Com ja l’hem informat, la Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de reformes urgents del treball autònom, porta importants novetats per als treballadors per compte propi. Entre elles, s’estableix que només es cotitzaran pels dies donats d’alta dins d’un mes.

Fins ara, l’autònom havia d’abonar la quota completa des del primer dia del mes de l’alta i amb independència del nombre de dies que estigués treballant i, per tant, donat d’alta en la Seguretat Social. És a dir, si l’autònom estava donat d’alta durant 25 dies, abonava els 275 euros que estaria obligat per la base mínima com si hagués cotitzat per 30 dies.

Una de les reivindicacions del sector durant molts anys ha estat la cotització per dies naturals en lloc de per mesos complets. En conseqüència, la Llei ara estableix que l’afiliació i fins a tres altes/baixes dins de cada any natural tindran efectes des del dia en què concorrin els requisits i condicions determinants de la inclusió al RETA o cessament de l’activitat respectivament.

Atenció. L’autònom tan sols es podrà donar d’alta i baixa tres vegades en el mateix exercici i, per tant, tan sols seran tres vegades l’any les que donin dret a poder cotitzar solament pels dies donats d’alta.

Afiliació, altes i baixes des del dia en què s’iniciï l’activitat

Així, amb efectes des de l’01-01-2018, es modifica el reglament general sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades dels treballadors, aprovat pel Reial decret 84/1996, de 25 de gener (RD 84/1996), per establir el següent: 

a) L’afiliació i fins a 3 altes dins de cada any natural tenen efecte des del dia en què concorrin en la persona interessada els requisits i les condicions determinants de la seva inclusió en el camp d’aplicació del RETA, sempre que s’hagin sol·licitat en els termes establerts en el RD 84/1996.

Per a la resta de les altes que, si escau, es produeixin dins de cada any natural es manté la regulació anterior, de manera que tenen efectes des del dia primer del mes natural en què es reuneixin els requisits per a la inclusió en el RETA. No obstant això, les altes sol·licitades fora del termini reglamentari tenen efecte des del dia primer del mes natural en què es reuneixin els requisits per a la inclusió en el RETA.

Finalment, en els casos d’afiliació i alta d’ofici en el RETA per la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), tenen efectes des del primer dia del mes natural que resulti acreditada la concurrència dels requisits per a la inclusió en el RETA.

b) Quan els treballadors autònoms realitzin simultàniament dues activitats o més que donin lloc a la inclusió en el RETA, l’alta és única, i s’han de declarar totes les activitats en la sol·licitud d’alta o, en cas de pluriactivitat després de l’alta, mitjançant la corresponent variació de dades. En funció de les declaracions, la TGSS ha de donar compte de les activitats exercides a cada moment a la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social amb la qual s’hagi formalitzat la cobertura de la prestació econòmica per incapacitat temporal i, si escau, de les contingències d’accidents de treball i malalties professionals.

c) Igualment, quant a les baixes en el RETA i fins a 3 baixes dins de cada any natural, tenen efectes des del dia en què el treballador autònom hagi cessat en l’activitat determinant de la seva inclusió en el camp d’aplicació del RETA, sempre que s’hagin sol·licitat en els termes establerts en el RD 84/1996.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies