El passat 30 de desembre es va signar entre el PSOE i Unides Podem un document d’intencions denominat “Coalició progressista. Un nou acord per a Espanya”. Tal com s’exposa en la seva introducció, aquest document i els punts que en ell es recullen són acords de Govern per a tota la legislatura. Els pressupostos generals de l’Estat que s’hi desenvoluparan s’elaboraran prenent com a base aquest document i els consensos adquirits en els últims temps, adaptant-los al nou context macroeconòmic.

El document aborda temes nuclears en matèria fiscal, drets socials, polítiques feministes, lluita contra el canvi climàtic, actualització de l’estat autonòmic, memòria democràtica o cultura i esports, entre altres. Gairebé cinquanta pàgines satisfetes de “bones intencions” -com les de qualsevol Govern- que veurem en què es materialitzen finalment.

A continuació l’informem de manera sintètica, de les mesures laborals clau que conté aquest acord, l’abast definitiu del qual és encara una incògnita.

 1. Elaboració d’un nou Estatut dels Treballadors

A aquest efecte, en l’acord s’estableix que es podrà constituir un grup de treball per a la seva redacció, integrat per experts de reconegut prestigi, de l’àmbit acadèmic i professional.

 1. Acomiadaments

Proposta d’eliminació de l’acomiadament objectiu per absentisme derivat de baixes per malaltia i la revisió de la delimitació de les causes econòmiques tècniques, organitzatives i de producció

 1. Derogació de les limitacions a l’àmbit temporal del conveni col·lectiu

Reinstauració de la denominada ultraactivitat dels convenis col·lectius perquè mantinguin i perpetuïn la seva vigència de manera indefinida fins que una nova norma col·lectiva posterior sigui negociada i acordada.

 1. Derogació de la prioritat aplicativa dels convenis d’empresa sobre els convenis sectorials.

Prevaldran els convenis sectorials -siguin provincials, autonòmics o estatals- sobre els convenis d’empresa en els seus aspectes més rellevants: salari, jornada i resta de condicions laborals.

 1. Modificació de l’ET en matèria de contractació i subcontractació laboral

Reducció de les activitats externalitzables de l’empresa, limitant-se la subcontractació a serveis especialitzats aliens a l’activitat principal de l’empresa

 1. Revisió dels contractes formatius i aprovació i desenvolupament de l’Estatut del Becari perquè el seu ús respongui a finalitats exclusivament formatives

Es pretén donar un nou enfocament tant als contractes en pràctiques com a aquells per a la formació i l’aprenentatge. Addicionalment s’establiran limitacions i penalitzacions rellevants per a evitar l’ús fraudulent i injustificat de la figura dels becaris per part de les empreses quan la seva intenció veritable sigui substituir treballadors per aquest col·lectiu.

 1. Limitació de la capacitat de modificació unilateral de les condicions del contracte per part de l’empresa
 2. Revisió del mecanisme d’inaplicació dels convenis col·lectius, orientant-lo gairebé exclusivament al denominat “despengi salarial” quan concorrin causes econòmiques greus en l’empresa.
 3. Reforç del principi de causalitat en la contractació temporal i les sancions aplicables al seu ús fraudulent.
 4. Reforç del control de la contractació a temps parcial.
 5. Salari mínim interprofessional (SMI)

Es pujarà l’SMI fins a aconseguir progressivament el 60% del salari mitjà a Espanya tal com recomana la Carta Social Europea. Es convocarà la taula del Diàleg Social a fi de promoure un acord que serà la base per a la proposta del Govern. Es crearà una comissió assessora del Ministeri de Treball i a la disposició del Diàleg Social, composta per professionals de reconegut prestigi, acadèmics i representants dels sindicats i empresaris, que estudiarà l’evolució de l’SMI. Per a la seva anàlisi es tindran en compte, entre altres qüestions, l’índex de preus de consum, la productivitat mitjana nacional assolida, l’increment de la participació del treball en la renda nacional, i la conjuntura econòmica general.

 1. Reducció de les bonificacions de quotes a la Seguretat Social
 2. Contractació laboral
 • Revisió dels contractes formatius i aprovació i desenvolupament de l’Estatut del Becari perquè el seu ús respongui a finalitats exclusivament formatives. Impulsaran la millora de les seves retribucions i es limitarà l’encadenament de períodes de pràctiques i s’establirà un percentatge màxim de becaris en les empreses.
 • Recuperació dels drets laborals en els processos de modificació substancial de les condicions de treball, revisant les causes i el procediment, garantint la seva reversibilitat i el seu caràcter negociat.
 • Simplificació i reordenació del menú de contractes de treball. Es reforçarà el principi de causalitat en la contractació temporal i les sancions aplicables al seu ús fraudulent de manera que la contractació indefinida sigui la forma ordinària d’accés a l’ocupació, promovent les reformes legislatives necessàries per a això.
 • Exploració de les opcions possibles per a reduir la dualitat, afavorint l’ús del contracte fix discontinu per a activitats cícliques i estacionals.
 1. Conciliació i violència en el treball
 • Es promourà un pacte social i polític per la racionalització dels horaris, que inclourà una Llei d’usos del temps i racionalització dels horaris. Tot això permetrà reorganitzar completament els temps de treball, oci i cures.
 • Dret a la desconnexió i l’adequada gestió del temps de treball dins de la normativa laboral, així com a la protecció efectiva en casos d’embaràs i lactància.
 • Ratificació de la Carta Social Europea revisada i el Protocol addicional a la Carta Social Europea i el Conveni 190 de la OIT sobre l’eliminació de la violència i l’assetjament en el món del treball, de 21 de juny de 2019.
 1. Empleats de la llar

Culminaran amb caràcter prioritari la plena integració en el règim general de la Seguretat Social de les empleades de la llar al llarg de la legislatura. Signaran i ratificaran el Conveni número 189, de 2011, de l’Organització Internacional del Treball sobre els treballadors domèstics.

 1. Prevenció de riscos laborals

S’actualitzarà el catàleg de malalties professionals, així com el procediment de notificació de l’accident de treball. A més, s’avaluarà amb especial atenció la prevenció de nous riscos associats a l’ús de les TIC, els psicosocials i de determinades substàncies químiques nocives per a la salut, així com la creixent digitalització i robotització i les noves formes d’organització del treball. Així mateix, s’incorporarà la perspectiva d’impacte de gènere en la prevenció de riscos laborals.

 1. Impuls de la lluita contra el frau laboral (Inspecció de treball)

Per a això s’apostarà per l’ús de les noves tecnologies, automatitzant i connectant processos i Big Data de diverses unitats administratives i reforçant el sistema de control i sancionador. Els esforços se centraran en tres àrees: 1) l’abús de la contractació temporal concatenada sobre un mateix treballador, o un mateix lloc de treball; 2) l’ús fraudulent del contracte a temps parcial amb jornades no declarades i 3) identificar relacions extra laborals que s’haurien d’articular a través de contractes de treball com per exemple falsos autònoms, falsos cooperativistes i falsos becaris.

Perseguiran el frau dels falsos autònoms, prestant especial atenció a les situacions en les quals els ingressos obtinguts pels treballadors procedeixin d’un únic client o ocupador.

En l’enllaç adjunt trobaran el text íntegre de l’acord programàtic:

https://ep00.epimg.net/descargables/2019/12/30/87348523b35b92d92f5702e3cc84d950.pdf

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies