Valor empresa

Per a qualsevol empresari, la seva empresa és una de la part més important del seu patrimoni sent de vital importància conèixer-ne el valor. A causa de la crisi, hi ha multitud d’empresaris que volen vendre les seves empreses però desconeixen el valor intrínsec dels seus negocis.

Doncs bé, a continuació li donem alguns consells pràctics sobre valoració d’empreses.

Visió prèvia a la valoració d’empreses: factors interns i externs

Un procés previ a la valoració de l’empresa, amb independència del mètode que es triï, és realitzar una anàlisi sobre l’empresa i el seu entorn, analitzant la seva capacitat de creixement i de generar valor al mercat, posició enfront de la seva competència, penetració al mercat i capacitats futures, capacitat i vies de monetització, equip humà i la seva professionalització, organigrama i valor del seu patrimoni, entre altres factors.

Quant als factors externs és important tenir en compte la conjuntura econòmica present i futura tant del país on realitza la seva activitat, com d’aquells on estan enfocats els seus mercats, en cas d’empreses amb projecció internacional.

Això ens ajudarà a analitzar quines són les nostres principals fortaleses i febleses i ens permetrà posar en valor la nostra empresa enfront de tercers.

Valor d’una empresa

El valor d’una empresa és una aproximació del que el venedor esperaria rebre o un comprador esperaria pagar a canvi d’aquest actiu, i estarà determinat per expectatives i factors subjectius i objectius. Per la seva banda, el preu serà el que finalment comprador i venedor acordin pagar o rebre si es decidissin a dur a terme l’operació.

Atenció. La valoració d’una empresa, quan no existeixi un preu de mercat de referència que sigui prou transparent, fixat en un mercat organitzat, obliga a utilitzar un o diversos mètodes que ens aproximi al valor real de l’empresa, si bé el preu final de la transacció estarà subjecte a un procés de negociació entre la part compradora i la venedora en el qual es consideraran múltiples elements i factors.

Amb caràcter general, una empresa presenta un valor diferent per al propi venedor i els potencials adquirents. El valor no ha de confondre’s amb el preu, que és la magnitud quantitativa per la qual ambdues parts acorden materialitzar la transacció.

La valoració d’una empresa efectuada per un expert pot tenir diferents propòsits, tals com:

  • Negociació d’operaciones de compravenda
  • Valoració d’empreses cotitzades
  • Processos de sortida a borsa
  • Establiment de sistemes retributius per a directius i empleats
  • Processos de divisió testamentaris
  • Adopció de determinades mesures estratègiques en l’àmbit empresarial, incloent entre altres la pròpia continuïtat de l’empresa
  • Processos de separació de socis
  • Plets judicials i processos arbitrals

Mètodes de valoració d’empreses

Existeixen diversos mètodes de valoració d’empreses  i, en les últimes dècades, els experts han desenvolupat nombroses variants a mesura que s’ha desenvolupat la ciència econòmica i les finances empresarials.

Els principals mètodes de valoració poden classificar-se segons la diversa metodologia que utilitzen. Així, cal destacar els següents:

1) Mètodes basats en el balanç de l’empresa: valor comptable, valor de liquidació, valor substancial, actiu net real

2) Criteris basats en el compte de resultats: consisteixen usualment a aplicar determinats múltiples a paràmetres que mesuren el resultat: PER (també conegut com a P/E ràtio, Price-to-Earnings ràtio o ràtio Preu-Benefici), Vendes, Ebitda (de les sigles en anglès “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization”, és a dir “els guanys abans d’interessos, impostos, depreciació i amortització), etc.

3) Descompte de fluxos: és el més utilitzat, ja que estima el valor de l’empresa en funció de la capacitat de generació futura de beneficis

4) Mètodes basats en opcions

5) Mètodes mixtos: basats en el fons de comerç o “goodwill”

Això és un resum d’alguns dels mètodes de valoració més estandarditzats i acceptats en les operacions corporatives per determinar el valor d’una empresa; el que hem de tenir en compte per triar-ne algun sempre és: decantar-nos per aquell que reflecteixi millor la realitat de la nostra empresa i sempre és aconsellable utilitzar més d’un mètode de valoració.

La majoria dels mètodes descrits tenen com a principal inconvenient en el fet que estan basats per determinar el valor d’una empresa en valors històrics, mentre que les parts desitgen obtenir una valoració que consideri les expectatives i capacitat de generació de beneficis a futur. D’aquesta manera, podrien existir dues empreses amb un balanç relativament similar, però amb capacitat de generació de beneficis futurs substancialment diferents, per la qual cosa el seu valor hauria de reflectir aquesta disparitat.

Per això, entre els experts es considera que el mètode més apropiat per valorar una empresa consisteix a descomptar els fluxos de fons futurs esperats, ja que per contra el valor substancial d’una empresa es basa en la seva capacitat per generar fons o fluxos per als accionistes.

Per tant, amb caràcter general, els experts en valoració d’empreses estimen que el valor d’una empresa té poca relació amb el valor comptable d’aquesta. Per contra, cal examinar la capacitat econòmica per generar fluxos futurs per a l’empresa.

No obstant això, si bé el mètode de fluxos de caixa descomptats és el mètode que millor s’aproxima al valor d’una empresa, cal assenyalar que amb caràcter previ ha d’efectuar-se una anàlisi del tipus d’empresa i la seva situació sectorial i individual per concretar si un altre mètode dels exposats anteriorment ofereix una millor aproximació per determinar el valor de l’empresa. En aquest sentit, el mètode de valoració basat en els fluxos de caixa descomptats requereix efectuar diverses estimacions sobre una sèrie de paràmetres (principalment la determinació dels fluxos futurs), per la qual cosa en ocasions pot oferir, utilitzant el mateix mètode, diversos valors segons les estimacions que s’efectuïn, cosa que suposa un cert nivell de subjectivitat.

L’experiència demostra tanmateix que en el supòsit d’adquisicions d’empreses el preu que finalment acorden un comprador i un venedor independent no coincideix, excepte en comptats supòsits, amb l’import obtingut aplicant un mètode de valoració dels exposats, sinó que aquest suposa en la majoria de les ocasions un punt de partida per escometre la negociació entre les parts. Un símil podria ser el preu d’un immoble acordat entre les parts i el seu valor de taxació determinat per un expert aplicant determinats criteris d’índole professional.

En tot cas, resulta molt recomanable prèviament a l’inici de negociacions per a la compravenda d’una empresa, efectuar una valoració independent d’aquesta, ja que això facilitarà tenir un punt inicial de referència per abordar aquesta negociació i comptar amb un criteri quantificable.

Per a aquesta labor és recomanable acudir a professionals; d’aquesta forma ens garantim no solament un valor adequat al mercat, sinó una major independència en el mètode de valor.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies