FusterGüell | Advocats i Economistes

Davant la pregunta de si no són embargables els ingressos procedents d’activitats empresarials i professionals (autònoms), encara que aquestes siguin ocasionals, que no superin el salari mínim interprofessional (SMI), volem informar-los que la Direcció General de Tributs (DGT) , en la seva consulta vinculant V1082-17, ha declarat que els límits de la possibilitat d’embargament establerts en el article 607 de la Llei d’enjudiciament civil (LEC)  s’apliquen també als ingressos d’activitats professionals i mercantils autònomes, sense que s’hagi d’establir com a requisit addicional, que aquestes activitats s’hagin de realitzar sota les característiques contemplades per a la figura del treballador autònom econòmicament dependent.

Canvi de criteri de la DGT

En una consulta vinculant anterior (V2031-16), la DGT afirmava que els límits de la possibilitat d’embargament de l’article 82.1 del Reglament general de recaptació (RGR) en relació amb l’article 607.1 de la LEC només afecten a les percepcions que tinguessin la consideració de salari conformement a l’article 26.2 de l’Estatut dels treballadors, i que eren alienes a altres percepcions procedents d’activitats professionals i mercantils autònomes, excepte a aquelles de caràcter similar o anàleg als salaris, com les percebudes pels treballadors autònoms econòmicament dependents (TRADE).

Aquest criteri ara canvia, com a conseqüència d’un elemental principi de seguretat jurídica i que s’adequa a la modificació duta a terme per la resolució del Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) 3517/2016, de 31 de gener de 2017 dictada en virtut del recurs extraordinari d’alçada per a la unificació de criteri.

El Tribunal Central ha enunciat clarament la impossibilitat de restringir els límits de la impossibilitat d’embargament establerts en l’article 607 de la LEC als ingressos procedents d’activitats professionals i mercantils autònomes exigint el requisit addicional que els faci partícips de les característiques d’aquells que treballen sota el règim laboral o en el nou règim de treballador econòmicament dependent. En paraules del TEAC el que la norma ha pretès és assegurar també uns nivells d’impossibilitat d’embargament i de protecció per a la subsistència a aquells que exerceixen la seva activitat sota un règim alternatiu com és el dels treballadors autònoms, ja que de no existir aquesta protecció, tot l’import facturat pels seus serveis seria embargable en la seva integritat perquè no tenen la consideració de sou o salari.

Es conclou per tant, com ja s’avançava que resulta possible estendre els límits de la possibilitat d’embargament establerts per a sous i pensions en l’article 607 de la LEC als treballadors autònoms, sense que a aquests efectes calgui establir el controvertit requisit addicional.

Recordem el que diu l’article 607 de la LEC sobre l’embargament de sous i pensions:

 1. No es pot embargar el salari, sou, pensió, retribució o el seu equivalent, que no excedeixi de la quantia assenyalada per al salari mínim interprofessional (SMI. Des del gener d’aquest any el salari mínim s’ha establert en 23,59 euros/dia, 707,70 euros/mes o 9.907,80 euros/any (14 pagues) depenent de si el salari es calcula per dies o per mesos. Aquest any s’ha  produït un increment del 8% respecte a l’any anterior).
 2. Els salaris, sous, jornals, retribucions o pensions que siguin superiors al salari mínim interprofessional s’embargaran conforme a aquesta escala:
  • 1r Per a la primera quantia addicional fins a la qual suposi l’import del doble del salari mínim interprofessional, el 30 per 100.
  • 2n Per a la quantia addicional fins a l’import equivalent a un tercer salari mínim interprofessional, el 50 per 100.
  • 3r Per a la quantia addicional fins a l’import equivalent a un quart salari mínim interprofessional, el 60 per 100.
  • 4t Per a la quantia addicional fins a l’import equivalent a un cinquè salari mínim interprofessional, el 75 per 100.
  • 5è Per a qualsevol quantitat que excedeixi de l’anterior quantia, el 90 per 100.
 3. Si l’executat és beneficiari de més d’una percepció, s’acumularan totes elles per deduir una sola vegada la part que no es pot embargar. Igualment seran acumulables els salaris, sous i pensions, retribucions o equivalents dels cònjuges quan el règim econòmic que els regeixi no sigui el de separació de béns i rendes de tota classe, circumstància que hauran d’acreditar al secretari judicial.

El que la norma pretén és assegurar la subsistència d’aquells treballadors autònoms, que en cas de no tenir aquesta protecció, veurien com tot el facturat pels seus serveis es podria embargar, amb el consegüent perjudici per al seu futur.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies