En compliment del mandat al Govern per fixar anualment el salari mínim interprofessional (SMI), en data 31 de desembre de 2016 s’ha publicat en el BOE el Reial decret 742/2016, de 30 de desembre, pel qual s’estableixen les quanties que hauran de regir a partir de l’1 de gener de 2017, tant per als treballadors fixos com per als eventuals o temporers, així com per als empleats de la llar.

Les noves quanties, representen un increment del 8% respecte de les vigents entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2016.

Amb caràcter general, el SMI, per a qualsevol activitat, tant en l’agricultura, com en la indústria o els serveis, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors, queda fixat en 23,59 euros/dia o 707,70 euros/mes, tenint en compte les següents particularitats:

a) En el salari mínim es computa únicament les retribucions metàl·liques a percebre pel treballador, sense que el salari en espècie pugui, en cap cas, donar lloc a la minoració de la quantia íntegra en diners d’aquell.

b) La quantia indicada fa referència a la jornada legal de treball en cada activitat, de manera que si es duu a terme una jornada inferior es percep a prorrata.

A l’efecte de la determinació del SMI en còmput anual, cal tenir en compte les següents regles:

a) La nova quantia del SMI no afecta l’estructura ni a la quantia dels salaris professionals que percebessin els treballadors si els salaris en còmput anual són superiors a l’import del SMI, també en còmput anual, que, des de l’1 de gener de 2017, es fixa en 9.907,80 euros.

b) Les normes legals o convencionals i els laudes arbitrals que es trobin en vigor, a 1 de gener de 2017, subsisteixen en els seus propis termes, sense més modificació que la que resulti necessària per assegurar una percepció, en còmput anual, no inferior a 9.907,80 euros.

Treballadors eventuals i temporers i empleats de la llar

També el nou import del SMI s’aplica als temporers, així com a les persones que presten serveis en la llar familiar, en la manera següent:

• En relació amb els treballadors eventuals i temporers, els serveis dels quals per a una mateixa empresa no excedeixin de 120 dies, han de percebre, conjuntament amb el salari diari (23,59 euros/dia), la part proporcional de la retribució dels diumenges i festius, així com de les dues gratificacions extraordinàries, com a mínim de 30 dies en cadascuna d’elles, sense que en cap cas la quantia del salari professional pugui resultar inferior a 33,51 euros per jornada legal en l’activitat.

Pel que es refereix a les vacances, els treballadors eventuals i temporers han de percebre, conjuntament amb el SMI, la seva part proporcional corresponent a les vacances legals mínimes en els supòsits en què no existís coincidència entre el període de gaudi de les vacances i el temps de vigència del contracte.

• Pel que es refereix a l’aplicació del SMI per a les persones que presten serveis en la llar familiar, la quantia d’aquesta magnitud es fixa en 5,54 euros per hora efectivament treballada, tenint en compte que el salari en espècie no pot, en cap cas, donar lloc a la minoració de la quantia íntegra en diners d’aquelles.

A tenir en compte

No obstant això, donat el caràcter excepcional d’aquest increment (8 per cent), el SMI del 2016 continuarà sent aplicable durant el 2017 als convenis col·lectius vigents a la data d’entrada en vigor de la norma que utilitzin el SMI com a referència per determinar la quantia o l’increment del salari base o de complements salarials. Quan la vigència d’aquests convenis excedeixi del 2017, excepte acord en contrari, la quantia del SMI s’entendrà referida, per als anys següents, a la fixada pel 2016 incrementada segons l’objectiu d’inflació del Banc Central Europeu. Tot això sense perjudici que hagin d’actualitzar-se els salaris establerts en conveni col·lectiu inferiors en el seu conjunt i en còmput anual a les quanties del SMI vigent a cada moment.

Així mateix, excepte acord en contrari, les noves quanties del SMI 6 que utilitzin el SMI com a referència a qualsevol efecte. En aquest cas, la quantia del SMI s’entendrà referida durant el 2017 a la fixada pel 2016, incrementada per als anys següents en el mateix percentatge en què s’incrementi l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM), sense perjudici que hagin de ser modificats els salaris inferiors en el seu conjunt i en còmput anual al SMI vigent a cada moment.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies