Amb efectes des del 18 de març, el Reial decret llei 8/2020 inclou una sèrie de mesures per a la contractació pública per pal·liar les conseqüències del COVID-19.

Per evitar que el COVID-19 i les mesures adoptades per les diferents administracions públiques puguin donar lloc a la resolució de contractes per part de les entitats que integren el sector públic, se’n preveu un règim específic de suspensió i pròrrogues.

Aquesta regulació afecta a:

 • contractes de serveis i de subministraments de prestació successiva i no successiva,
 • contractes d’obra i
 • contractes de concessió d’obres i de concessió de serveis, subscrit per qualsevol de les entitats pertanyents al sector públic, en el sentit definit en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, amb algunes excepcions previstes expressament en la norma.

A continuació els les resumim:

 1. Contractes de serveis i de subministraments de prestació successiva

1.1 Sol·licitud de suspensió pel contractista i abonament de danys i perjudicis

S’estableix que els contractes públics de serveis i de subministraments de prestació successiva l’execució dels quals esdevingui impossible a conseqüència del COVID-19 o de les mesures adoptades per les administracions públiques per combatre’l, quedaran automàticament suspesos des que es produís la situació de fet que impedeix la seva prestació i fins que aquesta prestació es pugui reprendre (l’òrgan de contractació notificarà al contractista la fi de la suspensió).

No obstant això, aquesta suspensió no és tan automàtica, ja que el contractista haurà de sol·licitar aquesta suspensió a l’òrgan de contractació fent constar (i) les raons per les quals l’execució del contracte ha esdevingut impossible; (ii) el personal, les dependències, els vehicles, la maquinària, les instal·lacions i els equips adscrits a l’execució del contracte en aquest moment; (iii) i els motius que impossibiliten l’ocupació pel contractista dels mitjans citats en un altre contracte.

L’administració es reserva el dret a una comprovació posterior de la veracitat d’aquests extrems. Així, una vegada formulada la sol·licitud de suspensió, l’administració haurà de resoldre-la en el termini de cinc dies naturals. Transcorregut aquest termini sense notificar-se la resolució expressa al contractista, s’haurà d’entendre desestimatòria.

Per contra, quan s’estimés expressament aquesta sol·licitud, l’entitat adjudicadora haurà d’abonar al contractista els danys i perjudicis efectivament soferts durant el període de suspensió, prèvia sol·licitud i acreditació fefaent de la seva realitat, efectivitat i quantia pel contractista.

Aquests danys i perjudicis reclamables seran únicament els següents:

 • Les despeses salarials que efectivament hagués abonat el contractista al personal que figurés adscrit amb data 14 de març de 2020.
 • Les despeses per manteniment de la garantia definitiva.
 • Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i equips, adscrits directament a l’execució del contracte, sempre que el contractista acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats per a altres finalitats diferents durant la suspensió del contracte.
 • Les despeses corresponents a les pòlisses d’assegurança vigents en el moment de la suspensió del contracte.

1.2. Pròrroga de contractes

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 ha acordat la paralització de tots els procediments de contractació, de manera que, si al venciment d’algun dels contractes vigents no s’hagués formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació i no es pogués formalitzar el nou contracte corresponent, es podrà prorrogar el contracte originari fins que comenci l’execució del nou contracte per un període màxim de nou mesos, sense modificar les restants condicions del contracte, amb independència de la data de publicació de la licitació del nou expedient.

Atenció. Per als supòsits específicament regulats en aquesta norma, s’estableix que (i) la suspensió no constituirà en cap cas una causa de resolució del contracte, i que (ii) no seran aplicables l’article 208.2.a) LCSP i l’article 220 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (“TRLCSP”), que contenen una regulació expressa i diferent de les situacions de suspensió dels contractes públics.

 1. Contractes de serveis i de subministrament de prestació no successiva

2.1 Pròrroga en cas de demora en el compliment dels terminis

S’estableix que en els contractes públics de serveis i de subministrament de prestació no successiva que no haguessin perdut la seva finalitat com a conseqüència de la situació de fet creada pel COVID-19, quan el contractista incorri en demora en el compliment dels terminis previstos en el contracte a conseqüència del COVID-19 o de les mesures adoptades per les diferents administracions per combatre’l, podrà sol·licitar una pròrroga que l’òrgan de contractació li concedirà, previ informe del director d’obra del contracte, on es determini que el retard no és per causa imputable al contractista sinó d’alguna de les anteriors circumstàncies. Aquesta pròrroga serà, almenys, igual al temps perdut pel motiu esmentat, tret que el contractista en demanés un altre de menor.

En aquests casos no procedirà la imposició de penalitats al contractista ni la resolució del contracte.

2.2. Abonament de les despeses salarials addicionals en cas de pròrrogues

Addicionalment, prèvia sol·licitud i acreditació fefaent de la realitat, efectivitat i quantia, el contractista tindrà dret a l’abonament de les despeses salarials addicionals en les quals efectivament hagués incorregut a conseqüència del temps perdut amb motiu del COVID-19, fins a un límit màxim del 10 per 100 del preu inicial del contracte.

 1. Contractes d’obra

3.1. Sol·licitud de suspensió pel contractista i pròrroga

S’estableix que en els contractes públics d’obra, quan aquests no haguessin perdut la seva finalitat a conseqüència de la situació descrita i quan per motiu del COVID-19 es generi la impossibilitat de continuar l’execució del contracte, el contractista podrà sol·licitar-ne la suspensió des que es produís la situació de fet que impedeix la seva prestació i fins que aquesta prestació es pugui reprendre (l’òrgan de contractació notificarà al contractista la fi de la suspensió).

El contractista haurà de formular la sol·licitud de suspensió davant l’òrgan de contractació en la qual reflecteixi les mateixes circumstàncies ja descrites respecte dels contractes de serveis i subministraments de prestació successiva (apartat primer). Aquesta sol·licitud haurà de ser igualment resolta en el termini de cinc dies naturals per l’òrgan de contractació, amb els mateixos efectes desestimatoris en cas de no resolució expressa en aquest termini.

Aquesta possibilitat aplica als contractes en els quals (i) estigués prevista la finalització de l’obra, d’acord amb el “programa de desenvolupament dels treballs o pla d’obra”, entre el 14 de març, data d’inici de l’estat d’alarma, i durant el període que duri, i (ii) que no pugui tenir lloc el lliurament de l’obra com a conseqüència de la situació de fet creada pel COVID-19 o les mesures adoptades per l’Estat. En aquests casos, el contractista podrà sol·licitar una pròrroga en el termini de lliurament final sempre que ofereixi el compliment dels seus compromisos pendents si se li amplia el termini inicial.

3.2 Danys i perjudicis indemnitzables

Acordada la suspensió o ampliació del termini, només seran indemnitzables els següents conceptes:

 • Les despeses salarials que efectivament aboni el contractista al personal adscrit a l’execució abans del 14 de març i que continua adscrit quan es reprengui. S’especifica que les despeses salarials a abonar seran el salari base referit en l’article 47.2.a del conveni col·lectiu del sector de la construcció, el complement per discapacitat de l’article 47.2.b del conveni, i les gratificacions extraordinàries de l’article 47.2.b, i la retribució de vacances, o els seus conceptes equivalents respectius pactats en altres convenis col·lectius del sector de la construcció.
 • Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius al període de suspensió del contracte.
 • Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i equips sempre que el contractista acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats per a altres finalitats diferents de l’execució del contracte suspès i el seu import sigui inferior al cost de la resolució dels contractes de lloguer o manteniment de maquinària, instal·lacions i equips.
 • Les despeses corresponents a les pòlisses d’assegurança previstes en el plec i vinculades a l’objecte del contracte que hagin estat subscrites pel contractista i estiguin vigents en el moment de la suspensió del contracte.

Atenció. El reconeixement del dret a les indemnitzacions i al rescabalament de danys i perjudicis tindrà lloc quan el contractista adjudicatari principal acrediti fefaentment el compliment de (i) les seves obligacions laborals i socials, a data 14 de març de 2020 (tant de si mateix com de subcontractistes, proveïdors i subministradors que hagués contractat per a l’execució del contracte) i (ii) estar al corrent en el compliment de les seves obligacions de pagament als seus subcontractistes i subministradors a data 14 de març de 2020.

 1. Contractes de concessió d’obres i serveis. Sol·licitud pel contractista del restabliment de l’equilibri econòmic del contracte

Respecte a la regulació dels contractes públics de concessió d’obres i de concessió de serveis davant la situació de fet creada pel COVID-19 i les mesures adoptades per combatre’l per l’administració, s’estableix que aquesta circumstància donarà dret al concessionari al restabliment de l’equilibri econòmic del contracte mitjançant (i) l’ampliació de la seva durada inicial fins a un màxim d’un 15% o (ii) la modificació de les clàusules de contingut econòmic incloses en el contracte.

Per a això, el concessionari haurà de sol·licitar a l’òrgan d’administració aquest reequilibri, que únicament serà estimat:

 • Quan l’òrgan de contractació hagués apreciat la impossibilitat d’execució del contracte a conseqüència de la situació descrita.
 • Si s’acredita pel contractista fefaentment la realitat, efectivitat i import de la pèrdua d’ingressos i l’increment dels costos suportats (entre els quals es consideraran les possibles despeses addicionals salarials que efectivament haguessin abonat, respecte als previstos en l’execució ordinària del contracte de concessió d’obres o de serveis durant el període de durada de la situació de fet creada pel COVID-19).

Finalment, es preveuen mesures anàlogues per als contractes subscrits en l’àmbit dels sectors exclosos.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies