A l’espera que en l’àmbit estatal s’adoptin mesures en matèria de lloguer per pal·liar els efectes de la crisi del coronavirus, la Comunitat de Madrid ha publicat en el BOCM, de 27 de març de 2020, la RESOLUCIÓ 1201/2020, de 23 de març, del Director Gerent, per la qual s’estableix un període de carència en la renda d’arrendament de locals de l’Agència d’Habitatge Social per fer front a l’impacte econòmic i social ocasionat per la COVID-19.

L’Agència d’Habitatge Social pretén pal·liar en la mesura del possible el mal econòmic que als emprenedors de la Comunitat de Madrid està suposant el tancament dels seus negocis durant la durada de l’estat d’alarma. Per a això, l’Agència d’Habitatge Social ha decidit establir un període de carència d’aplicació a la renda a la qual es troben obligats a abonar d’acord amb els contractes d’arrendament subscrits amb l’Agència i per un període equivalent a la durada de l’estat d’alarma

Qui se’n pot beneficiar?

Es podran beneficiar del període de carència objecte de la present Resolució els arrendataris de locals de negoci els drets de propietat o d’altres dels quals pertanyin a l’Agència d’Habitatge Social de la Comunitat de Madrid que hagin signat un contracte d’arrendament dins el Pla d’Emprenedors aprovat per la Comunitat de Madrid en 2013 o que, encara que signat amb anterioritat al referit pla dediquin el local a una activitat empresarial o professional, i que com a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19 hagin hagut de tancar el seu negoci o hagin sofert un descens en els ingressos econòmics.

En particular, tindran dret a gaudir del període de carència de la renda:

  • Tot treballador per compte propi o autònom que com a conseqüència de l’estat d’alarma s’hagi vist obligat a tancar el seu negoci durant la durada d’aquest.
  • Els treballadors per compte propi o autònoms en els quals concorri el supòsit establert en l’article 9.1.a) del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, és a dir, que sofreixin una pèrdua substancial dels seus ingressos o una caiguda substancial de les seves vendes en almenys un 40 per 100.

Aquesta situació s’haurà d’acreditar mitjançant la presentació del corresponent balanç de pèrdues i guanys del mes anterior a l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, i els balanços del període de durada d’aquest estat o document que el substitueixi. En tot cas, en qualsevol moment l’Agència podrà sol·licitar la documentació acreditativa o aclaridora corresponent, així com realitzar els oportuns esbrinaments sobre el compliment dels requisits.

Quant dura aquesta carència?

S’estableix un període de carència equivalent al de durada de l’estat d’alarma, decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, i es computa per mesos complets.

Cal tenir en compte que la Resolució de 25 de març de 2020, del Congrés dels Diputats (BOE, 28-03-2020), ha autoritzat la pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març. Aquesta pròrroga s’estendrà fins a les 00.00 hores del dia 12 d’abril de 2020.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies