Abogados Granollers

Els traspassos, sigui de local o de negoci, tributen com un guany o pèrdua patrimonial i s’imputen en la base imposable de l’estalvi en l’IRPF. Expliquem a continutació els detalls de l’IRPF del traspàs d’un local de negoci.

Si han desenvolupat la seva activitat en un local de lloguer, però ha decidit traspassar-lo l’adquirent li abonarà un import en concepte de «traspàs» i continuarà amb l’activitat, subrogant-se com a arrendatari durant el temps que falta de contracte. Doncs bé, encara que li diguin «traspàs», el que vendrà serà una combinació de béns i drets:

  • D’una banda, el dret a continuar amb el lloguer -el «dret de traspàs» pròpiament dit-.
  • I, per una altra, les instal·lacions, béns i existències que quedin en el local, així com l’avantatge de començar amb un negoci en funcionament i amb una cartera de clients (el fons de comerç).

Tributació per IRPF

La manera de declarar en l’IRPF les rendes obtingudes dependrà del tipus d’actius que es transmetin:

  • Existències. La venda d’existències es declararà com un major ingrés de l’activitat, tributant en la base general de l’impost.
  • Actius. Si es transmeten actius -com a instal·lacions, fons de comerç o drets de traspàs-, s’ha de declarar un guany patrimonial per la diferència entre el seu valor de venda i el seu valor d’adquisició.

En el cas dels drets de traspàs i el fons de comerç, si no es va satisfer un preu per la seva adquisició (per exemple, si es va iniciar l’activitat des de zero), tot l’import rebut serà un guany patrimonial. Però si el negoci ja funcionava abans i també va pagar pels drets de traspàs o pel fons de comerç, podrà deduir del guany el valor net d’aquests (diferència entre el seu valor d’adquisició i la seva amortització acumulada).

Atenció. En els supòsits de traspàs, el guany patrimonial es computarà en el cedent (arrendatari) per l’import que li correspongui en el traspàs, una vegada descomptat l’import corresponent al propietari per la seva participació en aquest traspàs. Quan el dret de traspàs s’hagi adquirit mitjançant preu, aquest tindrà la consideració de preu d’adquisició.

Les quantitats que, si és el cas, percebi el propietari de l’immoble arrendat en concepte de participació en el traspàs constitueixen rendiments del capital immobiliari.

Els coeficients reductors o d’abatiment del règim transitori (si la data d’adquisició dels elements patrimonials fos anterior al 31 de desembre de 1994 s’haurà d’aplicar el règim transitori per a aplicar els coeficients reductors corresponents) no resulten aplicables en tractar-se en aquests supòsits de béns afectes, tret que la desafectació s’hagi produït amb més de tres anys d’antelació a la data del traspàs.

Exemple:

Un contribuent desenvolupa l’activitat de restaurant en un local llogat des del dia 10 de maig de 2000, determinant el rendiment net de la seva activitat pel mètode d’estimació objectiva.

Durant el mes d’agost de 2006, va fer obres de reforma del local, satisfent per aquest motiu la quantitat de 20.000 euros.

El 25 de juny de 2022, amb motiu de la seva jubilació, traspassa el local de negoci, percebent la quantitat de 28.500 euros, una vegada descomptada la quantitat corresponent a l’arrendador en concepte de participació en el traspàs.

Determinar l’import del guany patrimonial obtingut a conseqüència del traspàs del local de negoci.

Solució:

  • Import corresponent al traspàs: 28.500
  • Preu d’adquisició: 0

Nota: les obres de reforma del local no poden considerar-se com a preu d’adquisició del dret de traspàs, ja que aquestes quantitats no van ser satisfetes per a adquirir el dret de traspàs que, d’acord amb les dades de l’exemple, no va ser adquirit mitjançant preu.

  • Guany patrimonial obtingut = 28.500

Font: AEAT

Si necessita qualsevol gestió addicional de l’assessoría fiscal de Granollers no dubti en contactar amb els nostres professionals a través del formulari de contacte o del telèfon [+34 93 860 02 69]. Especialitzats en l’IRPF del traspàs d’un local de negoci.

CategoryComptable
logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies