Com cada any, el pròxim dia 1 de juliol l’Agència Tributària engegarà la campanya de l’impost sobre societats 2016, que presenta novetats importants i obligacions de caràcter formal que hem de saber.

El termini de presentació es manté amb caràcter general dins dels 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu. No obstant això, si el període impositiu coincideix amb l’any natural, i es produeix la domiciliació del pagament del deute tributari, el termini per a aquesta domiciliació bancària és de l’01-07-2017 al 20-07-2017, tots dos inclosos, si bé es pot realitzar en l’entitat de dipòsit que actuï com a col·laboradora en la gestió recaptatòria (banc, caixa d’estalvi o cooperativa de crèdit) situada en territori espanyol on es trobi obert al seu nom el compte en el qual es domicilia el pagament. En els supòsits de domiciliació bancària els pagaments s’entenen realitzats en la data de càrrec en compte de les domiciliacions, i es considera justificant de l’ingrés l’expedit per l’entitat de dipòsit.

Tot això, sense perjudici dels terminis de presentació de les declaracions que tinguin establertes les comunitats autònomes del País Basc i Navarra.

Quines són les principals novetats que trobarem a la declaració de l’impost sobre societats 2016?

Societats civils amb objecte mercantil: a partir de 2016 les societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil, que tributaven en règim d’atribució de rendes, passen a ser contribuents de l’impost sobre societats. No obstant això, seguiran tributant per l’IRPF, les societats civils que realitzin activitats agrícoles, ramaderes, forestals, pesqueres, mineres, així com les professionals en el sentit de la Llei 2/2007, de societats professionals. Una societat civil que prengui l’acord de dissoldre’s en els 6 primers mesos de 2016 i que es liquidi en els 6 mesos següents a la presa d’aquest acord, no adquirirà la condició de contribuent de l’impost sobre societats fins que no finalitzi la liquidació, sinó que continuarà tributant a través del règim especial d’atribució de rendes en l’IRPF fins a aquest moment.

Si és una societat civil, amb personalitat jurídica i activitat mercantil, i no va optar per la dissolució en 2016 i, per tant, és contribuent per l’impost sobre societats, haurà de calcular l’impost conforme a la normativa d’aquest tribut i portar comptabilitat.

Atenció. Les comunitats de béns, com a entitats en règim d’atribució de rendes que són, no tributen per l’impost sobre societats. No obstant això, algunes d’elles, constituïdes pels contribuents com a tals, realment participen de la naturalesa jurídica de les societats civils pel que, en cas de tenir personalitat jurídica pròpia, a partir de 2016 passaran a ser contribuents de l’impost sobre societats. Es tracta de comunitats de béns sorgides en virtut d’un contracte d’explotació econòmica i distribució de beneficis i pèrdues, que s’ha de qualificar de contracte social, i que per tant no sorgeixen com a conseqüència de la copropietat d’un bé o un dret entre diverses persones físiques o jurídiques.

Amortitzacions: cal comprovar els mètodes i percentatges d’amortització utilitzats en comptabilitat per veure si són admesos per la norma fiscal. Es podran amortitzar lliurement, per totes les entitats, els elements de l’immobilitzat material nous el valor unitari dels quals no excedeixi de 300 €, amb un límit de 25.000 € per període impositiu, i els elements d’immobilitzat material i intangible, exclosos edificis, afectes a R+D. Edificis afectes a R+D lineal en 10 anys.

Fons de comerç: encara que a partir de 2016 el fons de comerç s’amortitza en un termini de 10 anys (10 per 100), des del punt de vista fiscal solament es permet una deducció màxima anual del 5 per 100 (20 anys). Aquesta diferència té la conseqüència d’haver de realitzar a la base imposable un ajust positiu per la diferència entre l’amortització comptable i la fiscal. Ja no és possible deduir el fons de comerç que sorgeix com a conseqüència d’una fusió, en quedar exempt el benefici obtingut en la transmissió de participacions. Tampoc és necessari dotar una reserva indisponible per l’import del valor del fons de comerç.

Pèrdues por deterioració: es limita la possibilitat de deduir les deterioracions comptables de l’immobilitzat i de renda fixa, com ja succeeix en l’actualitat amb la cartera de renda variable. Es manté la deducció fiscal de la deterioració dels crèdits per insolvències, amb algunes limitacions, així com el de les existències. Així mateix, és deduïble la deterioració de les existències de l’empresa. Comprovi si ha obtingut comptablement algun ingrés com a conseqüència de la reversió d’una deterioració o de la venda d’algun actiu la despesa del qual va ser en el seu moment fiscalment deduïble. Si la despesa per deterioració no fou fiscalment deduïble tampoc serà ingrés fiscal la seva reversió. En cas que hagués deduït una deterioració en exercicis iniciats abans de l’1 de gener de 2013, comptabilitzats o no, n’haurà de revertir ja en 2016 almenys un 1/5, tret que la norma general l’obligui a incorporar un de superior.

Despeses no deduïbles: cal comprovar les despeses comptables no deduïbles fiscalment o que tenen limitada la seva deduïbilitat (retribució fons propis, donatius i liberalitats, despeses financeres, etc.). Les despeses per atencions a clients o proveïdors es limiten la seva deducció al 1% de l’import net de la xifra de negocis del propi període impositiu. Seran deduïbles les retribucions als administradors per l’acompliment de funcions d’alta direcció, o altres funcions derivades d’un contracte de caràcter laboral amb l’entitat.

Operacions vinculades: es considera que hi ha vinculació quan dues entitats en les quals els mateixos socis, partícips o els seus cònjuges, o persones unides per relacions de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau, participin, directament o indirecta en, almenys, el 25% del capital social o els fons propis (abans era del 5%). No hi ha  vinculació en la retribució satisfeta per una entitat als seus consellers i administradors per l’exercici d’aquestes funcions.

Atenció. Per a l’exercici 2016 com a novetat a la declaració destaca l’eliminació en el model 200 de dos quadres: el d’operacions amb persones o entitats vinculades en cas d’aplicació de la reducció de rendes procedent de determinats actius intangibles; i el d’informació d’operacions amb persones o entitats vinculades.

Aquesta informació s’ha de proporcionar a través d’una declaració informativa específica, el model 232, que han de presentar els contribuents que realitzin aquest tipus d’operacions.

Reserves de capitalització i d’anivellació: les societats que tributen al tipus general, així com les entitats parcialment exemptes i les de nova creació, poden utilitzar la reserva de capitalització, i reduir la seva base imposable en un 10% de l’import de l’increment dels seus fons propis en la mesura que aquest increment es mantingui durant un termini de 5 anys i es doti una reserva per l’import de la reducció, degudament separada i indisponible durant aquests 5 anys, excepte que tingui pèrdues comptables. D’altra banda, les empreses de reduïda dimensió (ERD) poden aplicar la reserva d’anivellació, consisteix en una reducció de la base imposable de fins al 10% del seu import amb un màxim absolut d’un milió d’euros l’any. Si el contribuent té una base negativa en els cinc exercicis següents, es redueix la base en l’import de la minoració aplicada per aquesta reserva i, en cas contrari, les quantitats minorades se sumen a la base positiva del cinquè any, actuant en aquest cas com un simple diferiment.

Reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles: amb efectes a partir de l’1 de juliol de 2016 s’ha introduït una nova forma de càlcul d’aquest incentiu fiscal, denominat internacionalment com «patent box». Per tant, a partir d’aquesta data, les rendes procedents de la cessió del dret d’ús o d’explotació de determinats actius intangibles tenen dret a una reducció a la base imposable en el percentatge que resulti de multiplicar per un 60 per cent el resultat del següent coeficient on:

– En el numerador es recullen les despeses incorregudes per l’entitat cedent directament relacionades amb la creació de l’actiu, incloses les derivades de la subcontractació amb tercers no vinculats amb aquella. Aquestes despeses s’incrementaran en un 30 per cent, i el numerador, en cap cas, no pot superar l’import del denominador.

– En el denominador es recullen les despeses incorregudes per l’entitat cedent directament relacionades amb la creació de l’actiu, incloses les derivades de la subcontractació i, si escau, de l’adquisició de l’actiu.

En aquest coeficient no es podran incloure en cap cas, despeses financeres, amortitzacions d’immobles o altres despeses no relacionades directament amb la creació de l’actiu.

Compensació de bases imposables negatives (BIN): encara que s’ha eliminat el límit temporal, que era de 18 anys, per compensar les BIN, se segueix limitant la quantia a compensar en 1.000.000 €. Fins a aquesta quantia sempre es podran compensar sense restricció, però a partir d’aquesta quantia només es podrà compensar fins al 60% de la base imposable prèvia a l’aplicació de la reserva de capitalització (el 70% en 2017 i següents). La compensació es limitarà al 50% de la base imposable prèvia si l’import net del volum de negoci (INCN)  és almenys de 20 milions d’euros i inferior a 60 milions d’euros. La compensació es limitarà al 25% de la base imposable prèvia quan el INCN sigui d’almenys 60 milions d’euros.

Tipus de gravamen: el tipus de gravamen general i el de les ERD, i microempreses passa a ser del 25% en 2016. Les entitats de nova creació que desenvolupin activitats econòmiques tributaran al 15% durant els dos primers períodes (tret que hagin de tributar a un tipus inferior). No s’aplicarà aquest tipus a les entitats que tinguin la consideració d’entitat patrimonial. Per a les cooperatives fiscalment protegides, el resultat cooperatiu tributa al 20% i l’extra cooperatiu al 25%.

El percentatge general de retenció és del 19% en 2016.

Deduccions per incentivar la realització de determinades activitats. Cal comprovar les deduccions vigents per 2016: per activitats de R+D+i, per inversions en produccions cinematogràfiques, per producció de determinats espectacles en viu, per creació d’ocupació, inclosa la corresponent als treballadors discapacitats. Tingui present que el límit en cada exercici del total de deduccions és del 25% de la quota íntegra menys, si escau, les deduccions per evitar la doble imposició internacional i les bonificacions. El límit anterior s’eleva al 50% si les despeses de R+D+i excedeixen en més del 10% de la quota íntegra.

Límit a l’aplicació de les deduccions per doble imposició: amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’01-01-2016, es fixa un nou límit en l’aplicació de deduccions per evitar la doble imposició internacional o interna, generada o pendent de compensar que es xifra en el 50% de la quota íntegra del contribuent. Solament es limita l’import a deduir als contribuents amb import net del volum de negocis (INCN) d’almenys 20 milions d’euros en els 12 mesos anteriors a l’inici del període impositiu.

RECORDI QUE…

  • Estan obligats a presentar la declaració tots els subjectes passius, amb independència que hagin desenvolupat o no activitats durant el període impositiu i que hagin obtingut o no rendes. Les entitats parcialment exemptes només estan obligades a presentar la declaració quan obtinguin ingressos totals que superin els 75.000 € anuals, ingressos de rendes no exemptes sotmeses a retenció que superin els 2.000 € anuals o rendes no exemptes no sotmeses a retenció.
  • Per a la realització del càlcul, liquidació i comptabilització de l’impost sobre societats es parteix del resultat comptable, aplicant-li els ajustos extracomptables per les possibles diferències permanents i temporànies que puguin existir. El resultant serà la base imposable a la qual li aplicarem el corresponent tipus de gravamen per al càlcul de la quota íntegra.

Cal analitzar i revisar els criteris comptables i les possibles diferències (permanents o temporànies) amb els criteris fiscals de la normativa de l’impost. Entre altres ajustos, convé comprovar: despeses comptables derivades de multes, sancions, donacions o donatius; per l’impost sobre societats; administrador el càrrec retribuït del qual no figura en estatuts; liberalitats i atencions a clients i proveïdors que excedeixin de l’1% de l’import net del volum de negocis; deterioracions comptables; despeses derivades de l’excés pagat amb motiu de l’extinció d’una relació laboral o mercantil (que excedeixi del 1.000.000 € o de l’import exempt si és superior a aquesta xifra); provisió per devolucions de vendes; excessos d’amortitzacions o provisions; imputació temporal de despeses i ingressos abans o després de la seva meritació si no ho permet la norma fiscal; despeses financeres no deduïbles en grups mercantils i l’excés de despeses financeres sobre el límit del 30% del benefici operatiu si superen el 1.000.000 €; la llibertat d’amortització, excés d’amortitzacions comptabilitzades en exercicis anteriors que no fossin deduïbles en aquells; pèrdues per deterioració; operacions que s’hagin de valorar a valor de mercat fiscalment i no per comptabilitat; operacions amb pagament ajornat en l’exercici en el qual es produeix la transmissió, dividends i plusvàlues exemptes derivades de participacions en entitats residents i no residents, etc.

  • També haurem de tenir en compte les possibles deduccions de la quota i altres beneficis previstos per la normativa fiscal que siguin aplicables, i haurem de recordar especialment els establerts per a les empreses de reduïda dimensió (ERD) si la xifra de negocis és inferior a 10 milions d’euros (llibertat d’amortització, amortització accelerada, reserva d’anivellació, pèrdua per deterioració dels crèdits per insolvències de deutors, etc.).
logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies