El passat 13 de desembre de 2019 es va publicar en el BOE la Resolució de 28 d’octubre de 2019, de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, per la qual s’estableix el règim d’aplicació de les prestacions complementàries de les mútues.

L’art. 96.1 b) de la Llei General de la Seguretat Social, preveu l’aplicació del deu per cent de l’excedent resultant de dotar la Reserva d’Estabilització de Contingències Professionals de la Seguretat Social, a la dotació d’una Reserva d’Assistència Social. Aquesta Reserva d’Assistència Social estarà destinada per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social a finançar les necessitats sobrevingudes que els treballadors i els seus drethavents hagin de fer front com a conseqüència d’una contingència professional, sempre que l’accident de treball o la malaltia professional esdevinguts determinin un especial estat o situació de necessitat.

A aquest fi, el precepte esmenta, a títol enunciatiu, algunes de les possibles prestacions que poguessin atorgar-se com a conseqüència d’un accident de treball o d’una malaltia professional, entre elles: les relatives a la rehabilitació, recuperació, reorientació professional o mesures de suport destinades a l’adaptació de mitjans essencials i llocs de treball.

Són subjectes protegits d’aquestes prestacions, tant els treballadors com els seus drethavents, entenent per aquests les persones que succeeixen en els seus drets al treballador mort, com a conseqüència de l’accident de treball o malaltia professional, inclosa la parella de fet del treballador fins i tot en els casos en els quals no tingui drets successoris del treballador mort, i s’han de trobar tots ells en un estat especial o en situació de necessitat.

Comunicat de l’ATA

Mitjançant un comunicat de l’ATA, es recalca que la resolució de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat regula ajudes potestatives que les mútues poden atorgar en casos de necessitat per a aquells treballadors que hagin sofert un accident així com el seu cònjuge, parella, fills etc.

Dins de les ajudes potestatives fixades per la Resolució de 28 d’octubre de 2019, de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, per la qual s’estableix el règim d’aplicació de les prestacions complementàries de l’article 96.1 b), del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, s’estableix una prestació específica per a que els treballadors autònoms rebin una ajuda econòmica per a afrontar les despeses que suposa eliminar les barreres arquitectòniques del local on desenvolupi el seu negoci o activitat a fi d’adaptar-lo a les noves necessitats físiques sorgides després de l’accident de treball o malaltia professional.

A pesar que la nova normativa elimina la resta d’ajudes graciables que constituïen el catàleg de prestacions per a treballadors autònoms creat en el si de la Comissió de Prestacions especials de Mútua Universal  -i entre la qual destacava la concessió d’una ajuda econòmica per a la contractació d’un treballador durant un any com a màxim que substituís a l’autònom accidentat durant la seva recuperació-, la Federació Nacional recorda, a títol enunciatiu, algunes de les possibles prestacions que es poden atorgar com a conseqüència d’un accident de treball o d’una malaltia professional, entre elles: les relatives a la rehabilitació, recuperació, reorientació professional o mesures de suport destinades a l’adaptació de mitjans essencials i llocs de treball.

Les prestacions potestatives que recull aquesta norma podran ser sol·licitades pels treballadors autònoms a través de les comissions de prestacions especials de les mútues d’accidents de treball sempre que es justifiqui l’estat de necessitat originat per l’accident o malaltia professional.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies