Pot succeir que alguns dels seus treballadors se’n vagin a la competència, o iniciïn una activitat pel seu compte, i s’emportin informació confidencial o a una part de la seva clientela.

En aquests casos és convenient que signi amb el treballador un pacte de no competència.  Mitjançant aquest pacte, el treballador renuncia a fer-li la competència quan abandoni la seva empresa a canvi d’una contraprestació econòmica. Pensi que el pacte de no competència es pot subscriure mitjançant una clàusula en el contracte una vegada iniciada la prestació de serveis, o fins i tot al final de la relació laboral.

Pacte de no concurrència

La subscripció d’aquest pacte obliga al treballador a no competir de manera deslleial amb l’ocupador durant el temps de prestació de serveis, i després de l’extinció del contracte per qualsevol causa.

Perquè aquest pacte sigui vàlid s’han de complir els següents requisits (article 21 de l’Estatut dels Treballadors):

  • Que l’empresari hi tingui un interès industrial o comercial efectiu. El pacte ha d’estar fundat en fets tals com que el treballador tingui, efectivament, coneixements empresarials en relació amb les tècniques organitzatives o de producció de l’empresa, de les relacions personals amb la clientela o proveïdors, etc. A partir d’aquest interès industrial o comercial efectiu es determina l’àmbit funcional (l’activitat paral·lela dins un camp professional idèntic o pròxim) i espacial (el territori en el qual l’empresa realitza efectivament la seva activitat) del pacte. Així, no és vàlid que pacti la prohibició de treballar en qualsevol activitat o en una que no estigui relacionada amb la seva empresa (tret que acrediti que pot existir un perjudici).
  • Elperíode màxim de temps durant el qual el seu treballador no podrà fer-li la competència és de dos anys si es tracta d’un tècnic (per exemple, un responsable de departament) o de sis mesos en la resta de casos (per exemple, si és un administratiu sense cap responsabilitat però que té accés a dades confidencials). Si la durada pactada excedís de la legal l’acord seria nul a l’origen i no se li podria reconèixer cap efectivitat.
  • Que se satisfaci al treballador una compensació econòmica adequada. Ha d’abonar a l’afectat una compensació econòmica adequada a canvi de la seva renúncia a triar lliurement la seva futura professió. Encara que no existeix una regla per a determinar la quantia, es pot fixar sobre la base del seu salari, al període de temps durant el qual renuncia a competir, a l’àmbit geogràfic sobre el qual opera la prohibició, a la seva formació, etc.

Aquest és un dels requisits que genera més controvèrsia, ja que com que la legislació laboral només estableix una compensació econòmica “adequada”, han hagut de ser els tribunals els encarregats de limitar aquest apartat. Segons la jurisprudència l’adequació de la compensació econòmica dependrà de l’àmbit local i temporal inclòs en la clàusula i de les possibilitats d’ocupació o circumstàncies personals de l’empleat; això és, atesa l’amplitud geogràfica i funcional i a la durada de la no competència, així com a l’edat o titulació de l’empleat, els jutges seran en última instàncies els que estimin o no apropiada la quantitat que aboni l’empresari pel pacte.

Atenció. El pacte s’ha d’establir de mutu acord entre totes dues parts. Per tant, si l’empresa li proposa al seu empleat signar-lo i s’hi nega, no podrà obligar-li. Així mateix, una vegada hagin signat el pacte, l’empresa no el podrà suprimir o evitar de forma unilateral.

Respecte al pagament de la compensació econòmica, la seva empresa pot efectuar-lo cada mes a través d’un concepte diferenciat en nòmina, o al final de la relació laboral (en un pagament únic o de forma fraccionada). I, en qualsevol cas, la quantia té caràcter indemnitzatori, ja que rescabala a l’afectat per la seva renúncia a triar qualsevol feina futura. Això implica que no haurà de computar-la a l’efecte de calcular possibles indemnitzacions per acomiadament. No obstant això, aquesta quantia sí que cotitza i sí que està subjecta a IRPF.

Forma del pacte de no competència postcontractual

Per motius de seguretat jurídica resulta aconsellable realitzar aquest tipus de pacte per escrit, no obstant això la llei no preveu cap requisit de forma.

La formalització podrà tenir lloc en celebrar el contracte o amb posterioritat, al lliurament de l’esborrany de la quitança, en el moment de l’extinció o en l’acte de conciliació que tingui lloc després de l’acomiadament.

Exemple de PACTE DE NO CONCURRÈNCIA PER A EMPLEATS

Les parts, de conformitat a l’article 21.2 de l’Estatut dels Treballadors acorden formalitzar un pacte de no concurrència en finalitzar el contracte per qualsevol causa o raó, segons es detalla en la present clàusula que s’annexa al contracte de treball. Així, sobre la base de la peculiaritat i especialitat de les funcions dins de la xarxa comercial de l’empresa que ha de realitzar el treballador i que són objecte del contracte actual, i reconeixent totes dues parts que existeix un interès comercial i/o industrial efectiu a evitar la competència de l’empleat, aquest s’obliga, una vegada finalitzat el contracte per qualsevol causa a no realitzar o efectuar les següents actuacions, durant un període de 6 (SIS) mesos a comptar des de la data d’extinció del contracte:

a) Efectuar competència a l’empresa o a qualsevol altra empresa membre del grup, sigui per compte propi, per compte d’altri, o prestant serveis a empreses o entitats l’activitat de les quals pugui suposar competència per a l’empresa o el grup.

b) Contractar, directament o indirecta, a treballadors que, al temps de la finalització d’aquest contracte, figurin en la plantilla de l’empresa o del grup.

c) Constituir, directament o indirecta, només o en unió amb altres persones, qualsevol empresa o negoci similar a l’objecte social de l’empresa des del moment que fos baixa per qualsevol motiu en l’empresa o utilitzar el nom de l’empresa o de qualsevol altra empresa del grup o de qualsevol servei o marca registrada o nom comercial de la mateixa empresa o del grup que donés lloc a confusió i que s’assemblés amb la denominació utilitzada per l’empresa.

Com a contraprestació a aquesta limitació d’activitat professional, i en virtut del contracte actual, l’empleat percebrà una compensació mensual adequada de l’empresa, la qual s’acorda per totes dues parts en l’import de ……….. euros bruts mensuals

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies