El 14 de març de 2020 es va publicar el Reial decret 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

El Reial decret entra en vigor el mateix 14 de març, data de la seva publicació en el BOE. Durant la vigència de l’estat d’alarma, es podran dictar successius decrets que modifiquin o ampliïn les mesures que s’hi estableixen. L’estat d’alarma es declara per quinze dies naturals, això és, fins al 30 de març de 2020, sense perjudici de la seva eventual pròrroga.

Sense perjudici de les mesures relacionades amb les requises temporals de béns o prestacions personals obligatòries, mesures per a garantir el subministrament de béns i serveis necessaris per a la salut, alimentaris, energètics i serveis essencials, inclou mesures amb impacte general en l’activitat empresarial o professional, que li expliquem a continuació.

 1. QUINES LIMITACIONS A LA LLIBERTAT DE CIRCULACIÓ DE LES PERSONES S’ESTABLEIXEN?

Durant la vigència de l’estat d’alarma les persones veuran limitades el seu dret a la lliure circulació permetent-los, únicament, circular per les vies d’ús públic per a la realització de les següents activitats:

 1. a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
 2. b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
 3. c) Desplaçament al lloc de treball per a efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial.
 4. d) Retorn al lloc de residència habitual.
 5. e) Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
 6. f) Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances.
 7. g) Per causa de força major o situació de necessitat.
 8. h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa que s’haurà de fer individualment, tret que s’acompanyi a persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.

Igualment, es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les activitats referides en l’apartat anterior o per al proveïment de carburant en gasolineres o estacions de servei.

 1. S’ESTABLEIX ALGUNA RESTRICCIÓ A LA LLIBERTAT DE CIRCULACIÓ DELS TREBALLADORS?

En principi, no es preveuen altres restriccions diferents per als treballadors diferents de les previstes per a qualsevol altre ciutadà, si bé, respecte al treball, tindran autorització i llibertat per acudir als seus llocs de treball i retornar al seu domicili.

 1. S’ESTABLEIX ALGUN TIPUS DE RESTRICCIÓ O MESURA DE CONTENCIÓ PER A L’ACTIVITAT EMPRESARIAL/PROFESSIONAL D’AUTÒNOMS I/O EMPRESES?

La mesura d’estat d’alarma preveu la restricció i/o contenció de l’activitat econòmica i/o comercial d’empreses i/o autònoms segons la mena d’activitat en la qual estiguin classificats.

Les mesures de restricció són, bàsicament, de dos tipus:

 • De suspensió de l’obertura al públic de locals i establiments de comerç minoristes
 • De suspensió de les activitats d’hostaleria i restauració
 1. QUINES EMPRESES O ACTIVITATS ES VEURAN AFECTADES PER LA PROHIBICIÓ TEMPORAL DE L’OBERTURA AL PÚBLIC DE LOCALS O ESTABLIMENTS?

Les empreses o activitats que es veuen afectades per la mesura són totes aquelles activitats comercials que es realitzin en locals i/o establiments que tinguin la condició de detallistes, això és, aquells que es dediquen a la comercialització de productes destinats al consumidor final.

També es podrà suspendre qualsevol altra activitat o establiment que segons el parer de l’autoritat competent pugui suposar un risc de contagi.

No obstant això, no tots els locals o establiments destinats a una activitat detallista queden afectats per la prohibició d’obertura al públic, ja que, es permetrà l’obertura d’aquells l’activitat o el comerç dels quals es dediqui a:

 • Comerç d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat,
 • establiments farmacèutics, metges, òptiques i productes ortopèdics,
 • establiments detallistes de productes higiènics,
 • perruqueries,
 • premsa i papereria,
 • combustible per a l’automoció,
 • estancs,
 • equips tecnològics i de telecomunicacions,
 • aliments per a animals de companyia,
 • comerç per internet, telefònic o correspondència,
 • tintoreries i bugaderies.
 1. QUINES ACTIVITATS D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ QUEDEN SUSPESES PER LA MESURA?

La norma preveu la suspensió de totes les activitats d’hostaleria i restauració, i es pot prestar aquesta activitat, exclusivament, en la modalitat de lliurament a domicili.

 1. COM AFECTEN LES ANTERIORS MESURES A LA MEVA ACTIVITAT O EMPRESA?

En cas que vostè realitzi una activitat comercial a l’engròs o de distribució no es veurà afectat per aquesta mesura, tret que segons el parer de l’autoritat competent pugui suposar un risc de contagi.

En cas que vostè o la seva empresa disposi de locals i o establiments dirigits al públic d’una activitat detallista (de venda al consumidor final) que no estigui classificada en alguna d’activitats permeses, no podrà realitzar o mantenir la seva activitat oberta al públic durant el temps que romangui vigent la mesura.

En cas que vostè o la seva empresa es dediqui a una activitat d’hostaleria i restauració, la seva activitat quedarà suspesa, tret que presti serveis a domicili.

 1. SI TINC PROHIBICIÓ D’OBRIR AL PÚBLIC, PUC REALITZAR LA MEVA ACTIVITAT O PART D’ELLA SENSE OBRIR EL LOCAL O ESTABLIMENT?

La norma prohibeix l’obertura de locals i establiments per a exercir una activitat comercial, directament, al públic, no obstant això, no impedeix que l’activitat de l’empresa, en la mesura que sigui factible o tingui sentit, es pugui realitzar sense obrir al públic a l’interior dels locals o establiments, o quan aquesta sigui possible realitzar-la en la modalitat de teletreball.

Per tant, si la seva activitat no depèn de l’obertura del local o establiment al públic, podrà realitzar la seva activitat econòmica en les seves instal·lacions sempre que romanguin tancades al públic (per exemple: activitat d’atenció telefònica del client, activitats administratives, activitats de manteniment i neteja, etc.).

 1. QUINES MESURES S’ESTABLEIXEN EN RELACIÓ AMB EL TRANSPORT?

S’estableixen reduccions del 50% en les ofertes de serveis de transport, distingint entre transport de viatgers, sigui quin sigui el mitjà, prestats per empreses en règim de contracte o obligacions de servei públic o completament privats, excepte per als serveis ferroviaris de rodalia i els serveis de transport de viatgers de competència autonòmica o local, que es mantenen en la seva integritat, obligant, a més, a adoptar mesures de neteja i desinfecció diàries i de separació per evitar contagi entre passatgers, així com incloure en els bitllets missatges d’advertiment desaconsellant viatjar.

Els serveis de transport públic de viatgers per carretera, ferroviaris, aeri i marítim de competència estatal que estan sotmesos a contracte públic o obligacions de servei públic (OSP) reduiran la seva oferta total d’operacions en, almenys, els següents percentatges, que també podrà modificar el ministre de Transports:

 • Serveis ferroviaris de mitjana distància: 50%
 • Serveis ferroviaris mitjana distància-AVANT: 50%
 • Serveis regulars de transport de viatgers per carretera: 50%
 • Serveis de transport aeri sotmesos a OSP: 50%
 • Serveis de transport marítim sotmesos a contracte de navegació: 50%.

Els serveis ferroviaris de rodalia mantindran la seva oferta de serveis.

Els serveis de transport públic de viatgers per carretera, ferroviaris i marítim de competència autonòmica o local que estan sotmesos a contracte públic o OSP, o siguin de titularitat pública, mantindran la seva oferta de transport.

S’establiran uns criteris específics per al transport entre la península i els territoris no peninsulars, així com per al transport entre illes.

Els operadors de servei de transport de viatgers queden obligats a realitzar una neteja diària dels vehicles de transport, d’acord amb les recomanacions que estableixi el Ministeri de Sanitat.

Els sistemes de venda de bitllets en línia hauran d’incloure durant el procés de venda dels bitllets un missatge prou visible en el qual es desaconselli viatjar excepte per raons inajornables. I en els serveis en els quals el bitllet atorga una plaça asseguda o cabina, els operadors prendran les mesures necessàries per a procurar la màxima separació possible entre passatgers.

A aquest efecte, s’ha considerat convenient fixar les instruccions necessàries per garantir l’accés als serveis necessaris dels professionals d’aquest sector en l’exercici de la seva activitat.

 • En concret s’estableix que els establiments de subministrament de combustible que disposin serveis de condícia hauran de facilitar el seu ús als conductors professionals.
 • Així mateix, els centres de càrrega i descàrrega que comptin amb aquesta mena d’instal·lacions, hauran de facilitar en la mesura que sigui possible el seu ús als conductors professionals que hi realitzin operacions.

Les mesures que es puguin exigir als conductors per a l’accés a aquesta mena d’instal·lacions seguiran els criteris i instruccions de prevenció que amb caràcter general estableixi el Ministeri de Sanitat, o les que aquest òrgan pogués establir específicament en aquest àmbit.

 • Així mateix, a fi de possibilitar els descansos adequats en compliment de la normativa de temps de conducció i descans, que són imprescindibles per a poder dur a terme les operacions de transport, aquells establiments que disposin de cuina, serveis de restauració, o expenedors de menjar preparat, hauran de facilitar al transportista professional un servei d’àpats.

Per als serveis de transport públic de viatgers per carretera, ferroviaris i marítim de competència autonòmica o local que estan sotmesos a contracte públic o OSP, o siguin de titularitat pública, s’ha de mantenir l’oferta de transport, si bé es poden establir percentatges de reducció de serveis en cas que la situació sanitària així ho aconselli, així com altres condicions específiques de prestació d’aquests serveis.

Amb la finalitat de garantir l’aplicació efectiva de les mesures previstes en aquest precepte, s’ha considerat convenient aclarir l’àmbit d’actuacions de cada autoritat territorial competent en relació amb els serveis de transport públic de la seva competència.

En concret s’estableix:

 1. Cada autoritat autonòmica o local competent podrà fixar els percentatges de reducció dels serveis de transport públic de la seva titularitat que estimi convenients, d’acord amb la realitat de les necessitats de mobilitat existents en els seus territoris i a l’evolució de la situació sanitària, garantint, en tot cas, que els ciutadans puguin accedir als seus llocs de treball i els serveis bàsics en cas necessari.
 1. Podran, així mateix, establir condicions específiques de prestació d’aquests serveis.
 1. Les autoritats locals que, en virtut del punt anterior, fixin percentatges de reducció dels serveis públics de transport regular de viatgers de la seva titularitat hauran de comunicar-ho a la comunitat autònoma corresponent. Les comunitats autònomes, per la seva part, hauran de comunicar al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, la informació que hagin rebut de les autoritats locals del seu territori, així com els seus propis, a fi que es puguin coordinar les actuacions en tot l’estat.
 1. QUIN RÈGIM SANCIONADOR S’ESTABLEIX EN CAS D’INCOMPLIMENT D’AQUESTES MESURES?

S’estableix expressament el deure de la ciutadania de col·laborar i no obstaculitzar la labor dels agents de l’autoritat en l’exercici de les seves funcions.

La norma també disposa que l’incompliment o la resistència a les ordres de les autoritats competents en l’estat d’alarma serà sancionat conformement a les lleis, en els termes establerts en l’article deu de la Llei orgànica 4/1981, d’1 de juny, precepte que a més preveu que si aquests actes fossin comesos per autoritats, les seves facultats que fossin necessàries per al compliment de les mesures acordades en execució de la declaració d’estat d’alarma podran ser assumides per l’autoritat competent durant la seva vigència.

L’incompliment de les mesures incloses en el decret que declara l’estat d’alarma davant la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19 podria implicar en principi des de multes de 100 euros fins a pena de 3 mesos de presó per un delicte de desobediència i de 4 anys per atemptat contra l’autoritat. Malgrat tot, fonts d’Interior assenyalen que els agents dels diferents cossos actuaran sempre des del principi de proporcionalitat. També des del Govern s’ha assenyalat que en el RD no s’ha fet especial èmfasi en el règim sancionador, ja que les condicions de la declaració de l’estat d’alarma no responen a un escenari de disturbis o conflicte al carrer.

El llistat de sancions que manegen forces i cossos de seguretat de l’Estat es recolza en quatre normes: la Llei de seguretat ciutadana, coneguda com a llei mordassa; la de salut pública, la de protecció civil i el Codi Penal.

Segons aquesta regulació, els qui incompleixin les mesures establertes podran enfrontar-se, per exemple, a sancions d’entre 100 i 600 euros per retirar una tanca o precinte; de fins a 30.000 euros per negar-se a identificar-se davant un agent o de fins a 60.000 per conductes que posin en greu risc la salut de la població.

El delicte de desobediència als agents de l’autoritat o al personal de seguretat privada es castiga amb pena d’un a tres mesos de presó. El d’atemptat preveu penes de fins a quatre anys de presó (i el personal sanitari s’inclou entre els agents d’autoritat a aquests efectes).

Els agents hauran de remetre les seves actuacions a les subdelegacions del Govern, si és possible amb reportatge fotogràfic.

 1. SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCESSALS, ADMINISTRATIUS, DE PRESCRIPCIÓ I DE CADUCITAT

El Reial decret 463/2020, estableix que se suspenen els termes i interrompen els terminis de les lleis processals per a tots els ordres jurisdiccionals. El còmput d’aquests terminis es reprendrà quan perdin vigència el Reial decret o les seves pròrrogues, en el seu cas. Aquesta interrupció no s’aplicarà en alguns casos expressament previstos en el Reial decret, referits fonamentalment a:

 • Dins de la jurisdicció penal, els procediments d’habeas corpus, actuacions de serveis de guàrdia, vigilància penitenciària i violència de gènere.
 • Dins de la jurisdicció laboral, els conflictes col·lectius i tutela de dret i llibertats fonamentals.
 • Dins de la jurisdicció contenciosa administrativa, els relacionats amb la protecció de drets fonamentals.
 • Dins de la jurisdicció civil, les relatives a la protecció de menors o internament per trastorn psíquic.

També s’estableix que se suspenen els termes i interrompen els terminis de tramitació de tots els procediments de les entitats del sector públic, que també es reprendran quan perdin vigència el Reial decret o les seves pròrrogues, en el seu cas. Aquesta suspensió i interrupció afectarà a tot el sector públic, és a dir, a l’Administració General de l’Estat, les administracions de les comunitats autònomes, les entitats de l’administració local i el sector públic institucional. En tot cas, es preveu que l’òrgan administratiu que correspongui pugui acordar de forma motivada les mesures que entengui necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos dels interessats en els procediments, sempre que aquests manifesten la seva conformitat amb aquestes mesures o que no se suspengui el termini.

Tot això no afectarà els procediments i resolucions referits a situacions estretament vinculades als fets que han justificat l’estat d’alarma.

La norma també declara la suspensió dels terminis de prescripció i caducitat de qualssevol accions i drets durant la vigència de l’estat d’alarma.

 1. A) Terminis processals
 • Se suspenen termes i se suspenen i interrompen els terminis previstos en les lleis processals per a tots els ordres jurisdiccionals. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues.
 • En l’ordre jurisdiccional penal la suspensió i interrupció no s’aplicarà als procediments d’habeas corpus, a les actuacions encomanades als serveis de guàrdia, a les actuacions amb detingut, a les ordres de protecció, a les actuacions urgents en matèria de vigilància penitenciària i a mesures cautelars per violència sobre la dona o sobre menors. Tampoc a actuacions urgents i inajornables en fase d’instrucció.
 • En l’ordre jurisdiccional  contenciós, el procediment per a la protecció dels drets fonamentals de la persona previst en els articles 114 i següents LJCA, ni a la tramitació de les autoritzacions o ratificacions judicials previstes en l’article 8.6 LJCA (entrada en domicilis).
 • En l’ordre social, els procediments de conflicte col·lectiu i per a la tutela dels drets fonamentals i llibertats públiques.
 • En l’ordre civil, l’autorització judicial per a l’internament no voluntari per raó de trastorn psíquic (art. 763 LEC) i l’adopció de mesures de protecció del menor (art. 158 Cc).

No obstant això,  el jutge o tribunal podrà acordar la pràctica de qualssevol actuacions judicials que siguin necessàries per a evitar perjudicis irreparables.

 1. B) Terminis administratius
 • Se suspenen termes i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present reial decret o, en el seu cas, les seves pròrrogues.
 • La suspensió de termes i la interrupció de terminis s’aplicarà a tot el sector públic definit en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (LPA). Segons el seu article 2, el sector públic comprèn:
 1. a) L’Administració General de l’Estat.
 2. b) Les administracions de les comunitats autònomes.
 3. c) Les entitats que integren l’administració local.
 4. d) El sector públic institucional.
 • No obstant això, l’òrgan competent podrà acordar, mitjançant resolució motivada, les mesures d’ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos de l’interessat en el procediment i sempre que manifesti la seva conformitat, o quan l’interessat manifesti la seva conformitat amb què no se suspengui el termini.
 • Aquesta disposició no afectarà els procediments i resolucions quan estiguin referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l’estat d’alarma.

REGISTRES I NOTARIES (les notaries i els registres funcionaran però el públic no podrà acudir excepte comptades excepcions)

Nota interpretativa: aquesta suspensió sembla que no afecta el procediment registral (presentació de documents, durada de l’assentament de presentació, etc.) mentre no es disposi el contrari. L’anterior es basa en el fet que el procediment registral es regula amb caràcter preferent per la legislació hipotecària i no per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (LPA), ja que els recursos contra les qualificacions dels registradors són atesos per l’ordre jurisdiccional civil. La RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE SEGURETAT JURÍDICA I FE PÚBLICA DE 15 DE MARÇ DE 2020 PER LA QUAL S’ACORDEN MESURES DESPRÉS DE LA DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA, no es pronuncia directament sobre aquest tema, però sí indirectament en ratificar l’ampliació del termini de qualificació i despatx.

No obstant això, conforme a l’apartat segon de la RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE SEGURETAT JURÍDICA I FE PÚBLICA  de 13 de març de 2020, modificat per la disposició primera de la RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE SEGURETAT JURÍDICA I FE PÚBLICA 15 de març de 2020, es prorroga quinze dies més el termini de qualificació i despatx durant la vigència de l’assentament de presentació dels documents que estiguin vigents el 15 de març de 2020.

 1. C) Terminis de prescripció i caducitat.

Els terminis de prescripció i caducitat de qualssevol accions i drets quedaran suspesos durant el termini de vigència de l’estat d’alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues que s’adoptessin.

REGISTRES I NOTARIES (les notaries i els registres funcionaran però el públic no podrà acudir excepte comptades excepcions)

Nota interpretativa: sembla de plena aplicació als assentaments registrals. Per exemple, no caducaran, de moment, les anotacions preventives, encara que hagin passat els quatre anys, si això es produeix amb posterioritat al 14 de març de 2020 (veure art. 86 LH). Ho confirma la RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE SEGURETAT JURÍDICA I FE PÚBLICA 15 de març de 2020, en interpretar que la disposició addicional quarta s’entén plenament aplicable als registres de la propietat, mercantils i de béns mobles.

El Reial decret ratifica les decisions autonòmiques, per la qual cosa caldrà analitzar cada cas detalladament. S’adjunta com a annex les principals resolucions, anuncis o comunicacions autonòmiques en la matèria.

Finalment, cal recordar que, conforme a l’article tercer.2 de la Llei orgànica, els qui, a conseqüència de l’aplicació dels actes i disposicions adoptades durant la vigència de l’estat d’alarma, sofreixin, de manera directa o en la seva persona, drets o béns, danys o perjudicis per actes que no els siguin imputables, tindran dret a ser indemnitzats d’acord amb el que es disposa en les lleis.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies