Li recordem que les empreses que s’hagin distingit per la seva contribució eficaç i contrastable a la reducció de la sinistralitat laboral podran sol·licitar la reducció en les cotitzacions a la Seguretat Social per contingències professionals entre el 15 d’abril i el 31 de maig de 2017.

Ha de tenir en compte que en el BOE del dia 24-03-2017 s’ha aprovat una nova normativa sobre aquest tema, en concret el Reial decret 231/2017, de 10 de març, que va entrar en vigor el dia 25-03-2017 i amb efectes retroactius des de l’01-01-2017, s’estableix una  nova regulació del sistema de «bonus» per a les empreses que contribueixin a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral, derogant el Reial decret 404/2010, de 31 de març, pel qual es regula l’establiment d’un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral. Fins que es dictin les disposicions de desenvolupament d’aquest Reial decret 231/2017, es manté transitòriament en vigor l’Ordre TIN/1448/2010, de 2 de juny, per la qual es desenvolupa el Reial decret 404/2010, de 31 de març, en el que no s’oposi a les previsions d’aquest RD 231/2017.

Aquests incentius pretenen premiar a les empreses que adoptin mesures efectives en la prevenció dels accidents de treball i de les malalties professionals.

Principals novetats del RD 231/2017

 • Es formula com a requisit fonamental el compliment dels índexs de sinistralitat general i sinistralitat extrema (ressenyats en el document).
 • A l’efecte d’accedir a l’incentiu, s’exigirà el compliment per l’empresari de determinades obligacions de prevenció de riscos laborals que s’acreditaran mitjançant una declaració responsable.
 • S’exigeix haver informat als delegats de prevenció de la sol·licitud dels incentius.
 • La quantia de l’incentiu serà del 5 per 100 de l’import de les quotes per contingències professionals de cada empresa corresponents al període d’observació, amb possibilitat de reconèixer un incentiu addicional del 5 per 100.
 • El sistema d’incentius es finançarà amb càrrec al fons de contingències professionals de la Seguretat Social. El volum màxim dels recursos a la disposició de les mútues en cada exercici econòmic per a aquesta finalitat serà del 3 per 100 del saldo d’aquest fons.
 • Les mútues que presentin la sol·licitud per compte de les seves empreses associades podran ser perceptores d’un percentatge a convenir entre les parts que en cap cas podrà superar el 10 per 100 de l’import de l’incentiu.
 • El termini inicialment fixat per a la sol·licitud va des de l’1 d’abril al 15 de maig de 2017 (les sol·licituds corresponents a 2016, que s’hauran de presentar entre el 15 d’abril i el 31 de maig de 2017, els serà aplicable el que es disposa en el Reial decret 404/2010).
 • Per 2016, l’Ordre ESS/106/2017, reguladora de les cotitzacions a la seguretat social durant 2017 estableix els índexs de sinistralitat determinants de la possible ajuda aplicables per a l’exercici 2016. 

Requisits per a les sol·licituds corresponents a l’exercici 2016

Els requisits comuns a totes les empreses que vulguin beneficiar-se d’aquesta reducció són:

1.Haver cotitzat a la Seguretat Social durant quatre exercicis consecutius i immediatament anteriors al de la sol·licitud de la reducció (període d’observació).

2.Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions en matèria de cotització al moment de la sol·licitud.

3.No haver estat sancionada com a responsable directa per la comissió d’infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals o de Seguretat Social.

4.No depassar en el període d’observació els valors límit dels índexs de sinistralitat general i de sinistralitat extrema, que s’estableixin anualment en l’ordre de cotització.

5.Haver realitzat durant el citat període inversions en instal·lacions, processos o equips en matèria de prevenció de riscos laborals, que puguin contribuir a l’eliminació o disminució dels riscos laborals.

6.Observar els principis de l’acció preventiva establerts en la Llei de prevenció de riscos laborals i complir els requisits preventius bàsics en matèria de prevenció de riscos laborals.

A més, les empreses que hagin superat els 5.000 euros per la cotització de contingència professional en el període d’observació hauran d’acreditar, almenys, dues de les següents accions:

 • Incorporació a la plantilla de recursos preventius propis (treballadors designats o servei de prevenció propi).
 • Realització d’auditories externes del sistema preventiu de l’empresa, quan no hi estigui obligada.
 • Existència de plans de mobilitat viària en l’empresa com a mesura per prevenir els accidents de treball en missió i els “in itinere”.
 • Acreditar la disminució del percentatge de treballadors de l’empresa exposats a riscos de malaltia professional.
 • Certificat de qualitat de l’organització i funcionament del sistema de prevenció de riscos laborals de l’empresa, expedit per una entitat acreditada per la ENAC.

Aquelles empreses la cotització per contingència professional en el període d’observació de les quals es trobi entre 250 i 5.000 euros hauran d’acreditar almenys una de les següents accions:

 • Assumpció per l’empresari de l’activitat preventiva o designació de treballadors de l’empresa que assumeixin aquesta activitat.
 • Obtenció, per l’empresari o els treballadors designats que assumeixin les tasques preventives, de formació real i efectiva en matèria de prevenció de riscos laborals.

Quantia dels incentius

 • Les empreses es beneficiaran de la devolució parcial de les cotitzacions per contingències professionals realitzades en els quatre anys immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud.
 • La quantia màxima que percebran les empreses serà del 5% de l’import de les quotes per contingències professionals corresponents al període d’observació o fins al 10% si els períodes d’observació són consecutius i en l’immediat anterior s’ha percebut l’incentiu. En tots dos casos, el límit de la reducció serà l’import de les inversions efectuades en instal·lacions, processos o equips en matèria de prevenció de riscos laborals en aquests períodes.
 • En el cas de petites empreses, l’incentiu, que en cap cas pot superar l’import del cotitzat per contingències professionals, té com a límit màxim 250 € per al primer període d’observació, que s’elevarà a 500 € en el segon període i següents, sempre que en l’immediat anterior s’hagi percebut l’incentiu.

Termini de sol·licitud

D’acord amb el RD 231/2017, el termini serà, en qualsevol cas, des del 15 d’abril al 31 de maig de cada any (en l’anterior RD 404/2010, de l’1 d’abril al 15 de maig de cada any, si bé per successives ordres ministerials es van prorrogar any rere any els terminis de presentació. L’última publicada: ESS/1003/2016, de 22 de juny).

Cal tenir present que a les sol·licituds corresponents a 2016, que s’hauran de presentar entre el 15 d’abril i el 31 de maig de 2017, els serà aplicable el que es disposa en el Reial decret 404/2010 (DT 1a del RD 231/2017).

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies