Les cooperatives de treball associat són una bona forma de gestionar les factures d’un grup de professionals que efectuïn un mateix projecte o que treballin en el mateix sector i que ho facin de forma puntual. Són diversos els avantatges que ofereixen les cooperatives de treball associat a l’hora de facturar a través d’elles, tenint en compte que els membres de les cooperatives de treball associat són socis i al mateix temps treballadors de la cooperativa.

Les cooperatives de treball associat són una bona forma de gestionar les factures d’un grup de professionals que efectuïn un mateix projecte o que treballin en el mateix sector i que ho facin de forma puntual. Si és un treballador que realitza projectes eventuals i que factura petites quantitats al mes, pot ser molt interessant valorar l’opció de facturar a través d’una cooperativa de treball associat.

Què són les cooperatives de treball associat?

D’una manera simple podem dir que una cooperativa de treball associat és aquella en la qual unes quantes persones s’uneixen per proporcionar-se feina, a temps parcial o complet, i que comparteixen i organitzen en comú la producció, tant de béns com de serveis per a tercers. També podran comptar amb socis col·laboradors. La relació dels socis treballadors amb la cooperativa és societària.

Aquesta fórmula està regulada per la Llei de cooperatives estatal de 1999 i les corresponents autonòmiques.

Com es constitueix. Tràmits necessaris

 • Celebració d’assemblea constitutiva i fer constar la declaració de voluntat constitutiva.
 • Sol·licitud del certificat de denominació no coincident en el registre de cooperatives.
 • Elaboració d’estatuts socials.
 • Qualificació prèvia dels estatuts socials (opcional).
 • Escriptura pública de constitució.
 • Sol·licitud del CIF. Declaració prèvia a l’inici d’activitat.
 • Desemborsament del capital social inicial.
 • Elevació a escriptura pública dels estatuts socials.
 • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (les cooperatives estan exemptes però han de presentar l’autoliquidació).
 • Inscripció en el registre de cooperatives.
 • Declaració de començament efectiu de l’activitat i d’activitats i locals.
 • Afiliació de l’empresa en la seguretat social i alta dels socis treballadors i dels treballadors (si escau): els socis treballadors poden optar entre cotitzar en el règim general o en el d’autònoms.
 • Alta en la Seguretat Social de les persones assalariades.

Funcionament

Els òrgans socials són els següents:

 • Assemblea general.
 • Consell rector.
 • La intervenció.
 • Direcció o gerència: té com a funció l’engegada i la supervisió del desenvolupament de les directrius del consell rector.

Socis treballadors

Els membres de les cooperatives de treball associat són socis i al mateix temps treballadors de la cooperativa.

Poden ser socis treballadors:

 • Els treballadors que legalment tinguin capacitat per contractar la prestació del seu treball. Els estrangers podran ser socis treballadors d’acord amb el previst en la legislació específica sobre la prestació de la seva feina a Espanya.
 • La pèrdua de la condició de soci treballador provocarà el cessament definitiu de la prestació de treball en la cooperativa.

Els socis treballadors han de ser sempre persones físiques i en cas de fallida respondran amb la seva aportació al capital social, mai amb els béns del seu patrimoni. A més, pot haver-hi socis amb la condició de col·laboradors, que sí que poden ser persones físiques o jurídiques. Per ser legal, l’entitat s’ha d’inscriure en el registre de societats cooperatives.

El nombre mínim de socis treballadors és de tres (tret que la llei autonòmica disposi una altra cosa).

Els socis treballadors poden estar donats d’alta en el règim general o en el règim especial de treballadors autònoms (RETA) de la Seguretat Social, segons s’hagi decidit en els estatuts en constituir la cooperativa. Per a un treballador per compte propi, ser soci d’aquestes cooperatives suposa cobrar una nòmina per l’import de les seves factures. La quantitat que s’emporta el soci és el net resultant després de descomptar els costos de la cooperativa i els impostos.

Si els Estatuts ho preveuen, l’admissió pel consell rector d’un nou soci serà en situació de prova, podent ser reduït o suprimit el període de prova per mutu acord. Aquest període de prova no excedirà de sis mesos i serà fixat pel consell rector. No obstant això, per ocupar els llocs de treball que fixi el consell rector, excepte atribució estatutària d’aquesta facultat a l’assemblea general, l’acompliment de la qual exigeixi especials condicions professionals, el període de prova podrà ser de fins a divuit mesos. El nombre dels referits llocs de treball no podrà excedir del 20% del total de socis treballadors de la cooperativa. Els nous socis, durant el període en què es trobin en situació de prova, tindran els mateixos drets i obligacions que els socis treballadors, amb algunes particularitats.

El nombre d’hores/any realitzades per treballadors amb contracte de treball per compte d’altri no podrà ser superior al 30% del total d’hores/any realitzades pels socis treballadors.

Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat gaudiran dels beneficis de la Seguretat Social, i la cooperativa pot optar entre les modalitats següents:

 • Com a assimilats a treballadors per compte d’altri. Aquestes cooperatives quedaran integrades en el règim general o en algun dels règims especials de la Seguretat Social, segons com pertocarà, d’acord amb la seva activitat.
 • Com a treballadors autònoms en el règim especial corresponent. Les cooperatives exercitaran l’opció en els estatuts.

Seran aplicable als socis treballadors de les cooperatives de treball associat i als socis de treball de les altres classes de cooperatives totes les normes i incentius sobre treballadors per compte d’altri que tinguin per objecte la consolidació i creació d’ocupacions estables, tant les relatives a la Seguretat Social com a les modalitats de contractació.

Remuneració

Els socis treballadors tenen dret a percebre periòdicament, en termini no superior a un mes, percepcions a compte dels excedents de la cooperativa denominats bestretes societàries que no tenen la consideració de salari, segons la seva participació en l’activitat cooperativista.

Avantatges

El gran avantatge que ofereix als autònoms és que la propietat i l’organització de la producció són comunes, la qual cosa els suposa menys despeses. El segon avantatge és l’esmentada responsabilitat limitada a l’aportació al capital social. Un altre avantatge és que si un treballador que s’ha quedat en atur vol emprendre per compte propi pot capitalitzar la prestació per desocupació per convertir-se en soci d’una cooperativa. A més, hem de tenir en compte que té avantatges fiscals en l’impost sobre societats, i la possibilitat d’escollir el règim de Seguretat Social dels socis.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies