Al BOE del 30 de novembre, es publicà l’Ordre HFP/1159/2017 amb entrada en vigor l’1 de desembre de 2017 i amb efectes per a l’any 2018, que desenvolupa per a l’any 2018 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim especial simplificat de l’IVA (mòduls).

Aquesta Ordre manté la mateixa estructura que l’Ordre HFP/1823/2016, de 25 de novembre, per la qual s’aprovaven els mòduls per a l’any 2017.

En relació amb el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF:

  • Es modifica l’índex de rendiment net aplicable el 2017 per l’activitat agrícola d’obtenció d’arròs que passa del 0,37 al 0,32. Aquest mateix índex és aplicable el 2018. D’altra banda, es mantenen per a l’exercici 2018 la quantia dels signes, índexs o mòduls, així com les instruccions d’aplicació.
  • Conserva la reducció general del 5% del rendiment net de mòduls per a tots els contribuents (tant per a activitats agrícoles, ramaderes i forestals com per a la resta d’activitats) si el determinen pel mètode d’estimació objectiva el 2018, i també s’assenyala, així mateix, que aquesta reducció es tindrà en compte per quantificar el rendiment net a l’efecte dels pagaments fraccionats. 
  • Manté la reducció dels índexs de rendiment net aplicables en el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF per a les següents activitats agrícoles: raïm de taula (0,32), flors i plantes ornamentals (0,32) i tabac (0,26).

Pel que fa al règim simplificat de l’IVA:

  • Manté pel 2018 els mòduls, així com les instruccions per a la seva aplicació, aplicables en el règim especial simplificat l’any 2017.
  • Redueix, com en anys anteriors, el percentatge aplicable el 2018 per al càlcul de la quota reportada per operacions corrents en el règim simplificat de l’IVA per a determinades activitats ramaderes afectades per crisis sectorials, en concret per a les activitats d’apicultura (0,070) i de serveis de cria, guarda i engreix d’aus (0,06625). 

EXCLUSIÓ DE MÒDULS

Cal recordar que la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016 va introduir un règim transitori per als exercicis 2016 i 2017 respecte als límits per a l’aplicació tant del mètode d’estimació objectiva de l’IRPF com  per al règim especial simplificat de l’IVA, consistent en una rebaixa d’aquests límits inferior a la prevista en la Llei amb la reforma fiscal del 2016. 

Així, podem recordar el següent: 

  • En els exercicis 2016 i 2017, la magnitud que determina l’exclusió del mètode d’estimació objectiva de l’IRPF, relativa als rendiments íntegres obtinguts en el conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals, i el límit relatiu a les operacions per les quals existeixi obligació d’expedir factura quan el destinatari sigui un empresari o professional que actuï com a tal en aplicació del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, es fixen en 250.000 i en 125.000 euros, respectivament, enfront de les magnituds inicialment establertes a partir de 2016 per la Llei 26/2014 de 150.000 euros i 75.000 euros. Així mateix, i amb el mateix àmbit temporal d’aplicació, la magnitud referida al volum de compres, inicialment fixada a partir de 2016 en 150.000 euros, queda establerta en 250.000 per 2016 i 2017.
  • D’acord amb el règim transitori referent als límits per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva en l’IRPF en els citats exercicis, es disposa, igualment, un règim transitori relatiu als límits que determinen l’exclusió del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA,  s’eleva la magnitud de 150.000 euros a 250.000 euros.

Aquest règim transitori, excepte modificació posterior per part del legislador, deixarà d’aplicar-se a partir de l’01-01-2018.

                                          2017 2018

Volum d’ingressos general

Volum d’ingressos activitats agrícoles, forestals i ramaderes:

Màxim 250.000 €

Màxim 125.000 €

Màxim 150.000 €

Màxim 250.000 €

Facturació a empreses i professionals

Màxim 125.000 €

Màxim 75.000 €

Volum de compres

Límit de 250.000 €

Límit de 150.000 €

No obstant això, s’ha filtrat en diversos mitjans de comunicació que Hisenda està buscant la manera de prorrogar els límits actuals de la tributació per mòduls pel 2018. De l’article 3 de l’Ordre podríem entendre que efectivament s’està treballant en la pròrroga del règim transitori, ja que aquest article remet a les magnituds “per al període impositiu 2018” (quan l’habitual és fer esment a la quantia específica). En concret, aquest article ja no en fixa expressament la quantia sinó  que remet a l’import previst, per al període impositiu 2018, als apartats a) de la lletra b) de la norma 3a de l’apartat 1 de l’article 31 de la Llei 35/2016 de l’IRPF, en el primer guió del número 2n de l’apartat dos de l’article 122 de la Llei 37/1992, de l’IVA, en la lletra c) de la norma 3a de l’apartat 1 de l’article 31 de la Llei 35/2016, de l’IRPF i en el número 3r de l’apartat dos de l’article 122 de la Llei 37/1992, de l’IVA, per la qual cosa caldrà estar atents per confirmar aquesta informació.

Activitats econòmiques desenvolupades a Llorca

Es manté pel 2018 la reducció en un 20% el rendiment net calculat pel mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i també en un 20% la quota reportada per operacions corrents del règim especial simplificat de l’IVA. Ambdues reduccions s’han de tenir en compte també per quantificar el rendiment net a l’efecte dels pagaments fraccionats corresponents a 2018 en l’IRPF, i per al càlcul tant de la quota trimestral com de la quota anual del règim especial simplificat de l’IVA corresponent a l’any 2018.

Renúncia o revocació

Quant als terminis de renúncies o revocacions al mètode d’estimació objectiva com al règim simplificat, comentar que els subjectes passius que desitgin renunciar al règim o revocar la seva renúncia per a l’any 2018 tindran tot el mes de desembre del 2017 per exercitar aquesta opció. No obstant això, també s’entendrà efectuada la renúncia quan es presenti en termini la declaració-liquidació corresponent al primer trimestre de l’any natural (2018) en què hagi d’assortir efectes aplicant el règim general. En cas d’inici de l’activitat, també s’entendrà efectuada la renúncia quan la primera declaració que hagi de presentar el subjecte passiu després del començament de l’activitat es presenti en termini aplicant el règim general.

Recordi que si vostè és un empresari individual i pot tributar en mòduls o en estimació directa, abans que finalitzi l’any 2017 li convé analitzar quin d’aquests mètodes li interessa més.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies