Hem de tenir present que algunes comunitats autònomes (CCAA) han reaccionat a la crisi del coronavirus (COVID-19) regulant determinades mesures que afecten l’àmbit tributari. D’altres ja han anunciat que les aprovaran, per la qual cosa caldrà estar atents a veure en els pròxims dies quines CCAA aproven aquestes mesures.

A continuació resumim els aspectes més importants aprovats per aquestes CCAA.

Andalusia
Decret llei 3/2020, de 16 de març, de mesures de suport financer i tributari al sector econòmic, d’agilitació d’actuacions administratives i de mesures d’emergència social, per lluitar contra els efectes de l’evolució del coronavirus COVID-19. (BOJA de 17 de març de 2020).

La seva entrada en vigor s’ha produït el 17 de març de 2020.

Les mesures tributàries del Decret llei es resumeixen a continuació:

 • Es bonifica al 50 per 100 la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar, relativa a màquines recreatives i d’atzar reportada entre l’1 d’abril i el 30 de juny de 2020, sempre que es mantingui d’alta en el cens.
 • En els impostos sobre successions i donacions i sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, el termini per a la presentació i pagament de totes aquelles autoliquidacions que finalitzi des del 17 de març i fins al 30 de maig de 2020, s’ampliarà en 3 mesos addicionals al que s’estableix en la normativa específica de cada tribut.
 • Els terminis de presentació d’autoliquidacions i ingrés dels deutes de dret públic el venciment dels quals es produeixi durant la vigència de l’estat d’alarma, declarat mitjançant Reial decret 463/2020, es prorrogaran fins al mateix dia del mes següent al seu venciment.
 • En el cas de fets, actes o contractes subjectes als impostos sobre successions i donacions i sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, que es documentin o formalitzin en escriptura pública, no serà obligatòria per al contribuent la presentació al costat de l’autoliquidació d’aquesta escriptura, a l’efecte del que es disposa en la normativa reguladora d’aquests tributs.
 • A més de les persones obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, de conformitat amb la Llei de procediment administratiu comú, també estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb l’Agència Tributària d’Andalusia, per a la realització de qualsevol tràmit, els següents subjectes:
 • Les persones físiques que, actuant en nom d’un tercer, estiguin incloses en el cens d’empresaris, professionals i retenidors, quan actuïn en l’exercici de la seva activitat empresarial o professional.
 • Les persones físiques integrades en entitats, institucions o organitzacions representatives de sectors o interessos socials, laborals, empresarials o professionals en el marc de la col·laboració social regulada en la Llei General Tributària.
 
Aragó
 
Ordre HAP/235/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten mesures temporals i excepcionals relatives a la presentació i pagament de determinats impostos gestionats per la Comunitat Autònoma d’Aragó (BOA de 20 de març de 2020).

Aquestes mesures excepcionals que conté l’ordre van entrar en vigor el dissabte 14 de març de 2020.

A continuació es resumeixen les mesures adoptades:

 • Els terminis per a la presentació i pagament dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, sobre successions i donacions, i tributs sobre el joc, s’amplien per període d’1 mes respecte al que legalment i/o reglamentàriament correspongui a cada tribut.
 • Les mesures anteriors s’entenen sense perjudici de la possibilitat que tenen els contribuents d’efectuar la presentació i el pagament d’aquests impostos per mitjans telemàtics. A aquest efecte, l’emplenament telemàtic de les autoliquidacions realitzades pel personal al servei de la Direcció General de Tributs implicarà l’autorització perquè l’Administració Tributària n’efectuï la presentació telemàtica, en la forma i amb les condicions que estableixi el Director General de Tributs.
 • S’habilita al Director General de Tributs perquè, si així ho requereix la persistència de la situació d’emergència, pugui, mitjançant resolució:
 • Prorrogar l’ampliació de terminis per períodes iguals; i/o
 • adoptar les mesures oportunes per prioritzar l’atenció telefònica o mitjançant correus electrònics habilitats a l’objecte, reduint en la mesura que sigui possible l’assistència presencial a les oficines de l’Administració Tributària.
 • De moment, el Director General de Tributs no ha dictat cap resolució en aquest sentit.
 • No obstant això, en la pàgina web del Govern d’Aragó s’informa que, d’acord amb la declaració de l’estat d’alarma realitzada mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, les oficines de la Direcció General de Tributs d’Osca, Saragossa i Terol, així com les oficines liquidadores, estaran temporalment tancades per a l’atenció presencial.
 • S’informa també de la possibilitat d’obtenir una cita prèvia més endavant, en el cas que existís alguna cita pendent, així com les vies d’atenció telemàtica a través del telèfon 976 71 52 09 i el correu electrònic .
Balears

Decret llei 4/2020, de 20 de març, pel qual s’estableixen mesures urgents en matèria de contractació, convenis, concerts educatius i subvencions, serveis socials, medi ambient, procediments administratius i pressupostos per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19

En el Decret 4/2020, es regula la suspensió de determinats terminis:

a) El període comprès entre el 18 de març i el 30 d’abril de 2020 no es tindrà en compte a l’efecte del còmput del termini de durada màxima dels procediments d’aplicació dels tributs, sancionadors i de revisió tramitats per l’Agència Tributària de les Illes Balears, si bé l’administració podrà impulsar, ordenar i fer els tràmits que consideri imprescindibles.

b) El referit període tampoc computarà a l’efecte dels terminis de prescripció i caducitat.

A més, en la seva pàgina web ha publicat una nota informativa sobre els efectes de l’estat d’alarma en la gestió recaptatòria dels tributs autonòmics i locals.

La nota es remet a la normativa estatal i realitza els següents comentaris:

1. Mesures relatives a procediments no vinculats al pagament de tributs

Es concedeix una pròrroga general per a tots els procediments tributaris:

a) Els terminis que no haguessin conclòs a 18 de març de 2020 s’entenen prorrogats fins al 30 d’abril de 2020.

b) Els terminis que s’iniciïn a partir del 18 de març de 2020 (inclòs), s’estendran fins al 20 de maig de 2020, tret que l’atorgat per la norma general sigui major, i en aquest cas aquest resultarà d’aplicació.

2. Mesures relatives al pagament dels tributs autonòmics i locals

2.1 Supòsits de pròrroga o moratòria (fins al 30 d’abril de 2020 o, en el seu cas, fins al 20 de maig de 2020)

S’amplien fins al 30 d’abril els terminis següents quan es tracti de terminis oberts abans del 17 de març i que no hagin conclòs en aquesta data:

 • Termini de pagament voluntari de l’article 62.2 de la LGT. És a dir, les liquidacions realitzades per l’administració (model 048), que no hagin estat objecte de notificació col·lectiva, que el seu termini de pagament finalitzi el 20 de març o el 5 d’abril. Aquí s’inclouen les actes d’inspecció, les liquidacions provisionals, les liquidacions que deriven d’actes de regularització tributària, les sancions liquidades i la resta d’actes que comportin pagament que s’hagin notificat individualment.
 • Termini de pagament en via executiva de l’article 62.5 de la LGT. És a dir, els deutes que se n’hagi notificat la provisió de constrenyiment, i que el termini de pagament finalitzi el 20 de març o el 5 d’abril, segons el cas.
 • Els pagaments a realitzar que derivin d’un ajornament o fraccionament ja concedit que s’hagi d’ingressar a partir del 18 de març (en general el 20 de març, el 5 d’abril i el 20 d’abril).
 • L’execució de garanties sobre béns immobles en el procediment de constrenyiment.

Si el corresponent termini s’inicia a partir del 18 de març de 2020 (inclòs), el termini s’estendrà fins al 20 de maig de 2020, tret que l’atorgat per la norma general sigui major, i en aquest cas aquest resultarà d’aplicació.

2.2 Supòsits en què no hi ha pròrroga o moratòria 

 

Els deutes tributaris d’una autoliquidació o liquidació s’han de pagar en els terminis que estableixi la normativa de cada tribut. Això afecta l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD), l’impost sobre successions i donacions (ISD), l’impost sobre el patrimoni, l’impost sobre estades turístiques, el cànon de sanejament d’aigües, la taxa fiscal sobre el sector de joc de casinos, bingos i rifes, tómboles i apostes; les taxes autonòmiques i els impostos locals la gestió recaptatòria dels quals correspongui a l’Agència Tributària de les Illes Balears i s’hagi establert en l’ordenança fiscal corresponent el règim de gestió mitjançant autoliquidació (per exemple, la plusvàlua municipal).

No obstant això, la presentació de les autoliquidacions de l’ITP i AJD i de l’ISD el termini de presentació del qual no hagués conclòs el 18 de març de 2020 es podrà realitzar fins al 30 d’abril de 2020, encara que el pagament no es pugui retardar. Per exemple:

 • En el cas de compravenda d’un immoble subjecta a l’ITP i AJD, s’ha de realitzar el pagament en el termini previst en la normativa que regula l’impost (un mes a partir de la data de meritació) però la presentació de la declaració es prorroga fins al 30 d’abril de 2020.

 

 • En cas de defunció, s’ha de realitzar el pagament de l’ISD en el termini previst en la normativa reguladora de l’impost (6 mesos a comptar des de la data de meritació), sense perjudici que el termini de presentació s’ampliï fins al 30 d’abril de 2020.

El pagament en període voluntari dels deutes de notificació col·lectiva i periòdica s’ha de realitzar conforme a la seva normativa reguladora, inclosos els tributs locals de cobrament periòdic per rebut, la recaptació dels quals correspongui a l’Agència Tributària de les Illes Balears (com, per exemple, l’IBI, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, l’IAE o les taxes municipals de cobrament periòdic com la taxa d’escombraries).

 

2.3 Ajornament de pagament de deutes

 

S’estableix que s’aplicarà als tributs cedits a la comunitat autònoma el règim especial d’ajornament per a PIMES i autònoms regulat en l’article 14 del Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19.

S’aclareix que aquest règim resulta aplicable a contribuents que desenvolupin una activitat econòmica i per a deutes de fins a 30.000 euros, sempre que estiguin en període voluntari de pagament, es generin per autoliquidació o declaració-liquidació, i el termini de presentació i ingrés dels quals finalitzi des del 13 de març fins al 30 de maig de 2020, tots dos inclosos. Per tant, no és aplicable als que es gestionen mitjançant liquidació de l’Administració (com és el cas de la taxa fiscal del joc de màquines tipus B i C, a l’ésser un tribut de liquidació per part de l’Administració de manera col·lectiva i periòdica).

3. Mesures relacionades amb la prescripció i caducitat dels procediments

El període entre el 18 de març i el 30 d’abril de 2020 no computarà a l’efecte de la durada màxima dels procediments d’aplicació dels tributs, sancionadors i de revisió tramitats per l’Agència Tributària de les Illes Balears. Durant l’esmentat període l’Administració pot, no obstant això, impulsar, ordenar i fer els tràmits imprescindibles.

Aquest període tampoc computarà a l’efecte de terminis de prescripció ni de caducitat.

Únicament als efectes del còmput dels terminis de prescripció, en el recurs de reposició i en els procediments econòmicoadministratius s’entendran notificades les resolucions que els posin fi quan s’acrediti un intent de notificació de la resolució entre el 18 de març de 2020 i el 30 d’abril de 2020.

Cantàbria

Ordre HAC/09/2020, de 20 de març de 2020, per la qual s’adopten mesures temporals i excepcionals relatives a la presentació de declaracions i autoliquidacions de determinats impostos gestionats per la Comunitat Autònoma de Cantàbria (Boletín Oficial de Cantabria, de 20 de març de 2020)

En concret, s’amplien en un mes els terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD), l’impost sobre successions i donacions (ISD) i els tributs sobre el joc, respecte al que correspon a cada tribut segons la normativa en vigor. Aquesta ampliació resulta aplicable sense perjudici de la possibilitat que tenen els contribuents d’efectuar la presentació i el pagament d’aquests impostos per mitjans telemàtics. La mesura serà aplicable a les liquidacions o autoliquidacions el termini legal de presentació de les quals no hagués finalitzat el 14 de març de 2020, data de declaració de l’estat d’alarma.

No obstant això, s’habilita a la presidenta de l’Agència Càntabra d’Administració Tributària perquè, mitjançant resolució, prorrogui la citada ampliació de terminis per períodes d’un mes, si així ho requereix la persistència de la situació d’emergència.

Canàries

Ordre de 20 de març, de la Comunitat Autònoma de Canàries, per la qual disposen i aclareixen els terminis en l’àmbit tributari per la situació de la crisi sanitària pel COVID-19 (BOCA de 23 març de 2020)

Les mesures afecten  l’IGIC, l’impost sobre successions i donacions, l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i les declaracions censals.

En concret, en matèria d’IGIC, l’autoliquidació trimestral de l’impost corresponent al primer trimestre amplia el seu termini de presentació fins a l’1 de juny de 2020.

En relació a l’ITP i AJD es distingeixen els fets imposables originats durant la vigència de l’estat d’alarma i els originats amb anterioritat a la seva declaració amb data de finalització durant la seva vigència. Respecte dels originats durant l’estat d’alarma, el termini de presentació de l’impost s’ampliarà en dos mesos. Per contra, els que vencessin durant la vigència de l’estat d’alarma, el termini de presentació s’ampliarà en un mes a comptar des de la finalització de l’estat d’alarma.

En el corresponent a l’ISD, s’aplicaran a les donacions i altres negocis a títol gratuït entre vius els criteris als quals al·ludíem en el paràgraf anterior respecte a l’impost sobre transmissions patrimonials. En el que respecte a les adquisicions per causa de mort s’amplia en dos mesos el termini de presentació de les autoliquidacions que la seva data de finalització es produeixi durant l’estat d’alarma.

En últim lloc, s’amplia fins a l’1 de juny de 2020 els terminis per a la presentació de les declaracions censals de començament, modificació i cessament, amb data de finalització durant l’estat d’alarma, així com la declaració censal relativa al règim especial del grup d’entitats de l’IGIC.

La norma conclou aclarint que les mesures adoptades en el RD-llei 8/2020, de 17 de març no afecten els terminis de pagament dels deutes tributaris derivats d’importacions de béns a Canàries.

Castella i Lleó
Ordre EYH/328/2020, de 19 de març, per la qual s’adopten, a conseqüència de la situació ocasionada pel COVID-19, mesures excepcionals relatives a la presentació i pagament dels impostos sobre successions i donacions i transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (BOCYL de 20 de març de 2020).

L’ordre ha entrat en vigor el mateix dia de la seva publicació i resulta d’aplicació tant als terminis en curs no vençuts sorgits de fets imposables reportats amb anterioritat a la seva entrada en vigor, com als terminis que s’obrin com a conseqüència de fets imposables que es reportin a partir de la seva entrada en vigor, i la seva vigència s’estén fins a la finalització de l’estat d’alarma establert pel Reial decret 463/2020, o norma que el prorrogui.

A continuació es resumeixen les mesures adoptades:

 • Els terminis per a la presentació de l’autoliquidació i el pagament de l’impost sobre successions i donacions i de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats s’amplien en un mes respecte al que correspon a cada tribut segons la normativa en vigor.
 • No obstant això, s’habilita al titular de la Direcció General de Tributs i Finançament Autonòmic perquè prorrogui la citada ampliació de terminis per períodes d’un mes, si fos necessari en atenció al manteniment de les circumstàncies excepcionals.
 
Catalunya

Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica (DOGC de 19 de març de 2020).

La norma entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el diari oficial.

A continuació es resumeixen les mesures adoptades:

 • En l’àmbit d’aplicació dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits s’estableix la suspensió de la presentació d’autoliquidacions i pagament dels esmentats tributs fins que es deixi sense efecte l’estat d’alarma establert en el Reial decret 463/2020, de 14 de març.
 
Ceuta i Melilla

A Ceuta, el Decret de 20 de març de 2020 aprova un règim d’ajornament de l’ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions de tributs titularitat de la Ciutat de Ceuta, a excepció de gravàmens complementaris, el termini de presentació i ingrés dels quals finalitzi entre el 20 de març i el 30 de maig de 2020, tots dos inclusivament, sempre que les sol·licituds que es presentin reuneixin els requisits als quals es refereix l’article 82 de la Llei General Tributària. Es podran ajornar deutes que estan habitualment excloses d’aquesta possibilitat, com els tributs repercutits, entre ells l’impost sobre la producció, els serveis i la importació (IPSI). Els ajornaments es concediran per un termini màxim de sis mesos i no reportaran interessos de demora; però caldrà presentar garanties tret que els deutes siguin de quantia inferior a 3.000 euros.

A més, s’amplia el termini de pagament en període voluntari dels deutes tributaris de venciment periòdic titularitat de la Ciutat de Ceuta fins al 5 del segon mes següent a la finalització de l’estat d’alarma aprovat mitjançant Reial decret 463/2020, de 14 de març, o qualsevol de les seves pròrrogues; és a dir, inicialment fins al 5 de maig de 2020.

A Melilla, l’Ordre núm. 952 de 17 de març de 2020 amplia els terminis de presentació dels models de l’IPSI, tant per als qui presenten declaracions trimestrals com per als qui presenten declaracions mensuals. Així, les declaracions del primer trimestre del 2020 i les del febrer, març, abril i maig del 2020 es podran presentar entre l’1 i el 20 de juliol de 2020. En el cas que l’1 de juliol de 2020 continuï en vigor l’estat d’alarma, se suspendran automàticament els terminis.

Madrid

Al Boletín Oficial de la Comunitat de Madrid, en un número extraordinari del divendres 13 de març de 2020 es va publicar l’Acord de 13 de març de 2020, del Consell de Govern, pel qual es declaren dies inhàbils en la Comunitat de Madrid des del 13 al 26 de març de 2020. Aquesta norma produeix efectes des del moment de la seva adopció (13 de març de 2020) fins a les 0.00 hores del dia 26 de març de 2020, si bé es pot prorrogar.

Amb la finalitat d’establir una seguretat jurídica davant la situació sanitària excepcional en l’àmbit de la Comunitat de Madrid, es fa necessari declarar, a l’efecte de còmput de terminis en els procediments administratius que es tramitin en l’àmbit de la Comunitat de Madrid, com a dies inhàbils els compresos entre el 13 i el 26 de març de 2020, tots dos inclusivament.

Regió de Múrcia

 
Anunci d’ampliació del període voluntari de pagament de diversos tributs(BORM de 20 de març de 2020).
Amb motiu de la crisi sanitària originada pel coronavirus (COVID-19) i per facilitar als ciutadans el compliment de les seves obligacions tributàries s’amplia el període voluntari de pagament dels següents tributs:
 
 
En la nota de premsa que es publica avui en la pàgina web de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia s’informa de la pròxima aprovació d’una exempció en totes les taxes administratives que es reportin en els tres mesos següents a la declaració de l’estat d’alarma.

També s’anuncia l’aprovació d’un ajornament dels tributs propis i cedits:

a. En el cas de l’impost sobre successions i donacions i de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, l’ajornament serà de tres mesos i s’aplicarà a aquells fets imposables en els quals la fi del període voluntari de pagament estigui comprès entre la declaració de l’estat d’alarma (el passat 14 de març) i el 30 de maig.

b. En els impostos mediambientals i del joc, l’ajornament serà fins al 20 de juny.

Finalment, s’anuncia la modificació del calendari fiscal dels municipis amb els quals l’Agència Tributària de la Regió de Múrcia té conveni de gestió tributària, ampliant inicialment fins a juliol el termini de venciment en període voluntari de padrons per mercats, ús de la via pública, escombraries i l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Navarra

Decret llei Foral 1/2020, de 18 de març, pel qual s’aproven mesures urgents per respondre a l’impacte generat per la crisi sanitària del coronavirus COVID-19. (BON de 19 de març de 2020).

El text legal, que haurà de ser objecte de convalidació pel Parlament de Navarra, va entrar en vigor el 19 de març de 2020.

Les mesures en l’àmbit tributari, regulades en la seva disposició addicional primera, resultaran d’aplicació a tots els contribuents amb obligacions tributàries davant la Hisenda Foral de Navarra, amb independència del seu domicili fiscal o de la normativa tributària que els resulti d’aplicació.

Les principals mesures adoptades són les següents:

 • El període comprès des del 19 de març fins al 30 d’abril de 2020 no computarà a l’efecte de la durada màxima dels procediments tributaris, si bé durant aquest període l’Administració podrà impulsar, ordenar i realitzar els tràmits imprescindibles.
 • Els terminis de pagament del deute tributari previstos en la normativa tributària que no hagin conclòs a 19 de març s’ampliaran fins al 30 d’abril de 2020.
 • Els terminis de pagament del deute tributari corresponents a notificacions realitzades a partir del 19 de març s’ampliaran fins al 30 de maig de 2020, tret que l’atorgat per la norma general sigui major, i en aquest cas aquest resultarà d’aplicació.
 • Es retarda un mes el pagament del venciment corresponent al mes de març dels ajornaments vigents, i s’ajornen, en conseqüència, un mes cadascun dels venciments restants.
 • El període no computable no s’aplicarà als terminis establerts en l’article 55 de la Llei foral 13/2000, de 14 de desembre, General Tributària, ni a l’efecte dels terminis de caducitat.
 • El termini per la presentació i ingrés de les declaracions-liquidacions o autoliquidacions i declaracions informatives corresponents als mesos de febrer i març, així com al primer trimestre del 2020, finalitzarà el 30 d’abril de 2020.
Malgrat l’anterior, s’habilita a l’Administració per acordar, mitjançant resolució motivada, les mesures d’ordenació i instrucció que siguin estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos dels contribuents.

Àlaba

Decret Normatiu d’Urgència Fiscal 2/2020, del Consell de Govern Foral de 18 de març. Aprovar mesures tributàries urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19 (BOTHA de 20 de març 2020).

La norma entra en vigor el dia de la seva publicació (20 de març de 2020), però produirà efectes des del 14 de març.

S’ha de destacar que les mesures aprovades seran aplicables a la totalitat de contribuents en relació amb les seves obligacions tributàries davant la Hisenda Foral alabesa, independentment del seu domicili fiscal o la normativa que els resulti d’aplicació.

A continuació resumim les principals mesures aprovades:

 • L’inici dels procediments tributaris que, segons la normativa tributària vigent s’hagi de realitzar d’ofici, se suspendrà fins a l’1 de juny de 2020, en aquells supòsits en què el seu començament s’hagués de produir a partir del 14 de març de 2020. Això no afectarà, en cap cas, a la campanya de l’IRPF de l’exercici 2019, que es regirà per les normes específiques que es dictin a aquest efecte, i s’autoritza a la Diputació Foral per aprovar les disposicions procedents amb vista a la presentació i terminis de pagament de les autoliquidacions d’aquest impost.
 • Igualment, l’inici dels terminis per a la interposició de recursos i reclamacions administratives o de qualsevol altra actuació en l’àmbit tributari que hagi de començar a instàncies de la persona obligada tributària, s’estendrà fins a l’1 de juny de 2020.
 • El termini voluntari de presentació i ingrés de les autoliquidacions mensuals corresponents al mes de febrer s’estendrà durant els 12 dies naturals següents al moment en què perdi vigència el Reial decret 463/2020, de 14 de març o, en el seu cas, les seves.
 • El termini voluntari de presentació i ingrés de les autoliquidacions mensuals corresponents al mes de març s’estendrà durant els 25 dies naturals següents al moment en què cessi l’estat d’alarma o, si escau, les seves pròrrogues.
 • El termini voluntari de presentació i ingrés de les autoliquidacions trimestrals corresponents al primer trimestre del 2020 s’estendrà fins a l’1 de juny de 2020.
 • El termini d’ingrés de les liquidacions en què el seu venciment es produeixi a partir del 14 de març de 2020, s’estendrà fins a l’1 de juny de 2020.
 • Els períodes de paralització dels procediments tributaris, l’inici dels quals s’hagi produït amb anterioritat al 14 de març de 2020, s’entendran com a períodes d’interrupció justificada per a la persona obligada tributària o dilacions en el procediment per causa no imputable a l’Administració tributària i, en conseqüència, no s’inclouran en el seu còmput del termini de resolució, pel període transcorregut durant el termini de vigència de l’estat d’alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues que s’adoptessin.
 • El termini de presentació de les declaracions informatives en què el termini de presentació finalitzi a partir de 14 de març de 2020 s’estendrà fins a l’1 de juny de 2020 quan aquest termini finalitzi amb anterioritat a aquesta data.
 • El còmput del termini de contestació als requeriments individualitzats d’aportació de documents, antecedents o informació amb transcendència tributària formulats per l’Administració se suspendrà entre el 14 de març de 2020 i l’1 de juny de 2020, quan aquest termini finalitzi entre les dates esmentades.
 • No es reportaran interessos de demora en els procediments de comprovació i investigació ni en els de comprovació restringida, durant el període transcorregut entre el 14 de març de 2020 i l’1 de juny 2020.
 • Els deutes tributaris de les persones físiques que realitzin activitats econòmiques i de les microempreses, petites empreses, definides en l’article 13 de la Norma Foral de l’impost sobre societats, resultants d’autoliquidacions en què el termini de presentació i ingrés en període voluntari finalitzi entre el 14 de març i l’1 de juny de 2020, podran ser fraccionades, sense prestació de garantia ni meritació d’interessos de demora, d’acord amb el que es disposa en el present article.
 • Es podran fraccionar, en els mateixos termes i condicions, els deutes tributaris de les persones físiques que realitzin activitats econòmiques i de les microempreses i petites empreses, definides en l’article 13 de la Norma Foral de l’impost sobre societats, resultants de liquidacions practicades per l’Administració tributària en què el període voluntari de pagament finalitzi entre el 14 de març i l’1 de juny de 2020.
 • Els obligats tributaris podran fer efectiu el deute tributari amb posterioritat a l’1 de juny de 2020, mitjançant la sol·licitud d’un fraccionament de 6 quotes mensuals d’idèntic import, i el primer termini d’aquest fraccionament venç el mes de juliol del 2020.
 • Podran ser objecte d’aquest fraccionament excepcional els deutes tributaris derivats dels tributs sobre el joc.
 • La sol·licitud d’aquest fraccionament excepcional, que es realitzarà en el moment de la presentació de l’autoliquidació, es realitzarà en la Hisenda Foral d’Àlaba, a través dels mecanismes que s’estableixin a aquest efecte. En el cas de deutes tributaris resultants de liquidacions practicades per l’Administració tributària, aquesta sol·licitud es realitzarà abans de l’u de juny de 2020 mitjançant els citats mecanismes. El que es disposa en el Reglament General de Recaptació del Territori Històric d’Àlaba no serà aplicable, en cap cas, als fraccionaments excepcionals regulats en el present article.
 • Es retarda un mes el pagament del venciment corresponent al mes d’abril dels ajornaments i fraccionaments que es trobin concedits, i s’ajornen en conseqüència, en el cas dels fraccionaments, un mes cadascun dels venciments restants, sense que es reportin interessos de demora a conseqüència de l’ajornament d’un mes disposat en aquest article.
 • Els contribuents de l’IRPF, que exerceixin activitats econòmiques, no estaran obligats a ingressar o, si escau a autoliquidar i ingressar, en la Hisenda Foral d’Àlaba els pagaments fraccionats corresponents al primer i segon trimestre del 2020, al primer semestre del 2020 i el primer, segon i tercer bimestre del 2020.
 
Biscaia
Decret Foral 1/2020, de 17 de març, de mesures tributàries urgents derivades del COVID-19 (BOB de 18 de març de 2020).

La norma ha entrat en vigor el 18 de març, però produirà efectes des del 16 de març.

Com a primer aspecte fonamental, s’ha de destacar que les mesures aprovades seran aplicables a la totalitat de contribuents en relació amb les seves obligacions tributàries davant la Hisenda Foral biscaïna, independentment del seu domicili fiscal o la normativa que els resulti d’aplicació.

A continuació resumim les principals mesures aprovades:

 • L’inici dels procediments tributaris d’ofici se suspendrà fins a l’1 de juny de 2020, en aquells supòsits en què el començament s’hagués de produir a partir del 16 de març de 2020. Aquesta suspensió no afectarà els següents procediments:
  • Als procediments sancionadors.
  • A les compensacions d’ofici.
  • A les pràctiques d’embargaments.
  • A les pèrdues d’eficàcia de les concessions d’ajornaments.
  • A les declaracions de fallit.
  • A les propostes de liquidació de l’IRPF
 • El termini voluntari per a la presentació d’autoliquidació o de declaració dels procediments tributaris en els quals la presentació telemàtica no es trobi prevista en la normativa tributària amb caràcter obligatori s’estendrà fins a l’1 de juny de 2020, quan aquest termini finalitzi amb anterioritat a aquesta data.
 • L’inici dels terminis per a la interposició de recursos i reclamacions administratives o de qualsevol altra actuació en l’àmbit tributari que hagi de començar a instàncies de la persona obligada tributària en els quals la presentació telemàtica no es trobi prevista en la normativa tributària amb caràcter obligatori, s’estendrà fins a l’1 de juny de 2020.
 • El termini voluntari de presentació i ingrés de les autoliquidacions corresponents al mes de febrer dels procediments tributaris en els quals la presentació telemàtica es trobi prevista en la normativa tributària amb caràcter obligatori, s’estendrà fins al 14 d’abril de 2020.
 • El termini d’ingrés de les liquidacions el venciment de les quals es produeixi a partir del 16 de març de 2020, s’estendrà 15 dies naturals.
 • Els períodes de paralització dels procediments tributaris, l’inici dels quals s’hagi produït amb anterioritat al 16 de març de 2020, s’entendran com a períodes d’interrupció justificada per a la persona obligada tributària o dilacions en el procediment per causa no imputable a l’Administració tributària i, en conseqüència, no s’inclouran en el seu còmput del termini de resolució, pel període transcorregut entre el moment de la paralització i l’1 de juny de 2020.
 • El còmput del termini de contestació als requeriments individualitzats d’aportació de documents, antecedents o informació amb transcendència tributària formulats per l’Administració se suspendrà entre el 16 de març de 2020 i l’1 de juny de 2020, quan aquest termini finalitzi entre les dates esmentades.
 • No es reportaran interessos de demora en els procediments de comprovació i investigació ni en els de comprovació reduïda, durant el període transcorregut entre el 16 de març de 2020 i l’1 de juny 2020.
 • Els deutes tributaris de les persones físiques que realitzin activitats econòmiques i de les microempreses i petites empreses, en què el termini de presentació i ingrés en període voluntari finalitzi entre el 16 de març i l’1 de juny de 2020, podran ser ajornades, sense prestació de garantia ni meritació d’interessos de demora.
 • Es podran ajornar en els mateixos termes i condicions, els deutes tributaris de les persones físiques que realitzin activitats econòmiques i de les microempreses i petites empreses, resultants de liquidacions practicades per l’Administració tributària en què el període voluntari de pagament finalitzi entre el 16 de març i l’1 de juny de 2020.
 • Podran ser objecte d’aquest ajornament excepcional els deutes tributaris derivats dels tributs sobre el joc.
 • L’ingrés dels deutes ajornats se suspendrà durant un període de 3 mesos, comptat des de la finalització del període voluntari de declaració i ingrés, a partir del qual, s’hauran d’ingressar mitjançant el seu fraccionament en 6 quotes mensuals d’idèntic import.
 • S’ajorna un mes el pagament del venciment corresponent al mes de març dels ajornaments que es trobin concedits, i s’ajornen, en conseqüència, un mes cadascun dels venciments restants, sense que es reportin interessos de demora en cap dels terminis pel període comprès entre el 25 de març i el 25 d’abril de 2020.
 • El període executiu de pagament dels deutes que no siguin ingressats en el període voluntari de pagament, quan conclogui entre el 16 de març de 2020 i l’1 de juny de 2020, s’iniciarà la corresponent provisió de constrenyiment, que no serà notificada en cap cas amb anterioritat a l’1 de juny de 2020.
 • Els contribuents de l’IRPF, que exerceixin activitats econòmiques, no estaran obligats a autoliquidar i ingressar en la Hisenda Foral de Biscaia els pagaments fraccionats corresponents al primer i segon trimestre del 2020.

ORDRE FORAL 663/2020, de 18 de març, del Territori Històric de Biscaia, del diputat foral d’Hisenda i Finances, per la qual s’estableix un ajornament de pagament excepcional per al tribut sobre el joc mitjançant l’explotació de màquines o aparells automàtics i per al recàrrec que hi recau (BOB 23 de març de 2020)

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/23/I-245_cas.pdf

Tenint en compte les especialitats per a la domiciliació en relació amb els seus terminis i forma de pagament d’aquest tribut, la present Ordre Foral estableix un ajornament excepcional d’ofici per a aquests deutes tributaris. Així, el càrrec en compte de l’import corresponent al primer trimestre del 2020 de les autoliquidacions del tribut sobre el joc mitjançant l’explotació de màquines o aparells automàtics i del recàrrec que hi recau, que, d’acord amb el que es disposa en l’article tres de l’Ordre Foral 920/1997, d’11 d’abril, hagi estat sol·licitat amb anterioritat al compliment del termini previst en aquest precepte, s’ajornarà fins al 25 d’octubre de 2020.

Guipúscoa

El Departament d’Hisenda i Finances publica en el seu web que proposarà al Consell de Diputats del pròxim dimarts, 24 de març de 2020, diverses mesures tributàries especials.

Entre elles, anuncia expressament l’ampliació, per un mínim d’un mes, del termini per a la presentació de les autoliquidacions i declaracions que vencen dimecres que ve, 25 de març, així com la posposició, a una data sense determinar, dels càrrecs per ajornaments que es realitzarien en aquesta data.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies