Al BOE del dia 29 d’abril, s’ha publicat el Reial decret 302/2019, de 26 d’abril, pel qual es regula la compatibilitat de la pensió contributiva de jubilació i l’activitat de creació artística, que va entrar en vigor el dia 1 de maig de 2019.

La norma dona compliment al mandat recollit en el Reial decret llei 26/2018, de 28 de desembre, que marcava un termini de 6 mesos per a aprovar el reglament de desenvolupament. Aquesta regulació es fonamenta en l’article 213.1 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social.

L’objectiu d’aquesta norma és regular els termes i condicions en què aquesta compatibilitat es pot realitzar, així com les especialitats en matèria de cotització derivades de la realització d’una activitat artística compatible amb la pensió contributiva de jubilació.

Amb l’aprovació d’aquesta norma es posa fi a la problemàtica generada fa uns anys, en relació amb la suspensió de la pensió de jubilació que percebien els creadors artístics (bàsicament, creadors literaris), quan, a més de la pensió realitzaven una activitat artística per la qual percebien ingressos superiors a l’import del salari mínim interprofessional (SMI) en l’àmbit dels règims de la Seguretat Social.

A qui s’aplica aquesta norma?

Als beneficiaris d’una pensió contributiva de jubilació de la Seguretat Social que, amb posterioritat a la data de reconeixement d’aquesta pensió, exerceixin una activitat de creació artística per la qual percebin ingressos derivats de drets de propietat intel·lectual, inclosos els generats per la seva transmissió a tercers, amb independència que per la mateixa activitat percebin altres remuneracions connexes.

No es podrà acollir a aquesta modalitat de compatibilitat el beneficiari d’una pensió contributiva de jubilació de la Seguretat Social que, a més de desenvolupar l’activitat a la qual es refereix el paràgraf anterior, faci qualsevol altre treball per compte d’altri o per compte propi que doni lloc a la seva inclusió en el camp d’aplicació del règim general o d’algun dels règims especials de la Seguretat Social.

Atenció. El nou règim de compatibilitat no obsta a l’aplicació de les previsions contingudes en l’apartat 4 de l’article 213 del TRLGSS, conforme a les quals la percepció de la pensió de jubilació resulta compatible amb la realització de treballs per compte propi els ingressos anuals totals dels quals no superin el salari mínim interprofessional, en còmput anual (els qui realitzin aquestes activitats econòmiques no estan obligats a cotitzar per les prestacions de la Seguretat Social, i sense que aquestes activitats puguin generar nous drets sobre les prestacions de la Seguretat Social).

Règim de compatibilitat

  • L’activitat de creació artística serà compatible amb el 100 per cent de l’import que correspongui percebre o, si escau, estigués percebent el beneficiari per la pensió contributiva de jubilació.
  • De la mateixa manera, es podrà compatibilitzar l’activitat de creació artística amb el 100 per cent de l’import del complement per maternitat, així com amb la quantitat addicional a què es refereix el paràgraf tercer de l’article 210.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, que correspongui percebre o que estigués percebent el beneficiari.

Atenció. Conforme a l’article 210.2 del TRLGSS, quan s’accedeixi a la pensió de jubilació a una edat superior a l’edat ordinària, sempre que en complir aquesta edat s’hagués reunit el període mínim de cotització, es reconeixerà a l’interessat un percentatge addicional per cada any complet cotitzat entre la data en què va complir aquesta edat i la del fet causant de la pensió, la quantia de la qual està en funció dels anys de cotització acreditats en la primera de les dates indicades, segons l’escala següent: a) Fins a vint-i-cinc anys cotitzats, el 2%. b) Entre vint-i-cinc i trenta-set anys cotitzats, el 2,75%. c) A partir de trenta-set anys cotitzats, el 4%.

  • El beneficiari tindrà dret als complements per a pensions inferiors a la mínima durant el temps en el qual compatibilitzi la pensió amb l’activitat de creació artística, sempre que reuneixi els requisits establerts per a això.
  • El beneficiari tindrà la consideració de pensionista amb caràcter general.
  • També quan, a més de reunir els requisits per a l’aplicació del règim del compatibilitat regulat en aquesta disposició reglamentària, a l’interessat li pugui ser aplicable un altre règim de compatibilitat, pot optar per l’aplicació del règim jurídic previst per a qualssevol altres modalitats de compatibilitat entre pensió i treball, establertes legalment o reglamentà, inclosa l’opció de deixar en suspens la percepció de la pensió i dur a terme les activitats incompatibles.

Procediment per a l’exercici del dret a la compatibilitat

En la disposició reglamentària es diferencien dos procediments per a sol·licitar el nou règim de compatibilitat, en la forma següent:

  • Si l’interessat és pensionista de jubilació i posteriorment inicia una activitat de creació artística, ha de sol·licitar l’alta en el règim de Seguretat Social que correspongui, en funció de l’activitat desenvolupada, aportant el model de certificat o declaració responsable que consten, respectivament, com a Annexos I i II del Reial decret 302/2019, amb l’obligació de mantenir l’alta durant tot el període de durada de l’activitat esmentada.
  • En els casos en què, a la data de la sol·licitud de la pensió contributiva de jubilació, l’interessat es trobés en alta en qualsevol dels règims de la Seguretat Social, i decidís continuar-hi acollint-se a la compatibilitat, ha de comunicar-ne la circumstància a l’entitat gestora de la Seguretat Social, i ha d’acompanyar a aquesta comunicació el model de certificat o de declaració responsable que consten, respectivament, com a Annexos I i II del Reial decret 302/2019, a l’efecte del manteniment de la seva alta per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Cotització

La cotització durant la realització d’alguna activitat de creació artística, sigui al règim general de la Seguretat Social o al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, s’efectuarà únicament per incapacitat temporal i per contingències professionals.

Així mateix, la compatibilitat de la pensió de jubilació estarà subjecta a una cotització especial de solidaritat del 8 per cent sobre la base de cotització per contingències comunes, no computable a l’efecte de prestacions. En el cas que aquesta activitat es desenvolupi per compte d’altri, el 6 per cent serà a càrrec de l’empresari i el 2 per cent a càrrec del treballador.

A l’efecte del còmput del període de carència requerit per a l’accés a la prestació d’incapacitat temporal, derivada de contingències comunes, que pugui causar el beneficiari de la compatibilitat, només es tenen en compte les cotitzacions realitzades amb posterioritat al fet causant de la pensió de jubilació.

Al seu torn, l’accés a aquesta prestació i el seu manteniment només és possible mentre l’interessat continuï desenvolupant l’activitat artística, i aquesta prestació serà incompatible amb la percepció de la pensió de jubilació, una vegada hagi cessat en l’activitat i s’hagi causat baixa en el règim corresponent de la Seguretat Social.

Incompatibilitat de la pensió de jubilació i la incapacitat temporal

La prestació d’incapacitat temporal causada amb posterioritat al fet causant de la jubilació compatible amb la realització d’alguna una activitat de creació artística, serà incompatible amb el cobrament de la pensió contributiva de jubilació a partir del moment en què se cessi en l’activitat i es causi baixa en el règim corresponent de la Seguretat Social. En aquests supòsits només s’abonarà la pensió contributiva de jubilació.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies