impuestos

En el BOE del dia 28 de desembre, s’ha aprovat el Reial decret llei 18/2019 (d’ara endavant, RDL), que va entrar en vigor amb caràcter general el dia 29-12-2019, pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària, cadastral i de Seguretat Social.

Per la falta d’aprovació de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2020, per les limitacions en el normal acompliment de l’activitat legislativa derivada del fet que des de finals d’abril d’aquest any el Govern es trobi en funcions, han impedit la tramitació de diverses normes per la via parlamentària ordinària.

La prolongació d’aquesta situació fa ineludible l’aprovació de determinades mesures, bàsicament per prorrogar-ne algunes que la seva vigència finalitzaria, d’altra forma, amb l’inici del nou any.

A continuació recollim les principals mesures d’índole tributària i cadastral que es recullen en el RDL esmentat, com la nova pròrroga de la vigència de l’impost sobre el patrimoni i dels límits quantitatius d’aplicació de la tributació per mòduls IRPF/IVA. A més, s’inclou la relació d’activitats prioritàries de mecenatge i s’aproven els coeficients d’actualització dels valors cadastrals d’immobles urbans.

  1. IRPF/IVA. Tributació per mòduls

S’estableixen els límits per a l’aplicació en 2020 del mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i dels règims especials simplificat i de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA, així com terminis de renúncies i revocacions a aquests.

1.1 Límits per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva de l’IRPF en l’exercici 2020

Es prorroguen per a 2020 els límits establerts per la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, per als exercicis 2016 i 2017 i prorrogats per a l’exercici 2018 pel Reial decret llei 20/2017, de 29 de desembre i per a l’exercici 2019 pel Reial decret llei 27/2018, de 28 de desembre.

En els exercicis esmentats, la magnitud que determinava l’exclusió del mètode d’estimació objectiva, relativa als rendiments íntegres obtinguts en el conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals, i el límit relatiu a les operacions per les quals existeixi obligació d’expedir factura quan el destinatari sigui un empresari o professional que actuï com a tal en aplicació del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, es fixen en 250.000 i en 125.000 euros, respectivament, enfront de les magnituds inicialment establertes a partir de 2016 per la Llei 26/2014 de 150.000 euros i 75.000 euros.

Així mateix, i amb el mateix àmbit temporal d’aplicació, la magnitud referida al volum de compres, inicialment fixada a partir de 2016 en 150.000 euros, va quedar establerta en 250.000 per a 2016, 2017, 2018 i 2019.

1.2 Límits per a l’aplicació del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en l’exercici 2020

D’acord amb el règim transitori referent als límits per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva en l’IRPF en els exercicis 2016 a 2020 que acabem de referenciar, es disposa, igualment, una pròrroga  per a 2020 del règim transitori establert per als exercicis 2016, 2017, 2018 i 2019 relatiu als límits que determinen l’exclusió del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA, on es va elevar la magnitud de 150.000 euros a 250.0000 euros.

1.3 Terminis de renúncies i revocacions al mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i als règims especials simplificat i de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA per a l’any 2020

Es regula el termini de renúncies i revocacions que han de fer efecte per a l’any 2020, i s’estableix que serà fins al 29 de gener de 2020.

  1. Pròrroga de l’impost sobre el patrimoni per a l’exercici 2020

Es manté per a l’exercici 2020 la vigència d’aquest, i per tant, s’eliminant per a aquest any la reimplantació de la bonificació del 100% sobre la quota íntegra de l’impost que s’havia previst en el Reial decret llei 13/2011, de 16 de setembre, pel qual es restableix l’impost sobre el patrimoni.

  1. Relació d’activitats prioritàries de mecenatge per a l’any 2020

S’estableix que durant l’any 2020 es consideraran activitats prioritàries de mecenatge les enumerades en la disposició addicional setantena primera de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018 -Llei 6/2018-, i en relació a aquestes activitats s’eleven en cinc punts percentuals els percentatges i límits de les deduccions establertes en els articles 19, 20 i 21 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

  1. Actualització dels valors cadastrals

4.1 Coeficients d’actualització de valors cadastrals de l’art. 32.2 del text refós de la Llei del cadastre immobiliari

Es recullen per a 2020 diferents coeficients en funció de l’any d’entrada en vigor dels valors cadastrals resultants d’un procediment de valoració col·lectiva, que seran aplicats a aquells municipis que han acreditat el compliment dels requisits legalment establerts (que hagin transcorregut almenys 5 anys des de l’entrada en vigor de l’últim procediment de valoració col·lectiva, que existeixin diferències substancials i homogènies dins del municipi entre els valors del mercat i els valors cadastrals vigents, i que la sol·licitud municipal es formuli dins del termini establert) i que estan inclosos en l’Ordre HAC/1257/2019, de 17 de desembre (BOE de 28 de desembre de 2019), que preveu l’aplicació de coeficients d’actualització de valors cadastrals a 1.092 municipis.

Els coeficients d’actualització queden fixats per a 2020 conformement al següent quadre:

Any d’entrada en vigor ponència de valors Coeficient d’actualització
1984, 1985, 1986, 1987 i 1988. 1,05
1989, 1990, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 i 2003. 1,03
2011, 2012 i 2013. 0,97
  1. Regulació de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributària per la prestació del servei de generació i emissió d’identificadors únics per als productes del tabac

Complint amb la normativa comunitària (Directiva 2014/40/UE del Parlament i del Consell, de 3 d’abril de 2014, relativa a l’aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels Estats membres en matèria de fabricació, presentació i venda dels productes del tabac i els productes relacionats i per la qual es deroga la Directiva 2001/37/CE i Reglament d’Execució (UE) 2018/574, de la Comissió, de 15 de desembre de 2017, relatiu a les normes tècniques per a l’establiment i el funcionament d’un sistema de traçabilitat per als productes del tabac), en la disposició addicional primera del reial decret llei, es regula la prestació patrimonial de caràcter públic no tributària per la prestació del servei de generació i emissió d’identificadors únics per als productes del tabac. Aquesta prestació s’exigirà respecte a totes aquelles generacions o emissions d’identificadors únics que s’hagin efectuat a partir del 20 de maig de 2019 i el seu import serà de 1,97 euros per cada mil identificadors únics emesos o generats per l’entitat designada a Espanya com a Emissor d’Identificació.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies