Malauradament són moltes les empreses que han patit algun impagament en les seves factures, sobretot en aquests últims anys de crisi. En aquests casos és lògic que l’empresari o professional que expedeix la factura vulgui recuperar, almenys, la part de l’IVA corresponent pel repercutit. Això implica, doncs i amb caràcter general, la rectificació de l’impost que havia estat repercutit. No obstant això per poder fer-ho s’han de respectar unes normes d’àmbit comptable, però sobretot d’àmbit fiscal.

Quins criteris s’han de respectar en l’àmbit fiscal?

En els aspectes fiscals, la normativa que regula l’IVA, en la redacció vigent des de 1º de gener de 2015, disposa que la base imposable de l’impost pot reduir quan els crèdits corresponents a les quotes repercutides per les operacions gravades siguin totalment o parcialment incobrables. I perquè aquests crèdits puguin ser considerats com a incobrables han de reunir, fiscalment, les següents condicions:

 • Que hagi transcorregut un any des de la meritació de l’impost repercutit sense que s’hagi obtingut el cobrament de tot o part del crèdit derivat del mateix.
 • Aquest termini passa a ser de sis mesos quan el titular del dret de crèdit és una PIME, és a dir, que es tracti d’un empresari o professional el volum d’operacions en l’any natural immediat anterior no hagi excedit de 6.010.121 , 04 euros. No obstant això, des de 2015.01.01, les PIME poden modificar la base imposable bé quan hagi transcorregut el referit termini de sis mesos o bé podran esperar al termini general d’un any que s’exigeix ​​per a la resta d’empreses.Hem de recordar també que, en les operacions a termini, l’any o, si escau, el termini de sis mesos, començarà a comptar des del venciment del termini o terminis impagats, no des de la meritació de l’impost repercutit així com que n’hi haurà prou instar el cobrament d’un dels terminis perquè el crèdit sigui considerat fiscalment com a incobrable i la base imposable pugui reduir-se en la proporció que correspongui pel termini o terminis impagats.
  • Com no pot ser d’una altra manera, la qüestió es complica amb referència a les operacions a què sigui aplicable el règim especial del criteri de caixa que, de fet, ha tingut una escassíssima acollida pels motius que àmpliament coneixem.
  • Una altra condició òbvia és que totes aquestes circumstàncies hagin quedat adequadament reflectides en els llibres registres d’IVA.
  • També es requereix que el destinatari de l’operació actuï en la condició d’empresari o professional.
  • I, finalment, que el subjecte passiu hagi instat el cobrament mitjançant reclamació judicial o per mitjà de requeriment notarial . Quins criteris s’han de respectar en l’àmbit comptable?

   Hi ha diverses consultes plantejades a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria (ICAC), en totes elles s’indica com a base comuna i amb caràcter general, la regulació sobre factures rectificatives en cap cas origina un canvi en el tractament comptable d’aquestes operacions. És a dir, l’emissió d’una factura rectificativa, comptablement només donarà lloc als ajustos derivats de les operacions que hagin donat motiu a la seva expedició.I ja entrant en el tema concret que ens ocupa, l’ICAC entén que, sobre les situacions recollides en l’article 80, apartat quatre, de la LIVA, el reflex comptable d’una situació de risc de crèdit, en la mesura que es produeixin les circumstàncies que d’acord amb la legislació fiscal facin efectiva la reducció de la base imposable de l’IVA, l’empresa ha de registrar la disminució de la partida de deutes amb la Hisenda Pública per l’IVA meritat amb motiu del lliurament de béns o de la prestació de serveis, per la qual cosa podrà emprar el compte 477. “Hisenda pública, IVA repercutit”, recollida a la cinquena part del PGC, que en qualsevol cas suposarà una menor deute amb l’Administració Pública. La contrapartida serà un ingrés que figurarà en el compte de pèrdues i guanys, com un ajust a la imposició indirecta. Com podem veure no s’esplaia en detalls pràctics sinó que ens ofereix tot un assentament comptable en la més pura redacció.

   Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

    

CategoryComptable, Fiscal
logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies