En el BOE del dia 28 de desembre, s’ha aprovat el Reial decret llei 18/2019 (d’ara endavant, RDL), que va entrar en vigor amb caràcter general el dia 29-12-2019, pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària, cadastral i de Seguretat Social.

Per la falta d’aprovació de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2020, per les limitacions en el normal acompliment de l’activitat legislativa derivada del fet que des de finals d’abril d’aquest any el Govern es trobi en funcions, han impedit la tramitació de diverses normes pel llit parlamentari ordinari.

La prolongació d’aquesta situació fa ineludible l’aprovació de determinades mesures, bàsicament per prorrogar-ne algunes que la seva vigència finalitzaria, d’altra forma, amb l’inici del nou any.

A continuació recollim les principals mesures en l’àmbit de la Seguretat Social, que afecten al salari mínim interprofessional (SMI), la revaloració de pensions i prestacions, cotitzacions i  regulació de la pensió de jubilació, als terminis de cancel·lació de préstecs atorgats per l’Estat a la Seguretat Social, i a les moratòries concedides per la Seguretat Social a institucions sanitàries.

1.Pròrroga del salari mínim interprofessional (SMI)

Fins que s’aprovi el reial decret pel qual es fixa l’SMI per a l’any 2020 en el marc del diàleg social, en els termes que s’hi estableixin, i d’acord amb el que es preveu en l’article 27 de l’Estatut dels Treballadors (ET), es prorroguen els efectes del Reial decret 1462/2018, de 21 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2019.

2.Revaloració de les pensions i altres prestacions públiques

Es posposa la intenció i el compromís del Govern d’actualitzar les pensions un 0,9% fins al moment en què es trobi en ple ús de la seva capacitat propositiva i normativa, sense perjudici que els efectes de la revaloració es retrotreguin en tot cas a l’1 de gener de 2020. En conseqüència, provisionalment, des de l’1 de gener de 2020 i en tant entri en vigor la Llei de pressupostos generals de l’Estat (LPGE) per a aquest any o una altra norma amb rang legal que reguli aquesta matèria:

  • Les pensions de la Seguretat Social, les de classes passives de l’Estat, les causades a l’empara de la legislació especial de guerra i altres prestacions públiques estatals mantindran el mateix import que tinguessin reconegut a 31 de desembre de 2019, i es mantindran així mateix les quanties de pensions i prestacions, així com els límits d’ingressos aplicables que figuren en el annex I del RDL 28/2018 i en els articles 2 i 3 del Reial decret llei 8/2019, de 8 de març.
  • Se suspèn l’aplicació del que s’estableix en els articles 58 de la LGSS i article 27 de la Llei classes passives de l’Estat, i l’article 35 i disposició addicional cinquantena primera de la LPGE 2018.

3.Cotitzacions

Igualment que per a la revaloració, també provisionalment des de l’1 de gener de 2020, es prorroguen algunes mesures adoptades en aquesta matèria en el Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre (RDL 28/2018), i es manté l’aplicació de l’Ordre TMS/83/2019, de 31 de gener, de cotització, en tant no s’oposi al que es disposa en el RDL. En concret:

  • Les quanties del topall màxim i de la base màxima de cotització en el sistema de Seguretat Social seran les establertes en l’article 3 del RDL 28/2018.
  • La cotització en el sistema especial d’empleats de la llar establerta en el règim general es regirà per el article 4 del RDL 28/2018.
  • La cotització en el sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris establert en el règim general es regirà pel que es disposa en l’article 5 del RDL 28/2018.
  • Les bases mínimes de cotització dels treballadors per compte propi o autònoms del RETA i dels autònoms del grup primer de cotització al qual es refereix l’article 10 de la Llei 47/2015, de 21 d’octubre, reguladora de la protecció social dels treballadors del sector marítim-pesquer, mantindran les quanties que hagin resultat d’aplicar el que s’estableix en l’apartat 1 de l’article 6 del RDL 28/2018.

La resta de bases de cotització es determinaran segons les regles establertes en els apartats 2 a 8 de l’article 6 del RDL 28/2018.

Pel que fa als tipus de cotització aplicables a aquests treballadors autònoms del RETA i del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar (grup primer de cotització del sector marítim-pesquer), seran els mateixos establerts en els articles 7 i 8 del RDL 28/2018, amb les previsions contemplades en la disposició transitòria segona del mateix text legal.

  • Les bases i tipus de cotització en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris, establert en el RETA, continuaran sent les establertes en l’article 9 del RDL 28/2018.
  • En el sistema especial per a manipulat i empaquetat del tomàquet fresc amb destinació a l’exportació, dins del règim general de la Seguretat Social, continuarà aplicant-se a la cotització el que es disposa en la disposició addicional quarta del RDL 28/2018.
  • Se suspèn l’aplicació del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral, prevista en el Reial decret 231/2017, de 10 de març, per a les cotitzacions que es generin durant l’any 2020.
  • Les quanties dels havers reguladors per al càlcul de les pensions de classes passives de l’Estat i de les pensions especials de guerra, seran les establertes en l’apartat III de l’Annex I del RDL 28/2018.

4.Pensió de jubilació

Es garanteix en 2020 el manteniment de la normativa prèvia a la Llei 27/2011, per a determinats col·lectius que van veure extingida la seva relació laboral abans de 2013. A aquest efecte respon la nova redacció de l’apartat 5 de la disposició transitòria quarta de la LGSS:

«5. Es continuarà aplicant la regulació de la pensió de jubilació, en les seves diferents modalitats, requisits d’accés, condicions i regles de determinació de prestacions, vigents abans de l’entrada en vigor de la Llei 27/2011, de l’1 d’agost, d’actualització adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social, a les pensions de jubilació que es causin abans de l’1 de gener de 2021, en els següents supòsits:

a) Les persones la relació laboral de les quals s’hagi extingit abans de l’1 d’abril de 2013, sempre que amb posterioritat a aquesta data no tornin a quedar incloses en algun dels règims del sistema de la Seguretat Social.

b) Les persones amb relació laboral suspesa o extingida com a conseqüència de decisions adoptades en expedients de regulació d’ocupació, o per mitjà de convenis col·lectius de qualsevol àmbit, acords col·lectius d’empresa, així com per decisions adoptades en procediments concursals, aprovats, subscrits o declarats amb anterioritat a l’1 d’abril de 2013, sempre que l’extinció o suspensió de la relació laboral es produeixi amb anterioritat a l’1 de gener de 2021.

Serà condició indispensable que els indicats acords col·lectius d’empresa es trobin degudament registrats en l’Institut Nacional de la Seguretat Social o en l’Institut Social de la Marina, si escau, en el termini que reglamentàriament es determini.

c) No obstant això, les persones a les quals es refereixen els apartats anteriors també podran optar perquè s’apliqui, per al reconeixement del seu dret a pensió, la legislació que estigui vigent en la data del fet causant.»

5.Ampliació del termini de cancel·lació de préstecs atorgats a la Seguretat Social

S’amplia en deu anys, a partir de 2019, el termini per a la cancel·lació del préstec atorgat a la Seguretat Social per l’Estat, a què es refereix l’article 12.Tres de la Llei 49/1998, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1999.

6.Pagament de deutes amb la Seguretat Social d’institucions sanitàries la titularitat de les quals ostentin les administracions públiques o institucions sense ànim de lucre

Les institucions sanitàries la titularitat de les quals ostentin les administracions públiques o institucions públiques o privades sense ànim de lucre, acollides a la moratòria prevista en la disposició addicional trentena de la Llei 41/1994, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1995, podran sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social l’ampliació de la carència concedida a 25 anys, juntament amb l’ampliació de la moratòria concedida fins a un màxim de 10 anys amb amortitzacions anuals.

Quan les institucions sanitàries a què es refereix el paràgraf anterior siguin declarades en situació de concurs de creditors, a partir de la data d’entrada en vigor d’aquest RDL (és a dir, a partir del 29-12-2019), la moratòria quedarà extingida des de la data d’aquesta declaració.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies