El Consell de Ministres ha aprovat l’acord per a la signatura de tres convenis entre el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i ENISA (Empresa Nacional de Innovación, dependent d’aquest Ministeri). Aquesta signatura permetrà l’alliberament dels fons 2018, destinats al finançament de pimes a través de préstecs participatius, sense exigir més garanties que les del propi projecte empresarial, amb imports des de 25.000 a 1.500.000 €. Els terminis màxims de devolució oscil·len entre set i nou anys, amb possible carència d’entre cinc i set anys.

Si la seva empresa ha d’iniciar algun projecte innovador, una opció de finançament és la dels préstecs participatius concedits per l’entitat ENISA, en els quals no s’exigeixen garanties.

El principal avantatge d’aquests préstecs respecte a la banca tradicional, és que no se sol·liciten garanties ni avals personals, sinó un excel·lent pla de viabilitat. A canvi d’aquestes facilitats, l’entitat prestadora -en aquest cas, ENISA- aconsegueix una participació en els beneficis de l’empresa finançada, al costat del cobrament d’uns interessos, els quals estan (en part) vinculats a l’evolució econòmica financera de l’empresa.

Atenció. ENISA (Empresa Nacional de Innovación), és una societat pública depenent del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme que des de 1982 participa activament en el finançament de projectes viables i innovadors, impulsats per pimes i emprenedors.

Què és un préstec participatiu?

Un préstec participatiu és un instrument financer a mig camí entre el préstec tradicional i el capital de risc, ideat per reforçar considerablement l’estructura financera de l’empresa.

El prestador, a part dels interessos ordinaris, obté una remuneració que depèn de l’evolució de l’activitat de la seva empresa (el seu benefici net, volum de negoci, patrimoni total o qualsevol altre que lliurement acordin les parts).

Característiques principals:

 • No s’exigeix cap més aval ni garantia que la del propi projecte empresarial i la solvència professional de l’equip gestor.
 • Es tracta d’un préstec a llarg termini (fins a 9 anys).
 • Ofereix uns amplis terminis d’amortització i de carència (fins a 7 anys).
 • Els interessos pagats són deduïbles en l’impost sobre societats.
 • En cas de reduir el capital de la societat o liquidar-la, el préstec es considera patrimoni comptable.
 • Els seus tipus d’interès estan vinculats a l’evolució dels resultats.
 • Té un efecte d’arrossegament per atreure capital de “business angels” i entitats de capital de risc.

En concret, el Consell de Ministres ha aprovat l’acord per a la signatura de tres convenis entre el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i ENISA. Aquesta signatura permetrà l’alliberament dels fons 2018, destinats al finançament de pimes a través de préstecs participatius, sense exigir més garanties que les del propi projecte empresarial, amb imports des de 25.000 € a 1.500.000 €.

Línies de finançament

Existeixen 3 línies de finançament, i en algunes d’elles s’exigeix que l’empresa hagi estat constituïda dins dels 24 mesos anteriors a la sol·licitud, o que la majoria del capital pertanyi a menors de 40 anys:

Línia pime

Es concediran entre 25.000 euros i 1,5 milions d’euros a projectes promoguts per petites i mitjanes empreses a fi de millorar la seva competitivitat i contribuir a la generació d’ocupació. El període d’amortització dels préstecs tindrà un venciment màxim de 9 anys, amb un màxim de 7 anys de carència. No s’exigiran garanties i el tipus d’interès es fixarà en funció dels resultats de l’empresa beneficiària, amb un mínim i un màxim.

Línia d’empreses de base tecnològica

Es concediran entre 25.000 euros i 1,5 milions d’euros a projectes el resultat dels quals sigui un avanç tecnològic en l’obtenció de nous productes, processos o serveis. La línia tindrà un venciment màxim de 7 anys, amb un màxim de 5 anys de carència. No s’exigiran garanties i el tipus d’interès es fixarà en funció dels resultats de l’empresa beneficiària, amb un mínim i un màxim.

Línia joves emprenedors

Es concediran entre 25.000 euros i 75.000 euros, sense garanties, per afavorir l’engegada de projectes empresarials impulsats per joves de fins a 40 anys. La línia tindrà un venciment màxim de 7 anys, amb un màxim de 5 anys de carència. El tipus d’interès es fixarà en funció dels resultats de l’empresa beneficiària, amb un mínim i un màxim.

Atenció. Els interessos es divideixen en dos trams: un primer tram amb Euribor + 3,75% i un segon tram el tipus d’interès del qual varia segons l’evolució i la rendibilitat de l’empresa.

Quins són els requisits per a l’obtenció d’un préstec ENISA?

Amb independència de les condicions particulars de cada línia de finançament, per tenir accés a qualsevol dels préstecs d’ENISA és necessari complir amb una sèrie de requisits generals fonamentals:

 • Haver-se constituït com a societat mercantil en un termini no superior a 24 mesos anteriors a la sol·licitud del préstec.
 • Ser una pime, d’acord amb la normativa de la Unió Europea.
 • Desenvolupar l’activitat principal i tenir el domicili social al territori nacional.
 • Tenir un model de negoci que aporti un element innovador dins del seu sector o compti amb un clar avantatge competitiu.
 • No formar part del sector immobiliari o financer.
 • Que la majoria del seu capital estigui ostentat per persones físiques l’edat de les quals no superi els 40 anys l’1 de gener de l’any de sol·licitud del préstec.
 • Els fons propis han de ser com a mínim iguals a la quantia del préstec sol·licitat, amb l’excepció de la línia ENISA joves emprenedors.
 • Presentar un pla de viabilitat econòmica i tècnica del projecte empresarial, és a dir un bon pla de negoci.
 • Dipòsit dels comptes de l’últim exercici tancat en el Registre Mercantil.
logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies