La pràctica, habitual en moltes finques de propietaris, consistent a penjar en taulons de zones accessibles dels portals les actes de juntes de propietaris o, qualsevol altra documentació que informa de la situació de morositat d’algun dels veïns amb la comunitat, pot tenir conseqüències en relació amb la Llei de protecció de dades per ser una cessió de dades personals. 

Hem de tenir en compte que l’article 11 de la Llei orgànica de protecció de dades (LOPD) estableix que: 

“1. Les dades de caràcter personal objecte del tractament només podran ser comunicades a un tercer per al compliment de finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el previ consentiment de l’interessat.

2. El consentiment exigit a l’apartat anterior no caldrà:

a) Quan la cessió està autoritzada en una llei.”

(…)

En aquest cas, la Llei de propietat horitzontal, en el seu article  16.2 preveu que “la convocatòria  de la junta contingui la relació de veïns morosos que estiguin privats del vot”, i és una bona pràctica la notificació de la convocatòria individual per correu, la inclusió en un caixetí, o mitjançant una intranet amb clau i contrasenya, i s’ha d’evitar qualsevol mitjà que pugui suposar l’accés per tercers (Internet).

Existeix la possibilitat de difondre la convocatòria i la llista de morosos en el “tauler d’anuncis” de la comunitat de propietaris únicament en el cas que estigui en un lloc sense accés per tercers.

El “tauler d’anuncis” de la comunitat haurà de ser tancat amb clau que n’ha de ser dipositari el president i/o administrador o persona designada a aquest efecte, exclusivament. No és legal, des de l’òptica de protecció de dades, exposar la llista de veïns deutors a la vista de tercers.

No obstant això la difusió de la llista d’un veí deutor es podrà publicar únicament en el supòsit recollit en  l’article 9 de la Llei de propietat horitzontal apartat h) paràgraf segon, “Si intentada una citació o notificació al propietari fos impossible practicar-la en el lloc previngut en el paràgraf anterior, s’entendrà realitzada mitjançant la col·locació de la comunicació corresponent en el tauler d’anuncis de la comunitat, o en lloc visible d’ús general habilitat a aquest efecte….”. 

En conseqüència, sempre que la publicació obeeixi al fet que la convocatòria de la junta, en la qual han de figurar les dades al fet que es refereix l’article 16.2 de la Llei de propietat horitzontal, no hagi pogut ser notificada a algun dels propietaris pel procediment que s’acaba de descriure, la cessió que implica la publicació de la convocatòria en el tauler d’anuncis es trobarà emparada per l’article11.2 a) de la LOPD.

Per procedir d’aquesta forma s’hauran d’acreditar els intents de notificació.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies