D’acord amb la normativa laboral en matèria d’Inspecció de Treball, tota persona física o jurídica estarà obligada a proporcionar a la Inspecció de Treball i Seguretat Social tota classe de dades, antecedents o informació amb transcendència als inspectors, sempre que es dedueixin de les seves relacions econòmiques, professionals, empresarials o financeres amb tercers subjectes a l’acció inspectora, quan a això sigui requerida en forma. Aquesta obligació afecta a les entitats col·laboradores dels òrgans de recaptació de la Seguretat Social i a les dipositàries de diners en efectiu o de fons quant a la identificació de pagaments realitzats amb càrrec als comptes que pugui tenir en aquesta entitat la persona que s’assenyali en el corresponent requeriment, sense que es puguin emparar en el secret bancari.

Però, podem preguntar-nos si la Inspecció està habilitada per accedir a dades de caràcter personal. La resposta és que sí.

L’obligació dels professionals de facilitar informació no arriba a aquelles dades confidencials al fet que haguessin accedit per la seva prestació de serveis d’assessorament i defensa o en ocasió de prestacions o atencions sanitàries, excepte conformitat prèvia i expressa dels interessats.

Protecció de dades: és necessari el consentiment de l’interessat?

Així mateix, de conformitat amb el previst en la Llei orgànica de protecció de dades (LOPD), la transmissió a la Inspecció d’aquelles dades personals que siguin necessàries per a l’exercici de la funció inspectora, en virtut del seu deure de col·laboració, no estarà subjecta a la necessitat de consentiment de l’interessat.

En conseqüència, existeix habilitació legal per a la cessió de dades a la inspecció de treball, si bé, atenent al principi de qualitat de dades, s’han de cedir aquelles que siguin estrictament necessàries per a la finalitat de la inspecció.

La LOPD estableix que les dades de caràcter personal objecte del tractament només podran ser comunicades a un tercer per al compliment de finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el previ consentiment de l’interessat.

No obstant això, d’acord amb la LOPD, no serà necessari el consentiment per a la cessió: 

a) Quan la cessió estigui autoritzada en una Llei. 

b) Quan es tracti de dades recollides de fonts accessibles al públic. 

c) Quan el tractament respongui a la lliure i legítima acceptació d’una relació jurídica el desenvolupament, compliment i control de la qual impliqui necessàriament la connexió d’aquest tractament amb fitxers de tercers. En aquest cas la comunicació només serà legítima quan es limiti a la finalitat que la justifiqui

d) Quan la comunicació que s’hagi d’efectuar tingui per destinatari al Defensor del Poble, el Ministeri Fiscal o els Jutges o Tribunals o el Tribunal de Comptes, en l’exercici de les funcions que té atribuïdes. Tampoc serà necessari el consentiment quan la comunicació tingui com a destinatari a institucions autonòmiques amb funcions anàlogues al Defensor del Poble o al Tribunal de Comptes.

e) Quan la cessió es produeixi entre administracions públiques i tingui per objecte el tractament posterior de les dades amb finalitats històriques, estadístiques o científiques. 

f) Quan la cessió de dades de caràcter personal relatives a la salut sigui necessària per solucionar una urgència que requereixi accedir a un fitxer o per realitzar els estudis epidemiològics en els termes establerts en la legislació sobre sanitat estatal o autonòmica. 

Fora d’aquests supòsits, cal el consentiment dels afectats per a la cessió de dades.

En aquest cas concret, la cessió de dades es produeix a una administració pública (Inspecció de Treball) que té assignada per llei potestats de recerca i de petició de documentació, i a més és obligatori col·laborar amb elles, i, en conseqüència, seria legal.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies