Al BOE del dia 30 de desembre del 2017 es va publicar el Reial decret 1074/2017 pel qual es modifica el Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques, de l’impost sobre societats i de l’impost sobre successions i donacions, destacant entre altres novetats, l’elevació de les quanties de les ajudes per menjar i de les beques per estudi exemptes de l’IRPF, amb efectes des de l’01-01-2018. 

Elevació de l’import exempt de les fórmules indirectes de servei de menjador (com els vals-menjador o xecs-restaurant)

S’eleva de 9 a 11 euros la quantia diària exempta de les fórmules indirectes de prestació del servei de menjador (els vals-menjador o documents similars, targetes o qualsevol altre mitjà electrònic de pagament que es lliuren al treballador per atendre aquesta necessitat).

Li recordem, que d’acord amb la normativa de l’IRPF, tindran la consideració de lliurament de productes a preus rebaixats que es realitzin en menjadors d’empresa les fórmules directes i indirectes de prestació del servei, admeses per la legislació laboral, en les quals concorrin els següents requisits:

1r Que la prestació del servei tingui lloc durant dies hàbils per a l’empleat o treballador.

2n Que la prestació del servei no tingui lloc durant els dies que l’empleat o treballador reporti dietes per manutenció exemptes de gravamen.

Quan la prestació del servei es realitzi a través de fórmules indirectes, s’hauran de complir, a més dels requisits exigits anteriorment, els següents:

1r La quantia de les fórmules indirectes no podrà superar 11 euros diaris (des de l’01-01-2018). Si la quantia diària fos superior, existirà retribució en espècie per l’excés.

2n Si per a la prestació del servei es lliuressin a l’empleat o treballador vals-menjador o documents similars, targetes o qualsevol altre mitjà electrònic de pagament s’observarà el següent:

a) Hauran d’estar numerats, expedits de forma nominativa i en ells haurà de figurar l’empresa emissora i, quan es lliurin en suport paper, a més, el seu import nominal.

b) Seran intransmissibles i la quantia no consumida en un dia no es podrà acumular a un altre dia.

c) No es podrà obtenir, ni de l’empresa ni de tercer, el reemborsament del seu import.

d) Només es podran utilitzar en establiments d’hostaleria.

e) L’empresa que els lliuri haurà de portar i conservar relació dels lliurats a cadascun dels seus empleats o treballadors, amb expressió de:

  • En el cas de vals-menjador o documents similars, número de document, dia de lliurament i import nominal.
  • En el cas de targetes o qualsevol altre mitjà electrònic de pagament, nombre de document i quantia lliurada cadascun dels dies amb indicació d’aquests últims.

Increments en l’exempció de determinades beques

Amb efectes des de l’01-01-2018 s’eleva l’import exempt en l’IRPF de les beques públiques i les concedides per entitats beneficiàries del mecenatge per cursar estudis. Així,

Beques per cursar estudis reglats, en concepte de costos de matrícula, quantitats satisfetes per concepte equivalent i assegurances: estarà exempta la dotació econòmica fins a un import màxim de 6.000 € anuals (anteriorment, 3.000 € anuals).

Atenció. L’import de la beca exempt per cursar estudis reglats abastarà els costos de matrícula, o quantitats satisfetes per un concepte equivalent per poder cursar aquests estudis, i d’assegurança d’accidents corporals i d’assistència sanitària del beneficiari de la beca i, si escau, el cònjuge i fill del becari sempre que no posseeixin cobertura de la Seguretat Social.

Aquest import s’elevarà fins a un màxim de 18.000 € anuals (anteriorment, 15.000 € anuals) quan la dotació econòmica tingui per objecte compensar despeses de transport i allotjament per a la realització d’estudis reglats del sistema educatiu, fins al nivell de màster inclòs o equivalent (anteriorment, fins al 2n cicle universitari). Quan es tracti d’estudis a l’estranger, l’import s’eleva a 21.000 € anuals (anteriorment, 18.000 € anuals).

Beques per a la realització d’estudis de doctorat: estarà exempta la dotació econòmica fins a un import màxim de 21.000 € anuals (anteriorment, 18.000 € anuals) i 24.600 € anuals (anteriorment, 21.600 € anuals) quan es tracti d’estudis a l’estranger.

Atenció. Quan la durada de la beca sigui inferior a l’any natural la quantia màxima exempta serà la part proporcional que correspongui.

En el supòsit de beques per a recerca gaudirà d’exempció la dotació econòmica derivada del programa d’ajuda del que en sigui beneficiari el contribuent.

En el supòsit de beques per a realització d’estudis de doctorat i beques per a recerca, la dotació econòmica exempta inclourà les ajudes complementàries que tinguin per objecte compensar les despeses de locomoció, manutenció i estada derivades de l’assistència a fòrums i reunions científiques, així com la realització d’estades temporals en universitats i centres de recerca diferents dels de la seva adscripció per completar, en tots dos casos, la formació investigadora del becari.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies