D’acord amb Llei de societats de capital, l’embargament de participacions socials haurà de ser notificat a la societat de forma immediata pel jutge o l’autoritat administrativa que l’hagi decretat. Quan això succeeix, l’òrgan d’administració de la societat està obligat tant a anotar l’embargament en el llibre registre de socis, com a remetre de forma urgent a la resta de socis còpia de la notificació d’embargament rebuda.

Pot succeir que com a conseqüència d’un deute amb Hisenda per un soci morós, i estant en un procediment de constrenyiment, rebi una “diligència d’embargament” en la qual se li comunica que se li embarguen i subhasten participacions socials de la seva societat de responsabilitat limitada (SRL).

Què succeeix en aquests casos? Com ha d’actuar davant de l’Administració tributària? I respecte a la resta dels socis?

En primer lloc ha de saber que d’acord amb la Llei de societats de capital, l’embargament de participacions socials haurà de ser notificat a la societat de forma immediata pel jutge o l’autoritat administrativa que l’hagi decretat. Quan això succeeix, l’òrgan d’administració de la societat està obligat tant a anotar l’embargament al llibre registre de socis, com a remetre urgentment a la resta de socis còpia de la notificació d’embargament rebuda.

De cara a Hisenda

El primer que ha de fer és anotar al llibre registre de socis de la SRL l’embargament de les participacions. A l’apartat corresponent a les participacions afectades per l’embargament, indiqui “participacions embargades per ordre de l’Agència Tributària”, i consigni la data d’aquest embargament.

En segon lloc, prepari un certificat signat per vostè en el qual indiqui les participacions embargades.

A continuació, ja podrà contestar la diligència d’embargament, aportant a Hisenda una còpia del llibre registre de socis i de la certificació indicada (si les participacions embargades haguessin estat venudes a un tercer, aporti també aquesta escriptura de venda). Afegeixi que el llibre registre de socis es legalitzarà en el Registre Mercantil en el termini legalment previst (entre gener i abril de 2019, atès que l’anotació d’embargament es realitza el 2018).

De cara als socis

L’òrgan d’administració ha de remetre a tots els socis còpia de la notificació rebuda de l’Agència Tributària. Recordi que la llei estableix l’obligació tant d’anotar l’embargament en el llibre registre de socis, com a remetre urgentment a la resta de socis còpia de la notificació d’embargament rebuda.

Si el procediment d’execució que ha provocat l’embargament de les participacions socials segueix el seu curs perquè el creditor no ha vist satisfet els seus drets de crèdit, les participacions socials acabaran sent objecte de subhasta pública.

No obstant això, davant aquesta situació de risc societari la llei regula el dret d’adquisició preferent, com un mecanisme perquè la resta de socis, o en defecte d’això la pròpia societat (quan així ho haguessin previst els estatuts socials), puguin evitar l’entrada de tercers en el capital social de la companyia.

En aquest cas, si l’embargament segueix el seu curs i les participacions surten a subhasta, els socis tindran un dret preferent per adquirir-les, pagant l’import pel qual s’hagin adjudicat en la subhasta. Per a això tindran un termini d’un mes des que Hisenda comuniqui l’adjudicació.

Ara bé, hem de tenir en compte que:

  • L’òrgan d’administració ha de traslladar a tots els socis en el termini màxim de cinc dies, còpia del testimoniatge literal de l’acta de subhasta que rep del jutge o autoritat administrativa.
  • Els socis només poden exercir el seu dret d’adquisició preferent acceptant expressament totes les condicions de la subhasta i consignant íntegrament l’import de la rematada (preu pel qual ha quedat fixat en subhasta pública el valor de les participacions) així com de totes les despeses que s’han reportat en el procés d’execució.
  • Si diversos socis estiguessin interessats a exercir aquest dret d’adquisició preferent sobre les participacions subhastades, es distribuiran entre ells en proporció a la seva respectiva participació en el capital social de la societat.
  • Si cap soci vol exercir el seu dret d’adquisició preferent sobre les participacions subhastades, pot fer-ho la pròpia societat, sempre que aquesta possibilitat s’hagués fet constar en els estatuts socials.
logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies