La Llei 6/2018 de pressupostos generals de l’Estat pel 2018 (LPGE), ha introduït amb efectes des del 5 de juliol, tres modificacions rellevants en l’IRPF en relació amb el càlcul del percentatge de retenció i ingrés a compte a practicar sobre els rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir d’aquest moment. 

Concretament:

 • Nous límits excloents de l’obligació de retenir, establint imports més elevats i diferenciant els límits per al cas que es tracti del col·lectiu integrats per contribuents pensionistes de la Seguretat Social o classes passives o que percebin prestacions o subsidis per desocupació;
 • A l’efecte de determinar la base de retenció es modifiquen a l’alça els imports de la reducció per obtenció de rendiments del treball regulada en l’article 20 de la Llei de l’IRPF per a rendiments nets del treball inferiors a 16.825 euros anuals; i
 • Finalment, s’incrementa del 50 al 60%, la reducció del percentatge de retenció o ingrés a compte sobre els rendiments del treball quan es tracti de contribuents residents a Ceuta o Melilla i que obtinguin allí rendiments del treball que es puguin beneficiar de la deducció per obtenció de rendes a Ceuta i Melilla.

Aquestes modificacions només afectaran a aquells treballadors que es trobin en alguna (o diverses) de les següents situacions:

 • Treballadors que els seus rendiments nets del treball en el 2018 (una vegada aplicades, si escau, les reduccions per irregularitat) no superin els 16.825 euros anuals.
 • Residents a Ceuta o Melilla que, al llarg de l’exercici 2018, hagin obtingut rendiments del treball en aquestes ciutats que es puguin beneficiar de la deducció per obtenció de rendes a Ceuta i Melilla.
 • Contribuents que hagin obtingut al llarg de l’exercici 2018 rendiments íntegres anuals no superiors a 22.000 euros i que calgui aplicar-los el límit establert en l’article 85.3 del RIRPF sobre la quota de retenció (límit que es veu afectat pels nous límits excloents de l’obligació de retenir).

Per això, per calcular les retencions i ingressos a compte sobre els rendiments del treball que se satisfacin o abonin el 2018 als contribuents que es trobin en alguna o algunes de les situacions anteriors, s’haurà de tenir en compte:

 • Les retencions i ingressos a compte a practicar sobre els rendiments de treball que se satisfacin o abonin fins al dia anterior a l’entrada en vigor de la LPGE-2018 (5 de juliol) i, per tant, de les modificacions introduïdes per aquesta LPGE en la LIRPF, es calcularan d’acord amb el procediment general de retenció vigent a 31 de desembre de 2017.
 • Les retencions i ingressos a compte a practicar sobre els rendiments de treball corresponents a la resta del període impositiu, que se satisfacin o abonin a partir del 5 de juliol es calcularan obtenint un nou tipus de retenció, practicant la corresponent regularització del tipus de retenció, amb les següents novetats:
 • Que a l’efecte de la reducció per obtenció de rendiments del treball al fet que es refereix la lletra d) de l’art. 83.3 RIRPF, s’aplicarà el previst en el segon paràgraf de l’apartat 1 de la nova DA 47a de la LIRPF.

Seran aplicables els nous límits excloents de l’obligació de retenir, continguts en el punt 1) de l’apartat 2 de la nova DA 47a LIRPF, els quals es reprodueixen a continuació:

Límits aplicables amb caràcter general, excepte quan es tracti de pensions o havers passius del règim de Seguretat Social o classes passives, o de prestacions o subsidis d’atur:

Situació del contribuent

Nombre de fills i altres descendents que donen dret al mínim per descendents {1}

0

1

2 o més

Contribuent solter, vidu, divorciat o separat legalment {2}

_

15.168

16.730

Contribuent el cònjuge del qual no obté rendes superiors a 1.500,00 euros anuals, excloses les exemptes {3}

14.641

15.845

17.492

Altres situacions {4}

12.643

13.455

14.251

Límits aplicables quan es tracti de pensions o havers passius del règim de Seguretat Social o classes passives, o de prestacions o subsidis d’atur:

Situació del contribuent

Nombre de fills i altres descendents que donen dret al mínim per descendents {1}

0

1

2 o més

Contribuent solter, vidu, divorciat o separat legalment {2}

_

15.106,5

16.451,5

Contribuent el cònjuge del qual no obté rendes superiors a 1.500,00 euros anuals, excloses les exemptes {3}

14.576

15.733

17.386

Altres situacions {4}

13.000

13.561,5

14.184

Els imports d’aquest segon quadre s’incrementaran en 600 euros per a pensions o havers passius del règim de Seguretat Social i de classes passives i en 1.200 euros per a prestacions o subsidis per desocupació.

I, finalment, es prendran en consideració els percentatges màxims de tipus de retenció establerts en els articles 85.3, 86.2 i 87.5 del RIRPF.

Quan s’ha de practicar aquesta regularització excepcional

El tipus de retenció o ingrés a compte, en aquests casos, es regularitzarà, si escau, en els primers rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir de l’entrada en vigor de la LPGE 2018, això és, a partir del dia 5 de juliol.

No obstant això, respecte dels treballadors afectats, la regularització al fet que es refereix el paràgraf anterior es podrà realitzar, a opció del pagador, en els primers rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir de l’1 d’agost, en aquest cas, el tipus de retenció o ingrés a compte a practicar sobre els rendiments del treball satisfets amb anterioritat a aquesta data (això és, fins al 31 de juliol) es determinarà prenent en consideració la normativa vigent a 31 de desembre de 2017.

Procediment per fer la regularització

Respecte dels treballadors inclosos en alguna de les situacions anteriorment assenyalades, la regularització del tipus de retenció es durà a terme de la següent manera, encara que cap de les variables rellevants a aquest efecte no hagués experimentat variació:

  • Es calcula una nova quota de retenció conforme al que es disposa en l’art. 85 del reglament, això és, amb caràcter general:
  • Determinant en primer lloc una nova “base per calcular el tipus de retenció” i aplicant els tipus que resultin d’aplicar l’escala de retenció de l’article 101.1 de la LIRPF.
  • La quantia resultant es minorarà en l’import derivat d’aplicar a l’import del “mínim personal i familiar per calcular el tipus de retenció” l’escala anterior, sense que el resultat d’aquesta minoració pugui resultar negatiu.
  • Es procedirà a calcular un nou “tipus de retenció”, multiplicant per 100 el quocient obtingut de dividir la nova quota de retenció per la quantia total de les retribucions (art. 86 del reglament).
  • Aquesta nova quota de retenció es minorarà en la quantia de les retencions i ingressos a compte practicats entre l’1 de gener i el 4 de juliol (o, si escau, i a opció del pagador, fins al 31 de juliol, quan la regularització es realitzi en els primers rendiments que s’abonin a partir de l’1 d’agost).
  • El nou tipus de retenció aplicable a partir del 5 de juliol (o a partir de l’1 d’agost, a opció del pagador) s’obtindrà multiplicant per 100 el quocient obtingut de dividir la diferència resultant de l’apartat anterior entre la quantia total de les retribucions que restin fins al final de l’any i s’expressarà amb dos decimals.

Aquestes operacions es podran efectuar mitjançant la utilització de la nova versió del Servei de càlcul de les retencions disponible a la pàgina de l’AEAT a Internet, a partir del 4 de juliol del 2018.

Per poder efectuar correctament la regularització comentada, s’haurà d’utilitzar la causa de regularització “11” (Altres causes) de les previstes en aquest Servei de càlcul, amb l’única excepció de la concurrència d’aquest supòsit excepcional de la causa 11 amb algun dels supòsits identificats amb la causa 9 o la causa 10 (això és, la comunicació del dret o, si escau de la pèrdua del dret, del perceptor a la minoració del tipus de retenció pel pagament de préstecs per a l’adquisició de l’habitatge habitual), circumstàncies aquestes últimes que, en cas de procedir, obliguen a utilitzar les pròpies causes 9 o 10 (i no la causa 11) per efectuar correctament la regularització corresponent a tots dos motius.

En regularitzar en el mes de juliol (o a l’agost, a opció del pagador) recorrent a la causa 11, l’aplicació requerirà l’emplenament, també de forma excepcional, de les caselles següents (addicionals a les requerides normalment quan es consigna la causa 11 de regularització, això és retribucions ja satisfetes i retencions ja practicades amb anterioritat a la regularització):

Retribucions anuals considerades amb anterioritat a la regularització.

Rendiments anteriors a la regularització que van ser obtinguts a Ceuta i Melilla.

En algun moment abans de la regularització es va aplicar minoració per pagaments de préstecs per a habitatge.

Import de la minoració per pagaments de préstecs per a habitatge determinat abans de la regularització.

És molt important destacar l’excepcionalitat de l’ús de la causa 11 de regularització. Per tant, una vegada efectuada la regularització del mes de juliol de 2018 (o agost, a opció del pagador) als treballadors afectats, mitjançant la utilització d’aquesta causa, la utilització posterior d’aquesta causa 11 s’ha de limitar únicament als supòsits pels quals expressament està prevista, que són els que s’indiquen en l’Ajuda del Servei de Càlcul Retencions 2018, publicat a la pàgina web de l’AEAT.

Aquests supòsits són els següents:

 • Quan calgui regularitzar el tipus de retenció per haver adquirit el perceptor, en el curs de l’any natural, la condició de contribuent de l’IRPF per canvi de residència.
 • Quan calgui regularitzar el tipus de retenció perquè el perceptor ha canviat, en el curs de l’any natural, la seva residència habitual de Navarra o els Territoris Històrics del País Basc a la resta del territori espanyol.
 • Quan calgui calcular el nou tipus de retenció en els supòsits al fet que es refereix l’article 118.3 del RIRPF, per haver-se produït l’exclusió del perceptor del règim especial de tributació per l’impost sobre la renda de no residents previst en els articles 113 i següents del reglament esmentat.

També és important ressaltar que, a part del supòsit excepcional comentat en aquesta nota, quan es consigni la causa 11, com a motiu de regularització per concórrer algun dels tres supòsits anteriors durant l’exercici, únicament s’hauran d’emplenar els apartats corresponents a:

  • Retribucions ja satisfetes amb anterioritat a la regularització.
  • Retencions i ingressos a compte ja practicats amb anterioritat a la regularització.

En conseqüència, amb posterioritat al mes de juliol del 2018 (o agost, a opció del pagador, respecte dels canvis introduïts per la nova LPGE-2018) és incorrecte utilitzar la causa 11 per regularitzar el tipus de retenció en situacions diferents de les tres anteriorment assenyalades, ja que aquesta utilització, a més de ser indeguda, pot proporcionar a l’usuari resultats erronis.

Finalment, cal assenyalar que per determinar el tipus i import de les retencions corresponents a perceptors contractats amb posterioritat al dia 4 de juliol de 2018, s’utilitzarà la nova versió del Servei de càlcul de retencions 2018 (la vigent a partir de l’entrada en vigor de la LPGE-2018) sense necessitat de practicar la regularització al fet que s’ha fet referència anteriorment, sense perjudici de les regularitzacions que posteriorment poguessin procedir per altres motius.

Font: AEAT

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies