Com ja sabrà, actualment existeixen quatre models de contractes (indefinit, temporal, per a la formació i l’aprenentatge i en pràctiques), amb les seves característiques, i amb les seves clàusules específiques que poden presentar cadascun d’ells, en funció de les peculiaritats del treballador i/o de l’empresari, així com els seus incentius o bonificacions. Com per exemple: contracte per a emprenedors, garantia juvenil, servei de la llar familiar, alta direcció, persones en risc d’exclusió social, treball en grup, discapacitats, centres especials d’ocupació, obra, interinitat, eventual, relleu, etc.

És molt important que també conegui tots els casos en els quals pot trobar incentius i bonificacions, que abaratiran les seves despeses mensuals en la contractació de personal.

En aquest sentit, els informem que el Servei públic d’ocupació estatal (SEPE) ha publicat dues importants guies actualitzades per 2017: la de contractes de treball i la de bonificacions i reduccions a la contractació: 

  • Pot descarregar la Guia general dels contractes de treball 2017 prement aquest enllaç. Només disponible en llengua espanyola:

http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf

  • Pot descarregar la  Guia de bonificacions i reduccions a la contractació 2017 prement en aquest enllaç. Només disponible en llengua espanyola:

http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones.pdf

Quin contracte haig de signar?

Si la seva empresa necessita contractar un treballador i no té clar quin tipus de contracte ha de signar amb ell, nosaltres el podem assessorar. Recordi que:

Les característiques de la seva empresa són fonamentals per decidir-se per una modalitat o una altra. No és el mateix ser una microempresa amb menys de 10 treballadors, una pime amb desenes d’empleats o una gran companyia amb centenars de treballadors.

Tampoc és indiferent la vida laboral de la seva empresa: si ha hagut d’afrontar algun tipus de regulació, el seu nivell d’ocupació o si està creant nous llocs de treball.

Que la persona que necessiti contractar sigui jove, sense experiència o formació, pertanyi a col·lectius socials determinats o estigui inscrit com a demandant d’ocupació també són aspectes a estudiar per decidir quin contracte formalitzar.

Verifiqui si pot acollir-se a algun incentiu (reduccions i bonificacions) en les cotitzacions a la Seguretat Social.

Aquests factors poden limitar-lo a l’hora d’escollir un tipus de contracte o un altre, ja que en alguns casos les condicions seran molt més avantatjoses que en uns altres.

Les clàusules del contracte

Aquesta part és fonamental per veure quins són les condicions de treball a les quals està sotmès el treballador. Seria convenient que tota la informació fos el més concret possible, a fi d’evitar que puguin existir diverses interpretacions o dubtes sobre el contracte.

Els continguts que han de ser clars en aquestes clàusules han de ser:

Lloc que s’ocupa/Categoria/Grup professional: aquesta informació és fonamental a l’hora de saber quines funcions ha de realitzar el treballador i influirà directament sobre el salari a percebre, indicat en les taules dels convenis col·lectius.

Centre de treball: és important que estigui indicat, ja que moltes vegades el treballador no presta serveis en les oficines centrals de l’empresa. D’aquesta forma es pot veure si el treballador té adscrit un centre concret o és un treballador amb un centre de treball mòbil o itinerant, i serveix de referència per als procediments de mobilitat geogràfica. També s’ha d’indicar si el treballador pot treballar, àdhuc parcialment des del seu domicili.

Jornada: ha d’estar identificat clarament si es realitza una jornada a temps parcial o a temps complet. Si és a temps parcial s’ha de posar el nombre d’hores, indicant-ho diàriament, setmanalment, mensualment o anualment, i per saber el percentatge de parcialitat que es realitza s’ha d’indicar quantes hores són la jornada completa (la jornada màxima és de 40 hores setmanals, però per conveni pot ser inferior). A més s’ha d’indicar els dies de la setmana que es pot treballar, si és de dilluns a divendres, de dilluns a dissabte, de dilluns a diumenge, etc. L’activitat de l’empresa influirà molt en aquesta distribució.

Inici i període de prova: ha d’estar indicat el dia que s’inicia la relació laboral, que sol coincidir amb el dia que se signa el contracte. A més ha d’estar indicat el període de prova, encara que moltes vegades es fa referència genèrica a l’establert en el conveni col·lectiu.

Motiu i fi del contracte en cas dels contractes temporals: els contractes temporals es poden fer únicament en alguns casos, i s’ha d’indicar exactament el motiu. D’aquesta forma o s’indica la data final del contracte o s’indica en quin moment es finalitzarà el contracte en el cas que la fi sigui indeterminada.

Retribució: ha d’estar indicada com serà la retribució, si bé en molts casos es fa una referència genèrica al conveni col·lectiu. Pot estar indicat mensualment o anual, i si les pagues extra estan o no prorratejades, en el cas que puguin ser prorratejades. La retribució establerta en contracte pot millorar l’establerta en el conveni.

Vacances: s’establiran quants dies es tenen de vacances. Solen ser 30 dies naturals o 22 dies laborals. El contracte pot millorar l’establert en l’Estatut dels Treballadors i en el conveni.

Bonificacions: en molts contractes hi ha indicades les bonificacions que tenen en les contractacions dels treballadors.

Conveni col·lectiu aplicable: ha d’estar indicat perquè el treballador sàpiga quines normes li són aplicable i quins són els seus drets i obligacions. Però en molts contractes, no ve indicat, a pesar que el propi contracte remeti al conveni.

Atenció. És primordial que revisi els tipus de contractes que empra en la seva empresa (o que contracti en un futur) i si ja han estat actualitzats. Esculli el que millor s’adapti a les seves necessitats.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies