entrega nominas

Volem informar-los que recentment el Tribunal Suprem en sentència de l’1 de desembre de 2016 (recurs de cassació per a la unificació de doctrina), entén que el lliurament al treballador del rebut individual justificatiu del pagament del salari s’ha de fer en el model corresponent, però no s’estableix en quin suporti s’ha de lliurar, i l’empresari pot decidir el canvi de format (de paper a digital) unilateralment encara que contravingui la pràctica seguida fins al moment en l’empresa.

Àdhuc sent una qüestió que es podria qualificar de menor, la veritat és que el suport en què es documenti el rebut de salaris té gran transcendència, ja que a través de la seva digitalització s’està incidint directament en la disponibilitat del document per part del treballador, de tal forma que es veuen afectats àmbits tals com el probatori o el de comprovació de les liquidacions i descomptes efectuats per l’empresari a l’hora de la seva emissió.

Cal recordar que l’article 29.1, paràgraf tercer de l’Estatut dels Treballadors disposa que:

«La documentació del salari es realitzarà mitjançant el lliurament al treballador d’un rebut individual i justificatiu del seu pagament. El rebut de salaris s’ajustarà al model que aprovi el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, tret que per conveni col·lectiu o, en defecte d’això, per acord entre l’empresa i els representants dels treballadors, s’estableixi un altre model que contingui amb la deguda claredat i separació les diferents percepcions del treballador, així com les deduccions que legalment procedeixin».

Canvi de criteri del Tribunal Suprem

El Tribunal Suprem modifica la doctrina sobre aquest tema que va plasmar en una sentència de 22 de desembre de 2011 (recurs núm. 3/2011), referida a l’empresa Air Europa, on defensava que la previsió legal era el lliurament material en suport paper de les nòmines. El Suprem explica que ha canviat el criteri “a la vista del temps transcorregut des que es va dictar la sentència i de la generalització de la utilització del suport informàtic en lloc del suport paper per emmagatzemar i comunicar dades, documents, decisions, etc. utilitzat profusament tant en l’àmbit privat com en l’Administració Pública”.

El Suprem, indica que “cap de les normes de què el recurrent en denuncia la infracció conté cap exigència respecte al format en el qual s’ha de lliurar les nòmines als treballadors”. És a dir, s’exigeix el lliurament al treballador de rebut individual justificatiu del pagament del salari, en el model aprovat pel Ministeri de Treball, però no s’estableix el suport en el qual s’ha de lliurar aquest rebut.

El tribunal afegeix que podria semblar que s’exigeix que el lliurament s’hagi de realitzar en suport paper, en disposar l’article 2 de l’Ordre de 27 de desembre de 1994: “El rebut de salaris serà signat pel treballador en fer-li lliurament del duplicat i abonar-li en moneda de curs legal o mitjançant xec o taló bancari, les quantitats resultants de la liquidació. La signatura del rebut donarà fe de la percepció pel treballador d’aquestes quantitats, sense que en suposi la seva conformitat”.

No obstant això, aquesta aparença queda desvirtuada pel que, a continuació, disposa l’apartat 2 del precepte: “Quan l’abonament es realitzi mitjançant transferència bancària, l’empresari lliurarà al treballador el duplicat del rebut sense recaptar la seva signatura, que s’entendrà substituïda, als efectes previstos a l’apartat anterior, pel comprovant de l’abonament expedit per l’entitat bancària”.

En definitiva, s’admet que el treballador no signi el duplicat del rebut de salaris quan quedi constància del seu abonament mitjançant el comprovant que expedeix l’entitat bancària, per la qual cosa el fet que no se li lliuri el rebut en suport paper s’ajusta a aquesta última previsió. El treballador, no solament pot accedir al seu rebut de salaris a través del terminal informàtic, sinó que també en pot obtenir una còpia, complint-se així l’exigència continguda en l’article 29.1 del ET i article 2 de l’Ordre de 27 de desembre de 1994.

La sentència conclou que “el lliurament del rebut en suport informàtic compleix la finalitat del lliurament al treballador de còpia del rebut de salaris que, tal com consta en l’exposició de motius de l’Ordre de 27 de desembre de 1994, és garantir la constància de la percepció pel treballador de les quantitats liquidades i la deguda transparència en el coneixement per part seva dels diferents conceptes d’abonament i descompte que conformen la liquidació”. L’operació, que abans consistia a obrir la bústia mitjançant una clau, ara es realitza introduint en el terminal informàtic el número de DNI i la clau, fet que no suposa cap perjudici al treballador.

I afegeix, a més, que aquest canvi de suport no li suposa al treballador cap perjudici ni molèstia, ja que «no es pot qualificar d’onerós el fet que si el treballador vol una còpia de la seva nòmina en suport paper hagi de donar l’ordre d’imprimir i esperar breus segons al fet que la impressió s’efectuï».

Per tant, d’això es dedueix clarament que l’empresari que pretengui el canvi de format ha de posar a la disposició dels treballadors afectats els mitjans informàtics per a l’accés al document i, si escau, la seva materialització.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies