En el BOE del 30 de novembre s’ha publicat l’Ordre HAC/1164/2019 que desenvolupa per a l’any 2020 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim especial simplificat de l’IVA (“mòduls”), mantenint l’estructura de l’Ordre HAC/1264/2018, de 27 de novembre, que va ser l’aplicable per a l’any 2019.

Mètode d’estimació objectiva de l’IRPF

Aquesta Ordre de mòduls per a 2020 aporta poques novetats respecte a l’aplicable per a l’any 2019.

En relació amb el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF:

  • En primer lloc, assenyalar que es mantenen per a l’exercici 2020 la quantia dels signes, índexs o mòduls, així com les instruccions d’aplicació aplicables l’any 2019.
  • Conserva la reducció general del 5% del rendiment net de mòduls per a tots els contribuents (tant per a activitats agrícoles, ramaderes i forestals com per a la resta d’activitats) que el determinin pel mètode d’estimació objectiva en 2020, assenyalant-se, així mateix, que aquesta reducció es tindrà en compte per a quantificar el rendiment net a l’efecte dels pagaments fraccionats.
  • Manté la reducció dels índexs de rendiment net aplicables en el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF per a les següents activitats agrícoles: raïm de taula (0,32), flors i plantes ornamentals (0,32) i tabac (0,26).
Activitat Índex de rendiment net
Raïm de taula 0,32
Flors i plantes ornamentals 0,32
Tabac 0,26

Règim simplificat de l’IVA

Pel que fa al règim simplificat de l’IVA:

  • Manté per a 2020 els mòduls, així com les instruccions per a la seva aplicació, aplicables en el règim especial simplificat l’any 2019.
  • Redueix, com en anys anteriors, el percentatge aplicable en 2020 per al càlcul de la quota reportada per operacions corrents en el règim simplificat de l’IVA per a determinades activitats ramaderes afectades per crisis sectorials, en concret per a les activitats d’apicultura (0,070) i de serveis de cria, guarda i engreixament d’ocells (0,06625).

Terme municipal de Lorca

En el terme municipal de Lorca, es redueixen en 2020 igual que en anys anteriors en un 20% el rendiment net calculat pel mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i també en un 20% la quota reportada per operacions corrents del règim especial simplificat de l’IVA.

Totes dues reduccions s’han de tenir en compte també per a quantificar el rendiment net a l’efecte dels pagaments fraccionats corresponents a 2020 en l’IRPF, i per al càlcul tant de la quota trimestral com de la quota anual del règim especial simplificat de l’IVA corresponent a l’any 2020.

Terminis de renúncies o revocacions

Quant als terminis de renúncies o revocacions al mètode d’estimació objectiva com al règim simplificat, comentar que els subjectes passius que desitgin renunciar al règim o revocar la seva renúncia per a l’any 2020 disposaran per a exercitar aquesta opció durant tot el mes de desembre de 2019. No obstant l’anterior, també s’entendrà efectuada la renúncia quan es presenti en termini la declaració-liquidació corresponent al primer trimestre de l’any natural (2020) en què hagi de fer efecte aplicant el règim general.

En cas d’inici de l’activitat, també s’entendrà efectuada la renúncia quan la primera declaració que hagi de presentar el subjecte passiu després del començament de l’activitat es presenti en termini aplicant el règim general.

Límits per a l’aplicació tant del mètode d’estimació objectiva de l’IRPF com  per al règim especial simplificat de l’IVA 2020

En primer lloc, cal assenyalar que actualment  el Ministeri d’Hisenda i la Federació Nacional de Treballadors Autònoms (ATA) estan negociant una pròrroga per a 2020 dels actuals límits del règim de mòduls.

D’aquesta forma, el Govern mantindrà el límit d’exclusió quan els rendiments íntegres de l’autònom superin els 250.000 euros i quan la facturació a altres empresaris o professionals superin els 125.000 euros. També es mantindrà quan les compres en béns i serveis superin els 250.000 euros.

Cal recordar que la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, va introduir un règim transitori per als exercicis 2016 i 2017 (prorrogat per a 2018 pel Reial decret llei 20/2018, de 29 de desembre i per a 2019 pel Reial decret llei 27/2018, de 28 de desembre), respecte als límits per a l’aplicació tant del mètode d’estimació objectiva de l’IRPF com per al règim especial simplificat de l’IVA, consistent en una rebaixa d’aquests límits inferior a la prevista en la Llei 26/2014 per a l’exercici 2016, resultant:

  • Límits per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva en els exercicis 2016 a 2019. En els referits exercicis, la magnitud que determina l’exclusió del mètode d’estimació objectiva, relativa als rendiments íntegres obtinguts en el conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals, i el límit relatiu a les operacions per les quals existeixi obligació d’expedir factura quan el destinatari sigui un empresari o professional que actuï com a tal en aplicació del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, es fixen en 250.000 i en 125.000 euros, respectivament, enfront de les magnituds inicialment establertes a partir de 2016 per la Llei 26/2014 de 150.000 euros i 75.000 euros. Així mateix, i amb el mateix àmbit temporal d’aplicació, la magnitud referida al volum de compres, inicialment fixada a partir de 2016 en 150.000 euros, queda establerta en 250.000 per als anys 2016 a 2019.
  • Límits per a l’aplicació del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en els exercicis 2016 a 2019. D’acord amb el règim transitori referent als límits per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva en l’IRPF en els citats exercicis, es disposa, igualment, un règim transitori relatiu als límits que determinen l’exclusió del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA, i se n’eleva la magnitud de 150.000 euros a 250.000 euros.

Si bé aquest règim transitori ja no seria aplicable a 2020, la qual cosa suposaria una disminució de l’import d’aquests límits, en els mitjans de comunicació s’ha filtrat que es procedirà a prorrogar-lo per al citat exercici mantenint els imports assenyalats anteriorment, per la qual cosa estarem alerta per a verificar aquesta informació i informarem puntualment de les novetats.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies