Li recordem que pel 2017 tenen una base mínima de 1.152,90 €/mes (base mínima grup de cotització 1 del règim general de la Seguretat Social) els treballadors autònoms que desenvolupin funcions de direcció i gerència del càrrec de conseller o d’administrador, o prestin serveis en una societat de capital i en posseeixin el control efectiu i els socis treballadors de societats laborals amb almenys 50% del capital social, a excepció en tots dos casos d’aquells que hi causin alta inicial, durant els 12 primers mesos de la seva activitat a comptar des de la data d’efectes d’aquesta alta.

En la pràctica suposa una diferència de més del 20% respecte a la quota normal d’autònoms, passant dels 267,03 euros de la quota normal a 344,69 euros al mes, la qual cosa al cap de l’any suposa 931,92 euros més. Els autònoms societaris han sofert un dels increments més elevats de la seva base mínima (un 8%).

Qui es consideren autònoms societaris?

Els qui exerceixin les funcions de direcció i gerència que comporta l’acompliment del càrrec de conseller o administrador, o prestin altres serveis per a una societat de capital, a títol lucratiu i de forma habitual, personal i directa, sempre que en posseeixin el control efectiu, directe o indirecte. S’entendrà, en tot cas, que es produeix aquesta circumstància, quan les accions o participacions del treballador suposin, almenys, la meitat (50%) del capital social.

Es presumirà, excepte prova en contrari, que el treballador posseeix el control efectiu de la societat quan concorri alguna de les següents circumstàncies:

1r. Que, almenys, la meitat del capital (50%) de la societat per la qual presti els seus serveis estigui distribuït entre socis amb els quals convisqui i als qui es trobi unit per vincle conjugal o de parentiu per consanguinitat, afinitat o adopció, fins al segon grau.

2n. Que la seva participació en el capital social sigui igual o superior a la tercera part del total (33%).

3r. Que la seva participació en el capital social sigui igual o superior a la quarta part d’aquest, si té atribuïdes funcions de direcció i gerència de la societat.

En els supòsits en què no concorrin les circumstàncies anteriors, l’Administració podrà demostrar, per qualsevol mitjà de prova, que el treballador disposa del control efectiu de la societat.

És possible acollir-se a la tarifa plana de 50 euros per a nous autònoms?

Una de les qüestions que més enrenou ha generat últimament  ha estat la impossibilitat que els autònoms societaris poguessin accedir a la “tarifa plana” de 50 euros, en cas que es donés d’alta com a autònom per primera vegada.

La llei indica que les reduccions també s’apliquen als socis de societats laborals i als socis treballadors de cooperatives. I, com que no esmenta expressament als autònoms societaris, la Tresoreria General de la Seguretat Social fa una interpretació restrictiva, excloent-los dels incentius (aquells autònoms que emprenguessin una activitat revestint personalitat jurídica pròpia a través d’una entitat mercantil, no podien beneficiar-se de la tarifa plana per a autònoms). Així, a través de les circulars internes, va establir limitacions que deixaven fora de la tarifa plana als autònoms societaris (administradors de societats mercantils), als autònoms que al llarg de la seva vida professional havien rebut alguna bonificació (encara que fos fa més de 5 anys), als autònoms col·laboradors de familiars i als qui es trobaven en règim de pluriactivitat.

No obstant això, diverses sentències judicials poden estar assentant la jurisprudència necessària perquè els autònoms societaris puguin beneficiar-se de la tarifa plana de 50 euros, sobre la base que: 

  • La llei que va implantar la tarifa plana estableix els incentius de forma genèrica per a “joves treballadors per compte propi”. I, encara que no esmenta als socis i administradors amb control efectiu de societats mercantils, tampoc els exclou.
  • A més, la finalitat de la norma és reduir la desocupació juvenil a través de l’autoocupació i de l’emprenedoria. Per tant, la seva interpretació ha de permetre l’aplicació de l’incentiu als autònoms societaris.
logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies