulat.

Els obligats a presentar la declaració en un determinat flux que no realitzin operacions en un mes, hauran de presentar la declaració sense operacions referides a aquest mes.

Exemple:

Un operador ha rebut de França durant l’any 2017 mercaderies amb un valor acumulat de 653.000 euros. En aquest cas, estarà obligat a presentar declaració Intrastat d’introducció tots els mesos de l’any 2018, àdhuc en el cas que algun d’aquests mesos no realitzi operacions.

Un operador va realitzar expedicions per valor de 350.000 euros l’any 2017. L’any 2018, va realitzar al gener operacions per valor de 300.000 euros; al maig, per valor de 100.000 euros; al juny, per valor de 250.000 euros; i, al desembre, per valor de 550.000 euros. Aquest operador no estarà obligat a declarar fins a arribar a les operacions de maig, mes en el qual ha assolit el llindar (300.000 + 100.000 = 400.000 euros). Per tant la seva obligació s’estendrà des del mes de maig fins al mes de desembre de 2018 i tots els mesos de l’any 2019.

El termini per presentar la declaració (presentació telemàtica: Models N-I, N-I, O-I, O-I) és fins al dia 12 del mes següent al mes natural al qual es refereixen les operacions declarades o, si és dissabte, diumenge o festiu, fins al dia hàbil següent. Exemple: la declaració del mes de juny es presentarà fins al 12 de juliol. I la declaració del mes de setembre de 2018, atès que el dia 12 d’octubre és festiu i cau en divendres, el termini s’amplia fins al dilluns 15.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies