En relació amb aquells temes d’actualitat que més puguin interessar a les empreses, volem ara recordar-los com tributen les operacions societàries (OS) com una de les modalitats que s’inclouen dins de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD). 

Atenció. Cal recordar que existeixen en l’ITP i AJD tres impostos diferents agrupats sota un sol títol. Així, podríem parlar de: 

 • Impost sobre transmissions oneroses (TPO). Que sotmet a imposició, entre altres transmissions, la transmissió onerosa per actes entre vius de béns i drets que integrin el patrimoni de les persones físiques o jurídiques (per exemple, la venda d’un pis per un particular; entenent per particular el que no és empresari o professional a l’efecte de l’IVA).
 • Impost sobre operacions societàries (US). Que sotmet a gravamen fonamentalment actes de finançament de l’empresa (per exemple, l’ampliació de capital d’una societat mercantil).
 • Actes jurídics documentats (AJD). Que grava fonamentalment la «formalització», i per això se sotmeten a tributació per aquesta modalitat els documents notarials (l’anomenada quota fixa, coneguda com el paper notarial, i la quota variable, de gran aplicació en la pràctica notarial), documents mercantils i documents administratius.

Incompatibilitats de les operacions societàries per a un mateix acte

La modalitat d’OS és incompatible amb les de TPO i AJD. Normalment, preval el concepte OS quan les transmissions són operacions complementàries o resultants de la OS.

La modalitat d’OS és compatible amb l’IVA, concretament per les aportacions no dineràries efectuades per subjectes passius de l’IVA d’elements afectes a una activitat empresarial. L’exemple més clar és la figura de constitució de societats o d’augment de capital en què el desemborsament el realitzin els socis amb l’aportació d’un immoble. Per l’aplicació de la normativa ens trobem davant un acte subjecte a US i no subjecte a TPO. El mateix succeirà amb el lliurament de béns a socis en ocasió de les operacions de liquidació de les societats derivades de la seva dissolució.

Quines operacions estan subjectes a OS?

 • La constitució de societats, augment i disminució del seu capital i la dissolució de societats.
 • Les aportacions que efectuïn els socis que no suposin un augment del capital social.
 • El trasllat a Espanya de la seu de direcció efectiva o del domicili social d’una societat quan no estiguessin prèviament situats en un estat membre de la Unió Europea.

Atenció. El Reial decret-llei 13/2010, de 3 de desembre, exonera de gravamen totes les OS relatives a la constitució de societats, l’augment de capital, les aportacions que efectuïn els socis que no suposin augment de capital i el trasllat a Espanya de la seu de direcció efectiva o del domicili social d’una societat quan no estiguessin prèviament situats en un estat membre de la Unió Europea.

No estarà subjecta l’ampliació de capital que es realitzi amb càrrec a reserves constituïdes exclusivament per prima d’emissió d’accions (la prima d’emissió ja va tributar al seu moment per OS) i les operacions de reestructuració (fusió, escissió, aportació d’actius i bescanvi de valors), entre d’altres.

D’aquesta manera, únicament queden subjectes i no exemptes d’aquesta modalitat de l’impost les reduccions de capital i les dissolucions de societats si suposen la devolució d’aportacions a favor dels socis, i sempre que no es realitzin en l’àmbit del règim fiscal especial d’operacions de reestructuració empresarial previst en la Llei de l’impost sobre societats.

Amb aquesta exempció, el legislador pretén fomentar la creació, capitalització i manteniment de les empreses, en entendre’s que, en l’actual conjuntura econòmica, és convenient suprimir els obstacles que dificultin l’assoliment d’aquestes finalitats.

Cal tenir en compte que la normativa aplicable disposa que a l’efecte d’aquest impost s’equiparen a societats:

 • Les persones jurídiques no societàries que persegueixin finalitats lucratives.
 • Els contractes de compte en participació.
 • La copropietat de naus.
 • La comunitat de béns constituïda per actes entre vius, que realitzi activitats empresarials.
 • La mateixa comunitat constituïda o originada per actes mortis causa quan continuï en règim d’indivisió l’explotació del negoci del causant per un termini superior a tres anys. La liquidació es practicarà per descomptat sense perjudici del dret de devolució que procedeixi si la comunitat es dissol abans de transcórrer el termini.

Qui està obligat al pagament de l’impost?

Estarà obligat al pagament de l’impost a títol de contribuent i siguin quines siguin les estipulacions establertes per les parts:

 • En la constitució, augment de capital, trasllat de la seu de direcció efectiva o domicili social i aportacions dels socis que no suposin augment de capital, és subjecte passiu la societat.
 • En la dissolució de societats i reducció del capital social, els socis, copropietaris comuners o partícips, pels béns i drets rebuts.

Operació

Subjecte passiu

Societats

– Constitució de societat.

– La societat que es constitueix.

– Ampliació de capital.

– La societat que amplia.

– Aportacions dels socis que no suposin augments del capital.

– La societat que rep els béns.

– Trasllat a Espanya de la seu de la direcció efectiva o domicili social.

– La societat traslladada.

– Reducció de capital.

– Els socis.

– Dissolució de societats.

– Els socis.

Comptes de participació

– Constitució de comptes de participació.

– Soci gestor.

– Extinció de comptes en participació.

– Partícip.

Comunitat de béns

– Constitució.

– Comunitat.

– Dissolució.

– Socis comuners.

Atenció. La normativa del ITP i AJD estableix la responsabilitat subsidiària dels promotors, administradors o liquidadors de les societats que hagin intervingut en l’acte jurídic subjecte a l’impost i s’haguessin fet càrrec del capital aportat o haguessin lliurat els béns.

Quina és la base imposable?

 • En la constitució i augment de capital de societats que limitin d’alguna manera la responsabilitat dels socis, la base imposable coincidirà amb l’import nominal en què aquell quedi fixat inicialment o ampliat amb addició de les primes d’emissió exigides, si escau.
 • Quan es tracti d’operacions realitzades per societats diferents de les anteriors i en les aportacions dels socis que no suposin augment del capital social, la base imposable es fixarà en el valor net de l’aportació, i s’entendrà com a tal el valor real dels béns i drets aportats minorats per les càrregues i despeses que fossin deduïbles i pel valor dels deutes que quedin a càrrec de la societat amb motiu de l’aportació.
 • En els trasllats de la seu de direcció efectiva o de domicili social, la base imposable coincidirà amb l’haver líquid que tingui el dia en què es va adoptar l’acord la societat la seu de direcció efectiva o domini social de la qual es trasllada.
 • Finalment, en les disminucions de capital i dissolució de societats, la base imposable coincidirà amb el valor real dels béns i drets lliurats als socis, sense deducció de despeses i deutes. 

Les entitats estrangeres hauran de fer constar en el document en què figuri l’acord social encaminat a realitzar les operacions subjectes a l’impost, la dotació patrimonial que destinin al territori espanyol. 

Quan es produeix la meritació?

En les operacions societàries l’impost es reporta el dia en què es formalitzi l’acte subjecte a gravamen.

Quota tributària

S’obtindrà aplicant a la base imposable el tipus de gravamen general de l’1%.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies