De cara a la declaració de l’impost sobre el patrimoni (IP) de l’exercici 2016, volem recordar-los que si vostè és titular de participacions o accions en empreses no cotitzades, d’acord amb la normativa de l’IP, i sempre que estigui obligat a presentar l’IP, les ha de declarar segons el valor teòric comptable resultant de l’últim balanç aprovat, sempre que aquest, bé de manera obligatòria o voluntària, hagi estat sotmès a revisió i verificació i l’informe d’auditoria resultés favorable.

Atenció. Estan obligats a presentar declaració per l’impost sobre el patrimoni les persones físiques en els quals concorri alguna de les següents circumstàncies:

  • La seva quota tributària, determinada d’acord amb les normes reguladores d’aquest impost, i una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que procedissin, resulti a ingressar, o
  • Si, sense donar-se l’anterior circumstància, el valor dels seus béns o drets, determinat d’acord amb les normes reguladores de l’impost, resulti superior a 2.000.000 d’euros.

A l’efecte de l’aplicació d’aquest segon límit, s’hauran de tenir en compte tots els béns i drets del subjecte passiu, estiguin o no exempts de l’impost, computats sense considerar les càrregues i gravàmens que en disminueixin el valor, ni tampoc els deutes o obligacions personals de què hagi de respondre el subjecte passiu.

Les persones mortes l’any 2016 en qualsevol dia anterior al 31 de desembre, no tenen obligació de declarar per aquest impost. 

Què s’ha d’entendre per “últim balanç aprovat? 

Hisenda venia interpretant que el balanç a considerar havia de ser l’últim aprovat a la data de la meritació de l’impost (31 de desembre), és a dir en general, el de l’exercici anterior.

No obstant això, sentències de diversos tribunals l’han portat a canviar de criteri. En concret, el Tribunal Suprem (TS) en la sentència de 12 de febrer de 2013 reiterada per una altra posterior de 14 de febrer de 2013, obre una via diferent respecte al criteri de valoració de les accions i participacions no cotitzades en l’impost sobre el patrimoni.

El TS entén que l’expressió «l’últim balanç aprovat» continguda en l’art. 16 de la Llei de l’impost sobre el patrimoni ha de prendre com a punt de referència l’aprovat dins del termini legal per presentar l’oportuna autoliquidació, de manera que si en aquesta data està aprovat l’exercici que es liquida, encara que això hagi esdevingut amb posterioritat a la data de la meritació, haurà de ser no obstant això el tingut en compte per reflectir-se en ell, amb evident millor precisió, el patrimoni de què és titular el subjecte passiu en la data de la meritació, que és el que constitueix l’objecte específic sobre el qual la Llei estableix el gravamen.

D’acord amb aquesta jurisprudència del TS, l’expressió “últim balanç aprovat” ha de prendre com a punt de referència l’aprovat dins del termini legal per a la presentació o autoliquidació del tribut.

La DGT, seguint aquest criteri, en consulta vinculant de 23 de desembre de 2016 ha assenyalat que s’ha de prendre l’últim balanç aprovat dins del termini voluntari de l’impost (30 de juny), sobre la base d’un millor acostament a la realitat econòmica de la base imposable del tribut.

Què passa en cas que el balanç no hagi estat degudament auditat o l’informe d’auditoria no resultés favorable?

En aquest cas, la Llei de l’impost sobre el patrimoni assenyala que la valoració es realitzarà pel valor més elevat de:

  • Valor nominal.
  • Valor teòric resultant de l’últim balanç aprovat.
  • Valor resultant de capitalitzar al tipus del 20 per 100 la mitjana dels beneficis de l’entitat en els tres exercicis socials tancats amb anterioritat a la data de la meritació de l’impost (31 de desembre). Dins dels beneficis es computaran els dividends distribuïts i les assignacions a reserves, excloses les de regularització o d’actualització de balanços.

Per al càlcul d’aquesta capitalització es pot utilitzar la següent fórmula:

Valor = (B1+B2 + B3 /3) x (100/2)

On: B1, B2 i B3 són els beneficis de cadascun dels tres exercicis socials tancats amb anterioritat a la data de meritació de l’impost.

Atenció. Per a la correcta aplicació d’aquestes regles de valoració, les entitats estan obligades a subministrar als seus socis, associats o partícips, certificats contenint les valoracions de les seves respectives accions i participacions.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies