impuesto de sociedades

Ens permetem recordar-li que un any més arriba la cita amb hisenda i s’inicia la CAMPANYA DE L’IMPOST DE SOCIETATS de l’exercici 2016. Aquesta campanya -que s’inicia l’1 de juliol 2017 i finalitza aquest any el 25 del mateix mes– presenta algunes novetats significatives i obligacions de caràcter formal que hem de conèixer. En el BOE de 9 de maig s’ha publicat l’Ordre HFP/399/2017, de 6 de juny, que aprova els models de declaració de l’impost sobre societats per als períodes impositius iniciats entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2016.

Mitjançant aquesta carta els volem informar de tot això, sense perjudici dels terminis de presentació de les declaracions que tinguin establertes les Comunitats Autònomes del País Basc i Navarra.

El termini de presentació es manté amb caràcter general dins dels 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu. No obstant això, si el període impositiu coincideix amb l’any natural, i es produeix la domiciliació del pagament del deute tributari, el termini per a aquesta domiciliació bancària és de l’1-7-2017 al 20-7-2017, tots dos inclosos, si bé es pot realitzar en l’entitat de dipòsit que actuï com a col·laboradora en la gestió recaptatòria (banc, caixa d’estalvi o cooperativa de crèdit) situada en territori espanyol en la qual es trobi obert al seu nom el compte en el qual es domicilia el pagament. En els supòsits de domiciliació bancària els pagaments s’entenen realitzats en la data de càrrec en compte de les domiciliacions, i es considera com a justificant de l’ingrés l’expedit per l’entitat de dipòsit.

Igual que en l’exercici anterior, existeix un model 200 de declaració individual, que inclou altres peticions d’informació i segueix incorporant una important càrrega extra de treball. A més, per a grups fiscals existeix un model específic de declaració: el model 220.

Atenció. Recordi que tindrà caràcter obligatori per als contribuents, la presentació per via electrònica a través d’Internet dels models 200 i 220, independentment de la forma o denominació que adopti el subjecte passiu de l’impost.

Qui estan obligats a presentar la declaració de l’impost sobre societats?

Estan obligats a presentar la declaració de l’impost sobre societats tots els contribuents d’aquest, amb independència que hagin desenvolupat o no activitats durant el període impositiu i que s’hagin obtingut o no rendes subjectes a l’impost.

Per tant, circumstàncies tals com que l’entitat romangui inactiva o que, tenint activitat, no s’hagin generat com a conseqüència d’ella rendes sotmeses a tributació, no eximeixen al contribuent de l’obligació de presentar la preceptiva declaració.

Concretament, les entitats sense ànim de lucre, col·legis professionals, associacions empresarials, cambres oficials, sindicats de treballadors i partits polítics, entre d’altres, estaran obligats a declarar la totalitat de les seves rendes, exemptes i no exemptes.

Com a úniques excepcions a l’obligació general de declarar, la normativa vigent contempla les següents:

 • Les entitats declarades totalment exemptes per l’article 9.1 de la Llei de l’impost sobre societats o que els sigui aplicable el règim d’aquest article.
 • Les entitats parcialment exemptes al fet que es refereix l’article 9.3 de la Llei de l’impost sobre societats que compleixin els següents requisits:
  • Que els seus ingressos totals no superin 75.000 euros anuals.
  • Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superin els 2.000 euros anuals.
  • Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.
 • Les comunitats titulars de muntanyes veïnals en mà comuna respecte d’aquells períodes impositius en què no tinguin ingressos sotmesos a l’impost sobre societats, ni incorrin en cap despesa, ni realitzin les inversions que donen dret a la reducció a la base imposable específicament aplicable a aquests contribuents.

Atenció. Tingui present que des de l’01-01-2016, les societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil, que tributaven en règim d’atribució de rendes en l’IRPF, passen a ser contribuents de l’impost sobre societats. No obstant això, seguiran tributant per l’IRPF, les societats civils que realitzin activitats agrícoles, ramaderes, forestals, pesqueres, mineres, així com les professionals en el sentit de la Llei 2/2007, de societats professionals.

Una societat civil que prengui l’acord de dissoldre’s dins dels 6 primers mesos del 2016 i que es liquidi en els 6 mesos següents a la presa d’aquest acord, no adquirirà la condició de contribuent de l’impost sobre societats fins que no finalitzi la liquidació, sinó que continuarà tributant a través del règim especial d’atribució de rendes en l’IRPF fins a aquest moment.

Si és una societat civil, amb personalitat jurídica i activitat mercantil, i no va optar per la dissolució en 2016 i, per tant, és contribuent per l’impost sobre societats, haurà de calcular l’impost conforme a la normativa d’aquest tribut i portar comptabilitat.

Principals novetats per a la declaració de l’exercici 2016

En relació amb l’impost sobre societats corresponent a l’exercici 2016 s’han aprovat determinades novetats importants que són objecte d’incorporació en el model de declaració, tot això sense perjudici dels terminis de presentació i peculiaritats de les declaracions que tinguin establertes les Comunitats Autònomes del País Basc i Navarra.

D’entre les novetats, podem destacar:

  • Les societats civils amb objecte mercantil com a nous contribuents de l’impost sobre societats.
  • Limitació a la compensació de bases imposables negatives.
  • Limitació a la integració a la base imposable de determinades dotacions que haguessin generat actius per impost diferit.
  • Nou límit sobre dotacions a la deterioració dels crèdits o altres actius derivats de la possible insolvència de deutors no vinculats que no van ser deduïbles, així com les aportacions a sistemes de previsió social que hagin generat actius per impost diferit.
  • Mínim anual a la reversió de les pèrdues per deterioració de valors mobiliaris deduïbles amb anterioritat a l’1 de gener del 2013.
  • Modificacions introduïdes en el règim fiscal especial de cooperatives.
  • Nou límit conjunt a les deduccions per evitar la doble imposició internacional.
  • Modificació del tractament comptable de l’immobilitzat intangible (fons de comerç).
  • Modificació dels tipus de gravamen i tipus de retenció general.
  • Modificació de la reducció de les rendes procedents de la cessió de determinats actius intangibles (“Patent Box”).
  • Conversió d’actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l’Administració Tributària.
  • Canvis en els pagaments fraccionats.
  • Modificació de Pla General de Comptabilitat i el PGC-PIMES.

Informació d’operacions vinculades (model 232)

Cal destacar, com a novetat important per a la declaració de l’exercici 2016, una qüestió des del punt de vista de la gestió de l’impost que, encara que no comporti modificacions normatives, és necessari destacar.

D’acord amb l’article 13.4 del Reglament de l’impost sobre societats, aprovat pel Reial decret 634/2015, de 10 de juliol, s’estableix l’obligació d’incloure, a les declaracions que així es prevegi, informació relativa a les seves operacions vinculades. Aquesta obligació, tradicionalment s’ha complert a través de l’emplenament dels quadres informatius d’operacions vinculades continguts en els models 200 i 220 aprovats mitjançant ordre ministerial.

No obstant això, atès que d’una banda, aquesta obligació té més aviat una naturalesa d’obligació de contingut informatiu que de declaració i ingrés, i d’altra banda, que un dels objectius de l’Agència Estatal d’Administració Tributària és, en la mesura del possible, simplificar i reduir les càrregues administratives derivades de l’emplenament dels models de declaració de l’impost, s’ha optat per l’eliminació en el model 200, tant del quadre d’operacions amb persones o entitats vinculades en cas d’aplicació de la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles regulada en l’article 23 i en la disposició transitòria vintena de la Llei 27/2014 de l’IS, com del quadre d’informació operacions amb persones o entitats vinculades.

Aquesta informació s’haurà de proporcionar a través d’una declaració informativa específica que solament hauran de presentar els contribuents que realitzin aquest tipus d’operacions i amb els límits que estableixin en l’ordre del Ministre d’Hisenda i Funció Pública que aprovi aquesta declaració (en concret està pendent que s’aprovi la declaració informativa, model 232, d’operacions i situacions d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris considerats com a paradisos fiscals).

Tingui present la següent documentació:

Comptes anuals 2016: hi tindrem la informació bàsica que cal incorporar al model de l’impost sobre societats.

Declaracions de l’impost sobre societats d’exercicis anteriors: ens donaran pistes sobre diferències entre la base imposable i el resultat comptable que puguin revertir en 2016, bases imposables negatives que puguem compensar, saldo de deduccions no aplicades en el passat que es poden aprofitar ara, etc.

Declaracions 2016 d’altres impostos perquè les quadrem amb les magnituds consignades a la declaració de societats: IVA (resum anual), 190 de retencions, 180 de retencions per arrendament d’immobles, 193 (resum anual de retencions del capital mobiliari), etc.

Pagaments fraccionats del 2016.

Certificats: de retencions sobre arrendaments d’immobles, sobre rendiments del capital mobiliari percebuts, d’entitats en règim d’atribució de rendes, si és que la societat és partícip o comuner o de donatius o donacions efectuades en l’exercici i de donatius o donacions, etc.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies