Volem recordar-los que amb efectes des del 8 de març del 2019 es crea una nova prestació per a exercici corresponsable de la cura del lactant conforme a les novetats introduïdes tant en l’Estatut dels Treballadors com en l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic pel Reial decret llei 6/2019, de 1 de març.  Aquesta norma, a més de la reforma del permís de paternitat i de la prestació de maternitat, crea una nova prestació, que es denomina prestació per coresponsabilitat en la cura del lactant.

Concepte i situacions protegides per la prestació de coresponsabilitat en la cura del lactant

Es considerarà situació protegida la reducció de la jornada de treball en mitja hora que duguin a terme amb la mateixa durada i règim els dos progenitors, adoptants, guardadors amb finalitats d’adopció o acollidors de caràcter permanent, quan tots dos treballin, per a la cura del lactant des que compleixi 9 mesos fins als 12 mesos d’edat.

Aquesta reducció de jornada -en mitja hora o acumulada – es contempla com un dret individual de les persones treballadores sense que es pugui transferir el seu exercici a l’altre progenitor, adoptant, guardador o acollidor.

S’articula per protegir el dret del treballador a percebre un subsidi durant els dies de suspensió del contracte de treball, o cessament en l’activitat per aquest motiu.

Atenció. L’acreditació de l’exercici responsable de la cura del lactant es realitzarà mitjançant certificació de la reducció de la jornada per les empreses en què treballin els seus progenitors, adoptants, guardadors o acollidors.

Beneficiaris / requisits

Per a l’accés al dret d’aquesta prestació econòmica, s’exigiran els mateixos requisits i en els mateixos termes i condicions que la prestació per naixement i cura de menor, que són els següents:

  • Reunir la condició general d’estar afiliats i en alta en algun règim del sistema de la Seguretat Social.
  • Acreditar els períodes mínims de cotització exigibles per a la prestació per naixement i cura de menor.
  • Trobar-se al corrent, per als treballadors obligats al pagament de les quotes.

Quan tots dos progenitors, adoptants, guardadors amb finalitats d’adopció o acollidors de caràcter permanent, reuneixin les condicions per a ser beneficiaris de la prestació, el dret a percebre-la només podrà ser reconegut a favor d’un d’ells.

Quant a la cotització, s’exigeix tenir cobert un període de cotització de 180 dies dins dels 7 anys immediatament anteriors a la data del part o a l’inici del descans o, alternativament, 360 dies cotitzats al llarg de la seva vida laboral. No obstant això, aquest període mínim és gradual, segons l’edat per als treballadors que causin prestacions per maternitat:

– Si el treballador té menys de 21 anys d’edat en la data del naixement o en la data de la decisió administrativa o judicial d’acolliment o de guarda amb finalitats d’adopció o de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció, no s’exigirà període mínim de cotització.

– Si el treballador té complerts entre 21 i 26 anys d’edat en la data del naixement o en la data de la decisió administrativa o judicial d’acolliment o de guarda amb finalitats d’adopció o de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció:

  • 90 dies dins dels 7 anys immediatament anteriors al moment de l’inici del descans o, alternativament,
  • 180 dies cotitzats al llarg de la seva vida laboral amb anterioritat a aquesta data

– Si el treballador té més de 26 anys en la data del naixement o en la data de la decisió administrativa o judicial d’acolliment o de guarda amb finalitats d’adopció o de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció el període mínim de cotització exigit serà de:

  • 180 dies dins dels 7 anys immediatament anteriors al moment de l’inici del descans o, alternativament,
  • 360 dies cotitzats al llarg de la seva vida laboral amb anterioritat a aquesta data.

En el supòsit de naixement, l’edat assenyalada en l’apartat anterior serà la que tingui complerta la interessada en el moment d’inici del descans, prenent-se com a referent el moment del part a l’efecte de verificar l’acreditació del període mínim de cotització que, si escau, correspongui.

Prestació econòmica / quantia

La prestació econòmica consistirà en un subsidi, de meritació diària, equivalent al 100% de la base reguladora establerta per a la prestació per incapacitat temporal derivada de contingències comunes, i en proporció a la reducció que experimenti la jornada de treball.

Aquesta prestació s’extingirà quan el/la menor compleixi 12 mesos d’edat.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies