Com a novetat en la declaració de la seva renda de l’exercici 2018, l’informem que s’ha ampliat la deducció per maternitat, amb un incrementant de l’incentiu fiscal quan hagi de suportar despeses per la custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres educatius autoritzats.

En què consisteix aquesta nova deducció per maternitat per despeses de guarderia?

D’acord amb la normativa de l’IRPF, l’import de la deducció per maternitat es podrà incrementar fins a 1.000 euros addicionals quan el contribuent que hi tingui dret hagi satisfet en el període impositiu despeses de custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats.

Atenció. No es podrà sol·licitar l’abonament anticipat. A diferència de la deducció general per maternitat els contribuents amb dret a l’aplicació de l’increment addicional per despeses de custòdia no poden sol·licitar a l’Agència Estatal d’Administració Tributària el seu abonament de forma anticipada sinó que hauran de sol·licitar l’increment que correspongui directament en la declaració de l’IRPF.

Requisits i condicions per a aplicar l’increment addicional

 1. S’han de complir els requisits sobre beneficiaris i fills que donen dret a la deducció per maternitat:

Beneficiaris:

a) Les dones amb fills menors de tres anys en què concorrin les següents circumstàncies:

 • Que tinguin dret a l’aplicació del mínim per descendents pels fills a què es refereix aquesta deducció.
 • Que realitzin una activitat per compte propi o d’altri.
 • Que estiguin donades d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social.
 • Mutualitat.

b) En cas de defunció de la mare o quan la guarda i custòdia s’atribueixi de forma exclusiva al pare o, si escau, a un tutor, sempre que compleixin els requisits comentats en la lletra a) anterior.

En el supòsit d’existència de diversos contribuents amb dret a la deducció per maternitat respecte del tutelat o acollit o menor sota la seva guarda i custòdia per a la convivència preadoptiva o per resolució judicial, el seu import s’haurà de repartir entre ells per parts iguals.

Atenció. Amb l’única excepció dels supòsits assenyalats en la lletra b) anterior, la deducció per maternitat correspon íntegrament i exclusiva a la mare, sempre que compleixi els requisits indicats per a tenir-hi dret. En conseqüència, en cap cas diferent dels esmentats serà admissible l’aplicació de la deducció per part del pare ni tampoc el repartiment o prorrateig entre el pare i la mare.

Fills que donen dret a l’aplicació de la deducció:

a) Els fills per naturalesa, des del mes del seu naixement fins al mes anterior a aquell que compleixin els tres anys d’edat, tots dos inclusivament.

b) Els fills adoptats i els menors vinculats al contribuent per raó de tutela o acolliment, delegació de guarda per a la convivència preadoptiva o, fora dels casos anteriors, els vinculats al contribuent per resolució judicial que li atribueixi la seva guarda i custòdia.

En els supòsits d’adopció o acolliment o de delegació de guarda per a la convivència preadoptiva, la deducció es podrà practicar, amb independència de l’edat del menor, durant els tres anys següents a la data de la inscripció en el registre civil. Quan la inscripció no sigui necessària, la deducció es podrà practicar durant els tres anys posteriors a la data de la resolució judicial o administrativa que la declari.

Quan s’adopti un menor que hagués estat en règim d’acolliment, de delegació de guarda per a la convivència preadoptiva o quan es produeixi un canvi en la situació de l’acolliment, la deducció es practicarà durant el temps que resti fins a esgotar el termini màxim de tres anys citat anteriorment. En els casos de tutela, el tutor tindrà dret a l’import de la deducció que correspongui al mateix temps que resti fins que el tutelat tingui tres anys.

 1. A més és necessari que el contribuent hagi satisfet en el període impositiu despeses de custòdia del fill menor de tres anys.

Es consideren despeses de custòdia les quantitats satisfetes pel contribuent que compleixin les següents condicions:

a) Que siguin satisfetes a guarderies o centres d’educació infantil autoritzats.

Atenció. Mitjançant el model 233 s’estableix la declaració informativa que han de presentar les guarderies o centres d’educació infantil autoritzats sobre els menors i les despeses que donin dret a l’aplicació de l’increment de la deducció.

El terme “autoritzats” cal entendre’l exigible tant a centres d’educació infantil, com a guarderies.

b) Que s’abonin els següents conceptes:

 • la preinscripció i matrícula de menors de 3 anys,
 • l’assistència, en horari general i ampliat, i
 • l’alimentació

c) Que el seu abonament correspongui a despeses que s’hagin produït per mesos complets.

d) Que no tinguin per al contribuent la consideració de rendiments del treball en espècie exempts, és a dir, per:

 • La contractació directament o indirecta per empreses o ocupadors del servei de primer cicle d’educació infantil per als fills dels seus treballadors en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats.
 • La prestació del servei d’educació preescolar, infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i formació professional per centres educatius autoritzats, als fills dels seus empleats, amb caràcter gratuït o per preu inferior al normal de mercat.

Especialitat: aplicació de l’increment fins que el fill comenci el segon cicle d’educació infantil

En el període impositiu que el fill menor compleixi tres anys, l’increment podrà resultar d’aplicació respecte de les despeses incorregudes amb posterioritat al compliment d’aquesta edat fins al mes anterior a aquell en el qual pugui començar el segon cicle d’educació infantil.

Quantia de l’increment addicional

L’increment de la deducció podrà ser de fins a 83,33 euros per cada mes del període impositiu que concorrin de forma simultània els requisits comentats anteriorment sobre beneficiaris, fills que donen dret a la deducció i despeses de custòdia.

A l’efecte del còmput del nombre de mesos per al càlcul de l’increment es tindran en compte les regles següents:

1a La determinació dels fills es realitzarà d’acord amb la seva situació l’últim dia de cada mes.

Atenció. No obstant això, en el període impositiu que el fill menor compleixi tres anys, el nombre de mesos d’aquest exercici s’ampliarà, en cas de compliment de la resta de requisits, als mesos posteriors al compliment d’aquesta edat fins al mes anterior a aquell en el qual pugui començar el segon cicle d’educació infantil.

2a El requisit d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat s’entendrà acomplert quan aquesta situació es produeixi en qualsevol dia del mes.

3a Els mesos a prendre en consideració seran exclusivament aquells en els quals les despeses abonades s’efectuïn per mes complet.

A aquest efecte, s’entendran inclosos els mesos contractats per complet tot i que part d’ells tinguin el caràcter de no lectius.

En el supòsit d’existència de diversos contribuents amb dret a l’aplicació de l’increment respecte de l’acollit o tutelat, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.

Límits de la deducció

L’increment de la deducció per cada fill que n’atorgui dret no podrà superar per a cada fill cap dels dos límits assenyalats:

a) 1.000 euros anuals.

b) La menor de les quantitats següents:

Les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i mutualitats de caràcter alternatiu reportades en cada període impositiu amb posterioritat al naixement, adopció, delegació de guarda per a la convivència preadoptiva o acolliment.

A l’efecte del càlcul del límit de les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i Mutualitats de caràcter alternatiu, es computaran les cotitzacions i quotes pels seus imports íntegres sense prendre en consideració les bonificacions que poguessin correspondre.

 • L’import anual total de la despesa efectiva no subvencionada satisfet en aquest període a la guarderia o centre educatiu en relació amb aquest fill, sigui o no per mesos complets

A l’efecte de determinar l’import total satisfet de la despesa efectiva no subvencionada, es considerarà tant l’import pagat per la mare o el contribuent amb dret a l’increment esmentat, com el satisfet per l’altre progenitor, adoptant, tutor o acollidor.

Exemple

Una contribuent ha estat donada d’alta en el règim general de la Seguretat Social durant tot l’any 2018, i els imports íntegres de les cotitzacions i quotes anuals reportades al règim esmentat ascendeixen a 1.800 euros (150 euros/mes).

Té dos fills, el gran, nascut el 31 de gener de 2016, i el petit, nascut el 13 d’agost de 2018. El fill gran ha estat matriculat durant l’exercici en el centre d’educació infantil autoritzat amb unes despeses satisfetes pels serveis prestats per aquesta de:

 • 300 euros per la matrícula
 • 4.250 euros [import corresponents als mesos complets de gener a juny, tots dos inclusivament, octubre i novembre (500 euros/mes) i a 15 dies de mes juliol (250 euros)].

En relació a aquestes despeses es va sol·licitar i va obtenir per a l’exercici 2018 de la comunitat autònoma una beca pel concepte de xec guarderia de 1.000 euros, abonats directament a la guarderia per la Conselleria d’Educació.

Així mateix, l’empresa on treballa ha pagat també directament a la guarderia la quantitat de 1.500 euros, com a retribució en espècie exempta per a la seva treballadora.

La resta de l’import ha estat satisfet al 50 per 100 per cada progenitor.

A continuació, determinarem l’import de la deducció per maternitat i l’increment addicional per despeses de guarderia corresponent a l’exercici 2018 i calcularem el resultat de la seva declaració, sabent que la seva quota diferencial ascendeix a 1.500 euros i que la contribuent no ha sol·licitat el pagament anticipat de la deducció per maternitat.

Solució:

A. Import de la deducció per maternitat

Deducció corresponent al fill gran:

– Nombre de mesos de compliment dels requisits: 12 mesos

– Import de la deducció (12 mesos x 100,00 euros): 1.200,00

– Límit de la deducció per fill (1.200 euros) (1)

Deducció corresponent al fill petit:

– Nombre de mesos de compliment dels requisits: 5 mesos

– Import de la deducció (5 meses x 100 euros):  500,00

– Límit de la deducció per fill (500 euros) (2)

Import total (1.200 + 500): 1.700,00

B. Increment addicional per despeses de custòdia

Increment addicional corresponent al fill gran:

– Nombre de mesos de compliment dels requisits: 8 mesos

– Import de l’increment (1.000 euros ÷ 12 mesos x 8 mesos) (3): 666,64

– Límit de l’increment (666,64 euros) (4)

 1. Despeses de custòdia (2.050 euros) (5)
 2. Quotes Seguretat Social (1.800 euros)

C. Resultat de la declaració

Quota diferencial: 1.500,00

Deducció per maternitat

Importe de la deducció (1.200,00 + 500,00): 1.700,00

Increment per despeses en guarderies (666,64): 666,64

Resultat de la declaració (1.500 − 1.700 − 666,64): −866,64

NOTES:

(1) Preval l’import de 1.200 euros anuals pel primer fill en ser superior l’import de les cotitzacions i quotes reportades a la Seguretat Social en l’exercici 2018 (1.800 euros).

(2) Preval l’import de 500 euros per segon fill, en ser superior a l’import de les cotitzacions i quotes reportades en l’exercici 2018 a la Seguretat Social amb posterioritat al naixement (750 euros en tenir en compte 5 mesos).

(3) En aquest cas, l’increment addicional per despeses de custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats pot arribar als 1.000 euros anuals i es calcularà proporcionalment al nombre de mesos en què es compleixin de forma simultània els requisits exigits en l’article 81.1 i 2 de la Llei de l’IRPF. Els mesos a prendre en consideració són exclusivament aquells en els quals les despeses abonades s’efectuïn per mes complet. Per tant en aquest cas només es tenen en compte els 8 mesos complets, exclosos els 15 dies de mes de juliol, per la qual cosa càlcul serà: 1.000 euros ÷ 12 mesos x 8 mesos = 666,64 euros

(4) L’increment de 666,64 euros no supera cap dels límits que s’estableixen. Ni l’import de les cotitzacions i quotes reportades a la Seguretat Social (1.800 euros) ni l’import total de la despesa efectiva no subvencionada [2.050 euros] són superiors a aquesta quantitat.

(5) D’acord amb l’article 81 de la Llei de l’IRPF i l’article 60 del Reglament de l’IRPF, la despesa total no subvencionada corresponent a les quantitats totals anuals (per mesos complets o incomplets) satisfetes a guarderies o centres d’educació infantil autoritzats per la preinscripció i matrícula d’aquests menors, l’assistència, en horari general i ampliat, i l’alimentació, es minorarà en les quantitats d’aquestes despeses que hagin estat satisfetes per les empreses ocupadores dels beneficiaris que tinguessin la consideració de rendiments del treball en espècie exempts per aplicació del que es disposa en les lletres b) o d) de l’apartat 3 de l’article 42 de la Llei de l’IRPF.

Per tant, en aquest cas les despeses de custòdia seran:

300 matrícula + 4.000 (8 mesos complets) + 250 (mes incomplet) – 1.000 (import subvencionat) – 1.500 (retribució en espècie exempta) = 2.050 euros.

Precisió: encara que hagi estat pagat per tots dos progenitors al 50 per 100 es considerarà tant l’import pagat per la mare o el contribuent amb dret al referit increment, com el satisfet per l’altre progenitor.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies