Amb efectes des del 18 de març, el Reial decret llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, inclou una sèrie de mesures de caràcter societari i mercantil, encaminades a flexibilitzar tant la constitució dels òrgans d’administració com l’adopció d’acords, així com amb els comptes anuals, separació de socis, dissolució de societats o responsabilitat dels administradors, entre altres mesures, que van entrar en vigor el mateix dia de la seva publicació i estén la seva vigència per un mes, i es preveu la possibilitat de pròrroga.

A continuació els resumim les principals mesures d’àmbit mercantil i societari que ha de tenir en compte.

MESURES DE CARÀCTER SOCIETARI

 1. Celebració de sessions dels òrgans de govern per videoconferència

Durant el període de l’estat d’alarma, es permet a tota mena de societats, associacions o fundacions la celebració de sessions dels seus òrgans de govern per videoconferència amb imatge i so, amb determinats requisits, encara que els seus estatuts no prevegin aquesta forma de reunió.

En aquest sentit, es requereix que la videoconferència asseguri l’autenticitat, que la connexió sigui bilateral o plurilateral, en temps real, i amb imatge i so dels assistents en remot. Aquesta previsió resulta igualment d’aplicació a les comissions delegades i altres comissions obligatòries o voluntàries constituïdes.

 1. Votació d’acords per escrit i sense sessió

Durant el període de l’estat d’alarma, la votació d’acords per part dels òrgans de govern i d’administració de les societats civils i mercantils i les associacions, així com dels consells rectors de les societats cooperatives i del patronat de les fundacions, es podrà realitzar per escrit i sense sessió encara que els estatuts no ho tinguessin previst, sempre que així ho acordi el president i quan ho sol·licitin, almenys, dos dels membres de l’òrgan social de què es tracti.

Els acords així adoptats s’hauran de recollir en una acta, expressant el sistema seguit per formar la voluntat de l’òrgan social de què es tracti, el nom dels socis o, en el seu cas, dels administradors, i amb indicació del vot emès per cadascun d’ells. Igual que l’apartat anterior, aquesta previsió resulta igualment d’aplicació a les comissions delegades i altres comissions obligatòries o voluntàries constituïdes.

 1. Comptes anuals

Se suspèn el termini de tres mesos des del tancament de l’exercici social per a formulació de comptes anuals de les persones jurídiques que estiguin obligades a això durant l’estat d’alarma, i es reprendrà per altres tres mesos des que finalitzi aquest estat.

En cas de comptes anuals ja formulats a la data de declaració de l’estat d’alarma, s’estén el termini per a la seva verificació per auditors, quan sigui obligatòria, fins als dos mesos posteriors a la finalització de l’estat d’alarma.

Les juntes generals ordinàries d’aprovació de comptes s’hauran de reunir en els tres mesos següents a la data en la qual finalitza el termini per formular els comptes.

 1. Convocatòria de les juntes anterior a l’estat d’alarma i celebració posterior

En cas de juntes generals convocades abans de la publicació de l’estat d’alarma i que tingui una data de celebració posterior a la publicació de l’estat d’alarma, es podrà modificar el lloc i l’hora o revocar la convocatòria mitjançant anunci en la pàgina web de la societat o, si no en té, al BOE, amb 48 hores d’antelació. Si es revoca la convocatòria, l’òrgan d’administració haurà de procedir a la nova convocatòria en el mes següent a la finalització de l’estat d’alarma.

 1. Acta notarial

S’habilita al notari que ha estat requerit per assistir a una junta i estendre’n acta notarial, perquè hi assisteixi de manera telemàtica.

 1. Dret de separació dels socis

Queda suspès l’exercici dels drets de separació de socis, encara que existeixi causa, fins que finalitzi l’estat d’alarma.

 1. Reintegrament d’aportacions als socis cooperativistes

Es prorroga, fins al cap de sis mesos després de la finalització de l’estat d’alarma, el reintegrament a socis cooperatius que siguin baixa de la cooperativa durant aquest estat.

 1. Dissolució de la societat

S’amplia en dos mesos, a comptar des que finalitzi l’estat d’alarma, la durada de les societats que el seu terme de durada fixat en els estatuts socials s’esgoti durant la vigència de l’estat d’alarma. A més, se suspèn fins que finalitzi la vigència de l’estat d’alarma, el termini perquè l’òrgan d’administració convoqui la junta per la qual s’acordi, o bé la dissolució de la societat, o bé enervar-ne la causa de dissolució.

 1. Responsabilitat dels administradors

Es preveu que els administradors no respondran dels deutes contrets per la societat durant la vigència de l’estat d’alarma.

 1. Societats cotitzades
 • S’estén a sis mesos des del tancament de l’exercici social l’obligació de publicar i remetre l’informe financer anual i l’informe d’auditoria de comptes anuals a la CNMV. Aquest termini s’estén a quatre mesos per a la publicació de la declaració intermèdia de gestió i de l’informe financer semestral.
 • La junta general ordinària es podrà celebrar dins dels deu mesos a comptar des de la fi de l’exercici social.
 • El consell d’administració podrà preveure en la convocatòria de la junta general l’assistència per mitjans telemàtics i el vot a distància, així com la celebració de la junta a qualsevol lloc del territori nacional, encara que aquests extrems no estiguin previstos en els estatuts socials. Si la convocatòria ja s’hagués publicat, es podrà preveure qualsevol d’aquests supòsits en un anunci complementari que s’haurà de publicar almenys cinc dies naturals abans de la data prevista per a la celebració de la junta.
 • En el cas que les mesures imposades per les autoritats públiques impedissin celebrar la junta general en el lloc i seu física establerts en la convocatòria i no es pogués fer ús de la facultat prevista en el punt anterior:

(i) si la junta s’hagués constituït vàlidament en aquest lloc i seu, es podrà acordar per continuar la celebració en el mateix dia en un altre lloc i seu dins de la mateixa província, establint un termini raonable per al trasllat dels assistents; i

(ii) si la junta no es pogués celebrar, la seva celebració en ulterior convocatòria podrà ser anunciada amb el mateix ordre del dia i els mateixos requisits de publicitat que la junta no celebrada, amb almenys cinc dies d’antelació a la data fixada per a la reunió.

En aquest cas, l’òrgan d’administració podrà acordar en l’anunci complementari la celebració de la junta per via exclusivament telemàtica, això és, sense assistència física dels socis o dels seus representants, sempre que s’ofereixi la possibilitat de participar en la reunió per totes i cadascuna d’aquestes vies: assistència telemàtica; representació conferida al president de la junta per mitjans de comunicació a distància; i vot anticipat a través de mitjans de comunicació a distància. Els administradors podran assistir a la reunió, que es considerarà celebrada en el domicili social amb independència d’on es trobi el president de la junta, per audioconferència o videoconferència.

 • S’admet la validesa de les reunions del consell d’administració celebrades per videoconferència o conferència telefònica, encara que no estigui previst en els estatuts.

MESURES DE CARÀCTER CONCURSAL

 1. Suspensió temporal del deure de sol·licitar el concurs voluntari durant l’estat d’alarma

S’estableix que les persones físiques o jurídiques que es trobin en estat d’insolvència no tindran el deure de sol·licitar la declaració de concurs voluntari durant la vigència de l’estat d’alarma. Si l’estat d’insolvència que afecta una persona té lloc:

(i) abans de l’estat d’alarma: el termini de dos mesos previst legalment per sol·licitar la declaració de concurs se suspendria i es reprendria una vegada finalitzat l’estat d’alarma;

(ii) durant l’estat d’alarma: la sol·licitud de concurs s’haurà de presentar dins dels dos mesos següents a la finalització de l’estat d’alarma; o

(iii) després de la finalització de l’estat d’alarma: la sol·licitud de concurs s’haurà de presentar dins dels dos mesos següents a la data en què hagués conegut o hagut de conèixer el seu estat d’insolvència.

 1. Presentació per part d’un tercer d’una sol·licitud de concurs necessari

Si durant la vigència de l’estat d’alarma i fins transcorreguts dos mesos des de la seva finalització algun creditor presentés una sol·licitud de concurs necessari, els jutges no l’admetran a tràmit. A més, una vegada finalitzat aquest termini de dos mesos, els jutges donaran preferència, en tot cas, a la sol·licitud de concurs voluntari presentada pel deutor, encara que fora de data posterior a la del concurs necessari presentat per un creditor.

 1. Venciment durant l’estat d’alarma del termini d’un mes previst en la Llei concursal per sol·licitar la declaració de concurs

Si durant l’estat d’alarma vencés el termini d’un mes hàbil previst en l’article 5 bis de la Llei concursal per sol·licitar el concurs (aquest deure existiria en el supòsit en el qual el deutor no hagi pogut arribar a un acord de refinançament, o un acord extrajudicial de pagaments o les adhesions necessàries per a l’admissió a tràmit d’una proposta anticipada de conveni en el termini de tres mesos comptats a partir de la comunicació al jutjat que ha iniciat negociacions per aconseguir un acord dels esmentats anteriorment o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni), el deutor tampoc tindrà aquest deure de sol·licitar la declaració de concurs.

Aquest deure s’activaria una vegada s’hagi decretat la finalització de l’estat d’alarma, i es reprendrà el termini que li restés al deutor per sol·licitar aquest concurs en el moment de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.

MESURES SOBRE TERMINIS DE CADUCITAT DELS ASSENTAMENTS DEL REGISTRE

Durant l’estat d’alarma i les seves pròrrogues corresponents:

 • se suspèn el termini de caducitat dels assentaments de presentació, anotacions preventives, esments, notes marginals i qualssevol altres assentaments registrals susceptibles de cancel·lació pel pas del temps; i
 • el còmput de termini es reprendrà l’endemà de la finalització de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues.
logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies