Com ja sap, la Llei General de la Seguretat Social (LGSS) estableix que els treballadors autònoms que, per raó d’una feina per compte d’altri desenvolupada simultàniament, cotitzin per contingències comunes en règim de pluriactivitat, tenint en compte tant les cotitzacions efectuades en aquest règim especial com les aportacions empresarials i les corresponents al treballador en el règim de la Seguretat Social que correspongui per la seva activitat per compte d’altri, tindran dret al reintegrament del 50 per cent de l’excés en què les seves cotitzacions superin la quantia que s’estableixi a aquest efecte per la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a cada exercici, amb el topall del 50 per cent de les quotes ingressades en aquest règim especial, per raó de la seva cotització per les contingències comunes de cobertura obligatòria.

En aquests supòsits, la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) procedirà a abonar el reintegrament que en cada cas correspongui abans de l’1 de maig de l’exercici següent, excepte quan concorrin especialitats en la cotització que impedeixin efectuar-lo en aquest termini o resulti necessària l’aportació de dades per part de l’interessat, en aquest cas el reintegrament es realitzarà amb posterioritat a aquesta data”.

Ara bé, el dubte que es pot plantejar és respecte a com tributen en l’IRPF aquestes devolucions per pluriactivitat.

En aquest sentit, la DGT en la seva consulta vinculant V2653-18 ha assenyalat el següent:

  • Pel que respecta a la qualificació d’aquesta devolució per excés de cotització, com que aquestes cotitzacions van ser en el seu moment una despesa deduïble, la seva posterior devolució per la Tresoreria s’ha de considerar com un ingrés de la pròpia activitat.
  • Quant a la imputació temporal d’aquest ingrés, s’ha d’imputar en l’exercici en el qual es produeixi la devolució (tant si l’autònom ha optat pel criteri de caixa, que li permet computar els ingressos i despeses en el moment del cobrament i pagament corresponent, com si no ho ha fet).
logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies