Com cada any, al BOE del 17-01-2019 s’ha publicat la Resolució de 8 de gener de 2019, de la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual s’aproven les directrius generals del Pla anual de control tributari i duaner de 2019.

L’Agència Tributària col·locarà la seva lupa aquest any sobre “les empreses fantasma”, aquelles que usualment passen per sota del radar de la inspecció per la seva aparentment baixa o nul·la activitat. El fisc sospita que una part d’elles, especialment les de mida petita, amaguen realment negocis no declarats, entramats societaris o falses situacions d’insolvència que permeten ocultar patrimoni o altres fraus.

Aquesta mesura suposa la principal novetat del Pla anual de control tributari i duaner de 2019, que també recull actuacions específiques sobre els grans patrimonis, les fintech, les criptomonedes, les hisendes forals o els efectes del Brexit.

Hisenda també posarà el focus d’atenció en altres temes com:

 • La prevenció del frau mitjançant assistents virtuals, una nova estratègia enfront dels contribuents que inicien activitats econòmiques i millores en l’assistència al contribuent són les mesures que pretenen impulsar el compliment voluntari de les obligacions fiscals.
 • El control dels patrimonis rellevants es veurà reforçat amb la nova Unitat Central de Coordinació del Control de Patrimonis Rellevants.
 • El control de la facturació irregular constitueix una prioritat, línia d’actuació que es veurà reforçada amb l’anunciada prohibició del programari de doble ús.
 • L’explotació de la informació internacional (CRS, ‘Informe país per país’) permetrà induir el compliment voluntari i elevar el nombre d’actuacions.
 • Els riscos derivats del Brexit, la repressió del contraban i el tràfic de drogues, amb especial atenció a la zona de l’estret de Gibraltar, i l’agilitació de la gestió recaptatòria dels deutes són altres àmbits prioritaris.

Tot això vindrà acompanyat de la implantació definitiva en el 2019 d’una eina de gestió de riscos tributaris, que sistematitza tots els existents en l’AEAT, creant col·lectius de riscos i permet un millor seguiment del resultat de les actuacions de control que l’Agència realitza.

A continuació exposarem un breu resum de les principals mesures i actuacions que s’escometran en aquest exercici 2019 per part de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF)

Es realitzaran millores per part de l’AEAT que contribueixin a la declaració voluntària del contribuent com:

 • Realitzar la declaració de les carteres de valors; es preveu realitzar una versió renovada del programa “cartera de valors” que contemplarà la preformalització de dades per part de l’AEAT.
 • Potenciar els avisos sobre les rendes que s’han de declarar o no.
 • Es realitzarà la preformalització de les dades per part de l’AEAT sobre la base de les dades extretes dels models 189 (Declaració informativa anual de valors, assegurances i rendes) i 198 (Declaració informativa anual d’operacions amb actius financers i altres valors mobiliaris).
 • Consolidar l’app posada en funcionament en el 2018 per realitzar la liquidació de l’impost.
 • Control global de les deduccions sobre el tram autonòmic de l’IRPF, aprovades per les diferents comunitats autònomes, partint especialment de la informació subministrada per aquestes comunitats.
 • També continuaran els controls sobre activitats econòmiques en l’IRPF, els rendiments de capital immobiliari amb explotació de la nova declaració informativa sobre arrendaments turístics, les retencions i la utilització abusiva del règim de les entitats sense finalitats lucratives.

Al mateix temps es potenciaran les actuacions de control sobre els contribuents amb patrimonis significatius amb la creació de la Unitat Central de Coordinació del Control de Patrimonis Rellevants; aquest fet no afectarà exclusivament contribuents de l’IRPF.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)

 • Els assistents virtuals, provats amb èxit en l’IVA i en el subministrament immediat d’informació (SII), es potenciaran i estendran a les declaracions censals, dins d’una estratègia ‘right from the start’, orientada a facilitar el compliment voluntari de les seves obligacions tributàries pels contribuents que inicien activitats econòmiques.
 • S’analitzarà la cessió de dades fiscals (informació dels seus clients i proveïdors) als contribuents no inclosos en l’SII per a facilitar-los la presentació de les declaracions.
 • Control de la facturació irregular i prohibició del programari de doble ús que permet la gestió de dobles comptabilitats, buscant minimitzar, en les activitats amb consumidors finals el risc de frau.
 • Es continuaran prioritzant les actuacions de control vinculades a l’existència de trames d’IVA, amb un control reforçat del registre d’operadors intracomunitaris (ROI) i els sectors i activitats de risc.
 • La planificació coordinada i la col·laboració entre l’Agència Tributària i les administracions tributàries autonòmiques en operacions immobiliàries significatives a fi de determinar la seva tributació per l’IVA o, alternativament, pel concepte «transmissions patrimonials oneroses» de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD).

IMPOST SOBRE SOCIETATS

 • L’Agència Tributària col·locarà la seva lupa aquest any sobre les empreses fantasma, aquelles que usualment passen per sota del radar de la inspecció per la seva activitat aparentment baixa o nul·la. El fisc sospita que una part d’elles, especialment les de mida petita, realment amaguen negocis no declarats, entramats societaris o falses situacions d’insolvència que permeten ocultar patrimoni o altres fraus. Especialment, s’actuarà respecte de les empreses els volums d’activitat, de beneficis, de vendes o de cobraments de les quals resultin incoherents amb els normals del seu sector.
 • Control dels patrimonis rellevants, reforçat amb la nova “Unitat Central de Coordinació del Control de Patrimonis Rellevants”.
 • S’incrementarà el nombre d’actuacions de control de les persones i entitats amb béns i drets en l’exterior o amb activitat internacional.
 • Es fomentarà la realització d’anàlisis concretes que permetin detectar inconsistències com la indeguda deducció de despeses personals.
 • Més actuacions de control conseqüència d’actuacions conjuntes de les àrees de gestió i d’inspecció de l’AEAT, sobre grans empreses, i petites societats comercials o industrials (“amb l’objectiu de millorar el seu comportament tributari”).
 • Actuacions de control sobre contribuents acollits al règim especial de consolidació fiscal de l’impost. Es prestarà especial atenció a la compensació de bases imposables negatives d’exercicis anteriors, en particular a les bases pendents de compensació que el dret de l’Administració per a iniciar el procediment de la seva comprovació respecte de les quals prescriu a deu anys.
 • Actuacions de control relacionades amb societats amb molt baixa activitat (àdhuc considerant que una part d’aquestes societats estan inactives de facto).

NOUS MODELS DE NEGOCI (tecnologies fintech i criptomonedes)

 • Es realitzarà un estudi inicial de les tecnologies fintech per evitar que el seu desplegament alteri el grau de coneixement que l’Agència Tributària manté sobre el desenvolupament d’activitats econòmiques, al mateix temps que s’analitzen les seves possibilitats per millorar el servei als contribuents.
 • A més, es continuaran realitzant actuacions sobre els nous models de distribució i noves activitats, com la “triangulació d’enviaments”, en la qual les vendes realitzades per una empresa són lliurades per unes altres, i “botigues de botigues” instal·lades en pàgines web.
 • Així mateix, seran objecte d’atenció les activitats logístiques lligades amb el comerç electrònic. Igualment, continuarà l’anàlisi i estudi dels nous mitjans de pagament per a avançar en el seu control.
 • En relació amb els riscos fiscals observats en les operacions realitzades amb criptomonedes, durant l’any 2019 es continuaran les actuacions iniciades en el 2018, a partir de la informació obtinguda dels intermediaris que intervenen en aquestes operacions.
 • També s’efectuarà l’anàlisi i explotació de la informació de tercers sobre la tinença i operacions amb monedes virtuals realitzades per contribuents residents a Espanya, en aplicació de la nova normativa, que està previst que s’aprovi en el 2019.

IMPOSTOS ESPECIALS

S’efectuaran controls per verificar la correcta aplicació de la normativa, la formació del cens, la procedència de les devolucions i les condicions i requisits a complir a l’efecte de la vigència de les autoritzacions dels establiments subjectes als impostos especials de fabricació, i controls específics del moviment i existències de productes en fàbriques, dipòsits fiscals i magatzems fiscals.

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

Es realitzaran controls relacionats amb l’impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle i l’impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica, principalment.

ALTRES ACTUACIONS EN L’ÀMBIT DUANER (Brexit)

 • Davant la possibilitat que no s’assoleixi un acord sobre el Brexit, es realitzaran les adaptacions necessàries en els sistemes informàtics per garantir la normal tramitació duanera després de la sortida del Regne Unit i s’intensificarà la informació als operadors.
 • D’altra banda, es continuarà amb la millora del sistema de predeclaracions duaneres, els procediments de revaluació d’autoritzacions duaneres i les pròpies autoritzacions duaneres.
 • A més, s’efectuaran actuacions de comprovació de mercaderies en els recintes duaners i dels moviments d’efectiu realitzats per viatgers, així com controls a posteriori per a verificar l’origen, classificació aranzelària i valor en duana declarats amb motiu de la importació de mercaderies.
 • Així mateix, es duran a terme actuacions en els casos en els quals es detecti l’ocultació total o parcial de la cadena de transmissió comercial des de la importació fins a la venda al consumidor final i actuacions de comprovació i recerca combinades en el cas de les importacions de productes de consum, tèxtils i altres amb origen asiàtic.

LLUITA CONTRA EL CONTRABAN, NARCOTRÀFIC I BLANQUEIG DE CAPITALS

 • Es realitzaran actuacions de prevenció i repressió del contraban, el narcotràfic i el blanqueig de capitals de procedència il·lícita, actuant de manera integral contra les estructures logístiques i financeres de les organitzacions criminals.
 • Enfront del tràfic de drogues, les àrees de control prioritari seran tant el tràfic de cocaïna, com la producció de marihuana en plantacions clandestines dins del territori nacional. S’incrementarà la coordinació amb les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.
 • A més, s’intensificaran les actuacions encaminades a perseguir noves tendències en el tràfic il·lícit per via marítima com el denominat “drop-off” (dispositius de localització col·locats en les drogues) i s’impulsarà un projecte iniciat en el 2018 per a implicar a tots els operadors, públics i privats, de l’àmbit portuari.
 • Pel que fa al comerç il·lícit de tabac, s’incrementarà el control de la cadena de subministrament a causa de l’entrada en vigor de la normativa harmonitzada sobre traçabilitat. A més, es potenciaran les eines d’anàlisis de riscos en ports i l’ús dels mitjans d’inspecció no intrusiva per a evitar el frau en el transport en contenidors.
 • A més, s’implementarà una nova estratègia duanera d’intel·ligència marítima i es potenciaran les actuacions d’anàlisis de riscos i de recerca relatives a tràfics il·lícits que afectin la seguretat global o dels ciutadans i al medi ambient.

Com a complement de les prioritats anteriors, en l’àmbit de la investigació per blanqueig de capitals, s’intensificaran els controls de moviment d’efectiu en aeroports, ports i carreteres espanyoles i es reforçarà l’intercanvi d’informació, la cooperació internacional i la formació enfront de la utilització pel crim organitzat de la internet profunda (‘deep’ i ‘dark web’) per al trànsit i comerç de béns il·lícits, així com l’ús de criptomonedes com a mitjans de pagament.

CONTROL EN L’ÀMBIT DE RECAPTACIÓ

 • Es desenvoluparan actuacions per a evitar l’elusió del pagament dels deutes mitjançant tècniques d’ocultació del patrimoni creant aparences d’insolvència, a vegades mitjançant testaferros, la interposició d’entitats o l’ocultació dels béns o drets a l’exterior.
 • A més, s’introduiran millores en l’avaluació del risc recaptatori, s’intensificaran les actuacions de recerca dirigides a identificar a tercers responsables dels deutes, l’adopció de mesures cautelars quan existeixin indicis racionals que el deutor o tercers pretenguin obstaculitzar o impedir l’acció de cobrament i la utilització de totes les possibilitats que la normativa estableix per a l’exacció dels deutes per responsabilitat civil i les penes de multa amb el cobrament encomanat a l’Agència Tributària, així com els deutes vinculats a delicte.
 • Finalment, amb la integració del procediment de subhasta en el portal del Butlletí Oficial de l’Estat es gestionarà de manera uniforme l’adjudicació de béns i drets subhastats, i s’aconseguirà d’optimitzar la utilització dels recursos, amb el consegüent estalvi de costos.
logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies