Si com a ocupador o autònom no ha pogut pagar a la Seguretat Social i vol resoldre el seu problema, disposa del recurs de demanar un ajornament d’aquest deute i anar-lo pagant a poc a poc. No obstant això, la Seguretat Social l’hi concedirà si es compleixen determinats requisits i condicions.

Quins deutes es poden ajornar?

Es pot ajornar qualsevol deute que tingui amb la Seguretat Social, o com diu la llei “qualsevol deute de Seguretat Social objecte de gestió recaptatòria en aquest àmbit”.

Normalment es tractarà de les quotes que s’han de pagar mensualment per cotitzacions socials, però també poden ser recàrrecs sobre les anteriors. No obstant això, hi ha dos tipus de quotes que són inajornables: 1) les quotes que es paguen per donar cobertura als accidents de treball i les malalties professionals i 2) en el cas que sigui empresari i tingui treballadors a càrrec seu, l’anomenada ‘quota obrera’, el percentatge que correspon pagar al treballador per compte d’altri i que del seu ingrés n’és responsable l’empresari.

Quan pot demanar l’ajornament?

Al moment en què existeixin deutes fora del termini reglamentari d’ingrés, encara dins del període de recaptació voluntària o quan el deute entra en via executiva i s’engega el procediment que pot concloure en un embargament de béns. El deute existeix formalment quan la Tresoreria General de la Seguretat Social emet una reclamació de deute o directament una providència de constrenyiment. Ha de fer-ho abans que s’autoritzi l’alienació de béns embargats.

Quins efectes té que me’l concedeixin?

Des del moment en què se li concedeix l’ajornament, se’l considera al corrent de pagament de les seves obligacions amb la Seguretat Social, un requisit imprescindible per exemple per contractar amb administracions públiques o demanar un préstec a un banc. A més, el procediment recaptatori dels deutes anteriors (les incloses en l’ajornament) se suspenen.

On se sol·licita?

La sol·licitud es dirigirà a l’Administració de la Seguretat Social -oficines de la Seguretat Social encarregades, entre altres funcions, de la recaptació de les cotitzacions- o a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social a la província en què l’empresari o autònom tingui autoritzat el compte de cotització o, en defecte d’això, en la qual tingui el seu domicili. Es pot presentar presencialment, per correu postal o a través del registre de la seu electrònica de la Seguretat Social, si disposa de certificat digital.

Quina documentació necessita?

En primer lloc, el model de sol·licitud previst per a l’ajornament. En segon lloc, un document de reconeixement del deute. En tercer lloc, i en documents separats, la liquidació del deute inajornable –que s’haurà de pagar abans que es concedeixi l’ajornament- i la del deute que es pretén posposar.

Com ho tramita?

Pot acudir personalment a l’oficina per evitar problemes de falta de documentació. Si ja s’ha emès una providència de constrenyiment per al deute a ajornar s’haurà de dirigir a la Unitat de Recaptació Executiva de l’Administració corresponent. Si l’autònom té deutes per la seva cotització a autònoms i a més per la seva condició d’empresari amb treballadors a càrrec seu els haurà d’aglutinar en un mateix procediment d’ajornament. Disposa del termini genèric de 10 dies per esmenar els errors o aportar documentació que falti i en un termini màxim de 3 mesos la Seguretat Social haurà d’emetre una resolució en la qual es concedeix o denega l’ajornament.

El concedeixen fàcilment?

A partir de 30.000 euros s’exigeix la constitució de garanties: un aval solidari formalitzat per entitats financeres o altres mitjans com la hipoteca immobiliària o mobiliària, o una fiança personal. En aquests casos, les garanties que estableixi la resolució de concessió s’han de constituir en el termini de trenta dies naturals a partir de la seva notificació. Tampoc es necessita una garantia si el deutor és Administració pública o quan el deute és d’entre 30.000 i 90.000 euros i s’acordi l’ingrés d’un terç abans de 10 dies i la resta en els dos anys següents.

Quin temps tindrà per pagar-ho?

Fins a un màxim de 5 anys, però hi ha flexibilitat quant al temps, la quantia i les freqüències de cada pagament fraccionat. Quan es concedeix un ajornament es lliuren a més els quadres d’amortització del deute on s’especifica clarament els terminis d’amortització, la quantitat a abonar en cadascun d’ells i les dates de venciments. Sempre es podrà liquidar anticipadament l’ajornament si les circumstàncies econòmiques milloren.

Li cobraran interessos?

Sí, l’interès de demora vigent a cada moment. Aquest percentatge es calcula sobre el total del deute ajornat, que pot incloure al seu torn els recàrrecs i interessos que no es van pagar abans de demanar l’ajornament.

I si al final no ho pot pagar?

L’ajornament s’incompleix si es deixa de pagar algun dels terminis d’amortització acordats, però també si incorre en l’impagament de deutes posteriors. És a dir, ha d’ingressar els venciments de l’ajornament però també ha de seguir pagant en termini, per exemple, la seva cotització com a autònom o la dels seus treballadors com a empresari. Si s’incompleix l’ajornament prosseguirà, sense més tràmit, el procediment de constrenyiment que s’hagués iniciat abans de la concessió. Es dictarà així mateix sense cap altre tràmit providència de constrenyiment per aquell deute que no hagués estat reclamat, amb el seu corresponent recàrrec.

Font: Seguretat Social

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies