reunión socios de empresa

Li recordem que  les aportacions socials realitzades a una societat poden ser dineràries o no dineràries i seran vàlides mentre siguin susceptibles de valoració econòmica i no consisteixin en aportació de treball o serveis.

Quant a les aportacions no dineràries cal saber que en l’escriptura de constitució o en la d’execució de l’augment del capital social s’hi haurà de descriure aquestes aportacions no dineràries amb les seves dades registrals si hi fossin, la valoració en euros que se’ls atribueixi, així com la numeració de les accions o participacions atribuïdes.

Posteriorment la llei especifica com s’ha d’actuar davant algunes aportacions concretes:

  • Si l’aportació consisteix en béns mobles o immobles o drets assimilats a ells, l’aportant estarà obligat al lliurament i sanejament de la cosa objecte de l’aportació en els termes establerts pel codi civil per al contracte de compravenda, i s’aplicaran les regles del codi de comerç sobre el mateix contracte en matèria de transmissió de riscos.
  • Si l’aportació consisteix en un dret de crèdit, l’aportant en respondrà de la legitimitat i de la solvència del deutor.
  • Si l’aportació consisteix en una empresa o establiment, l’aportant quedarà obligat al sanejament del seu conjunt, si el vici o l’evicció afectessin la totalitat o algun dels elements essencials per a la seva normal explotació. També procedirà el sanejament individualitzat d’aquells elements de l’empresa aportada que siguin d’importància pel seu valor patrimonial.

La problemàtica sorgeix a l’hora de valorar aquests béns o drets; cal no oblidar que els socis hauran de respondre davant els creditors fins al límit de les seves aportacions, la qual cosa pot proporcionar un incentiu a la infravaloració dels actius.

Responsabilitat en les societats limitades

La Llei de societats de capital regula el règim de responsabilitat dels socis en les societats limitades. En aquest sentit, són els propis socis els que estableixen la valoració dels béns que s’aportaran al capital social com a aportació no dinerària.

D’acord amb la Llei responen solidàriament, enfront de la societat i enfront dels creditors socials de la realitat d’aquestes aportacions i del valor que se’ls hagi atribuït en l’escriptura:

  • Els fundadors: respondran de la realitat i valoració de les aportacions realitzades al moment de la constitució de la societat. En aquest cas, es presumeix que els fundadors, en prestar el seu consentiment al contingut de l’escriptura fundacional, han manifestat també estar d’acord amb la valoració que es dóna a les aportacions no dineràries realitzades.

Atenció. La responsabilitat dels fundadors afectarà les persones pel compte de les quals hagin obrat aquests.

  • Les persones que ostentessin la condició de soci al moment d’acordar-se l’augment de capital amb aportacions no dineràries: en tractar-se d’acords que poden ser adoptats per majoria, quedaran exempts de responsabilitat aquells socis que deixin constància de la seva oposició a l’acord d’augment o a la valoració atribuïda a l’aportació «no dinerària», en l’acta de la junta que adopti l’acord.
  • Els qui adquireixin alguna participació desemborsada mitjançant aportacions no dineràries. 

Si l’aportació s’hagués efectuat com a contravalor d’un augment del capital social, quedaran exempts d’aquesta responsabilitat els socis que fessin constar en acta la seva oposició a l’acord o a la valoració atribuïda a l’aportació.

En cas d’augment del capital social amb càrrec a aportacions no dineràries, a més de les persones que hem esmentat al principi, també respondran solidàriament els administradors per la diferència entre la valoració que haguessin realitzat i el valor real de les aportacions.

Legitimació per a l’exercici de l’acció de responsabilitat: l’acció de responsabilitat haurà de ser exercitada pels administradors o pels liquidadors de la societat. Per a l’exercici de l’acció no caldrà l’acord previ de la societat.

Prescripció de l’acció: la responsabilitat enfront de la societat i enfront dels creditors socials prescriurà al cap de 5 anys a comptar del moment en què s’hagués realitzat l’aportació.

Exclusió del règim legal de responsabilitat: els socis les aportacions no dineràries dels quals siguin sotmeses a valoració pericial queden exclosos de la responsabilitat solidària.

Responsabilitat en les societats anònimes

Els fundadors respondran solidàriament enfront de la societat, els accionistes i els tercers de la realitat de les aportacions socials i de la valoració de les no dineràries.

La responsabilitat dels fundadors afectarà les persones pel compte de les quals hagin obrat aquests.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies