Quan parlem del volum de negocis d’una societat o empresa, no hi ha dubtes que a efectes fiscals té una importància decisiva, ja que si se superen determinats límits es poden modificar les seves obligacions fiscals.

De cara a complir amb les obligacions fiscals que tota societat ha de presentar davant de l’Administració Tributària, la facturació serà un dels elements clau a tenir en compte, ja que en funció de la mida de la meva societat, se m’aplicaran uns compromisos tributaris o uns altres.

Què és el volum de negocis?

El volum de negocis és una dada quantitativa que determina el volum de negoci o d’ingressos d’una societat en un període de temps. Com a tal no és un índex que em permeti determinar la gestió de l’empresa, ni el seu estat de solvència o rendibilitat, ni tan sols la seva mida, és més, de vegades el seu valor pot donar lloc a confusió. És possible trobar-nos una xifra de volum de negocis enorme i no obstant això tractar-se d’una societat amb pocs empleats i un actiu reduït (posem el cas d’una societat que ven immobles del luxe) que fa que tingui la consideració d’empresa de reduïda dimensió (ERD).

La normativa tributària no defineix expressament el concepte de volum de negocis, no obstant això, donat el caràcter supletori que en l’àmbit fiscal tenen les normes de Dret comú, l’import dins del volum de negocis està definit en la normativa mercantil, en concret en el Pla General de Comptabilitat. La Resolució de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) de 16 de maig de 1991 estableix els criteris generals per a determinar la composició de l’import net del volum de negocis (INVN).

a) Components positius:

 • L’import de les vendes i prestacions de serveis derivats de l’activitat ordinària de l’empresa realitzada amb regularitat.
 • El preu d’adquisició o cost de producció dels béns o serveis lliurats a canvi d’actius no monetaris, o com a contraprestació de serveis que representen despeses per a l’empresa.
 • No s’inclouen els productes consumits per la pròpia empresa ni els treballs realitzats per a si mateixa.
 • No s’inclouen els ingressos financers ni les subvencions, excepte quan s’atorguen en funció de les unitats de productes venuts i formen part del preu de venda dels béns i serveis.

b) Components negatius:

 • Els imports de les devolucions de vendes.
 • Els “ràpels” sobre vendes o prestacions de serveis.
 • Els descomptes comercials que s’efectuïn sobre els ingressos objecte de còmput en el volum anual de negocis.

En el cas de grups de societats, l’import net del volum de negocis es referirà al conjunt de totes les empreses pertanyents al grup. Aquest mateix criteri s’aplica en el cas de societats vinculades.

Segons el Pla General de Comptabilitat l’INVN es compon dels següents comptes:

(700) Vendes de mercaderies

(701) Vendes de productes acabats

(702) Vendes de productes semiacabats

(703) Vendes de subproductes i residus

(704) Vendes d’envasos i embalatges

(705) Prestació de serveis

(706) Descomptes sobre vendes per ràpid pagament

(708) Devolució de vendes i operacions

(709) Ràpel sobre vendes

No cal tenir en compte per al còmput els ingressos que provenen de:

– Permutes no comercials.

– Permutes d’immobilitzat.

– Autoconsums.

– Subvencions de capital.

– Impost sobre el valor afegit.

– Impostos especials.

– Financers, excepte les entitats de crèdit.

Atenció. Es considera “volum de negocis” les vendes habituals de béns i serveis (sense incloure l’IVA i considerant en negatiu les devolucions de vendes, els ràpels i els descomptes atorgats). No s’inclouen, per tant, les vendes d’actius, ni les subvencions per a realitzar inversions ni els ingressos financers.

Impostos afectats

Des de la perspectiva tributària, el volum de negocis afecta a l’àmbit de diversos impostos, principalment per a determinar certes particularitats en el seu àmbit d’aplicació. En concret:

 • IAE. Si arriba al milió d’euros de facturació, la seva empresa deixarà d’estar exempta de l’impost sobre activitats econòmiques, per la qual cosa haurà d’assumir el cost que, segons l’activitat desenvolupada, el municipi i la superfície del seu local, determinin les tarifes de l’impost.
 • Declaracions mensuals i IVA. Si el seu volum d’operacions supera els 6.010.121,04 euros, haurà de presentar autoliquidacions mensuals de retencions i d’IVA. A més, i respecte a aquest últim impost, haurà de complir les obligacions derivades del sistema de subministrament immediat d’informació (per exemple, haurà de subministrar a Hisenda les dades sobre les seves factures emeses en els quatre dies següents a la seva expedició).
 • Imposto sobre societats. Si el seu volum de negocis supera els 6.000.000 d’euros  haurà de realitzar els pagaments fraccionats segons el sistema de bases (calculant el benefici acumulat, i no segons la quota pagada l’any anterior). I si arriba als 10.000.000 d’euros ja no podrà aplicar el règim de pimes, règim que inclou diversos incentius no aplicables a les grans empreses.

Atenció:

 • És la magnitud que determinarà si és aplicable el règim especial d’empreses de reduïda dimensió (ERD), quan en el període impositiu anterior l’INVN sigui inferior a 10.000.000 €.
 • Les entitats amb INVN a partir de 20.000.000 € veuen més limitada la compensació de les bases imposables negatives (en general el 70% de la base positiva prèvia amb un mínim de 1.000.000 €), la reversió de determinats crèdits fiscals, així com la quantia per a aplicar les deduccions per doble imposició interna i internacional generades en l’exercici o pendents d’exercicis anteriors.
 • És la referència que determina si s’han de documentar les operacions realitzades entre parts vinculades i si aquesta documentació ha de ser íntegra, simplificada o país per país. Si l’INVN és inferior a 45.000.000 €, la documentació és simplificada i, a partir d’aquesta xifra, serà íntegra.
 • IRPF. Un dels tres sistemes permesos dins d’aquest impost per al càlcul dels rendiments nets d’activitats econòmiques és el règim “d’estimació directa simplificada”. És una modalitat de l’estimació directa, de caràcter voluntari, que s’aplica quan les activitats econòmiques del contribuent compleixen, entre altres requisits, que l’import net del volum de negocis, per al conjunt d’activitats desenvolupades per ell, no superi els 600.000 euros anuals l’any immediat anterior.
 • Retenció administradors societaris. Sobre les retribucions satisfetes per la condició d’administrador s’aplica una retenció fixa del 35% (percentatge que es redueix al 19% per a societats l’import net del volum de negoci de l’any anterior de les quals sigui inferior a 100.000 euros).
logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies