Li recordem que el permís de paternitat té una durada en la nostra legislació laboral de 4 setmanes. Aquesta durada està en vigor des de l’1 de gener de 2017 data en la qual finalment es va aprovar la seva ampliació des dels 13 dies (més 2 dies de permís per naixement) fins a aquestes quatre setmanes que en realitat són 28 dies de durada del permís de paternitat, més dos dies addicionals de permís per naixement.

S’havia anunciat una ampliació d’aquesta durada fins a un total de 5 setmanes. En concret, s’havia aconseguit un acord entre el Partit Popular i Ciutadans per a aquesta ampliació del permís de paternitat que passaria d’aquestes 4 (28 + 2 dies) a les noves 5 setmanes (33 + 2 dies), i es donava per fet que aquesta ampliació entraria en vigor amb l’inici de l’any, això és, l’1 de gener de 2018.

Ampliació del permís de paternitat des del 05-07-2018

Doncs bé, finalment la disposició final 38a de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, amplia els permisos de paternitat de quatre a cinc setmanes, del qual se’n podran beneficiar els pares amb fills que neixin des del dia 5 de juliol de 2018.

Així, amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei (05-07-2018) i vigència indefinida es modifica l’article 48.7 del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, que queda redactat de la següent manera:

«7. En els supòsits de naixement de fill, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment d’acord amb l’article 45.1.d), el treballador tindrà dret a la suspensió del contracte per paternitat durant cinc setmanes, ampliables en els supòsits de part, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon. Aquesta suspensió és independent del gaudi compartit dels períodes de descans regulats als apartats 4 i 5.

En el supòsit de part, la suspensió correspon en exclusiva a l’altre progenitor. En els supòsits d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, aquest dret correspondrà solament a un dels progenitors, a elecció dels interessats; no obstant això, quan el període de descans regulat a l’apartat 5 sigui gaudit íntegrament per un dels progenitors, el dret a la suspensió per paternitat únicament podrà ser exercit per l’altre.

El treballador que exerceixi aquest dret podrà iniciar el seu gaudi durant el període comprès des de la finalització del permís per naixement de fill, previst legalment o convencional, o des de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o a partir de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o d’acolliment, fins que finalitzi la suspensió del contracte per les causes establertes als apartats 4 i 5 o immediatament després de la finalització d’aquesta suspensió.

El període de suspensió serà ininterromput excepte l’última setmana del període total al fet que es tingui dret, que, previ acord entre empresari i treballador, podrà gaudir-se de forma independent a un altre moment dins dels nou mesos següents a la data de naixement del fill, la resolució judicial o la decisió administrativa a les quals es refereix el paràgraf anterior. Aquest acord s’adoptarà a l’inici del període de suspensió.

La suspensió del contracte al fet que es refereix aquest apartat es podrà gaudir en règim de jornada completa o en règim de jornada parcial d’un mínim del cinquanta per cent, previ acord entre l’empresari i el treballador, i tal com es determini reglamentàriament. En tot cas, el règim de jornada serà el mateix per a tot el període de suspensió inclòs, si escau, el de gaudi independent al fet que es refereix el paràgraf anterior.

El treballador haurà de comunicar a l’empresari, amb la deguda antelació, l’exercici d’aquest dret en els termes establerts, si escau, en els convenis col·lectius.»

També, amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei (05-07-2018) i vigència indefinida, es modifica el primer paràgraf de l’article 49. c) del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que queda redactat en els següents termes:

«c) Permís de paternitat pel naixement, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment o adopció d’un fill: tindrà una durada de cinc setmanes ampliables en els supòsits de part, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon, a gaudir pel pare o l’altre progenitor a partir de la data del naixement, de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, o de la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció. El gaudi del permís serà ininterromput excepte l’última setmana, que es podrà gaudir de forma independent en un altre moment dins dels nou mesos següents a la data de naixement del fill, la resolució judicial o la decisió administrativa a les quals es refereix aquest paràgraf, quan així ho sol·liciti, a l’inici del permís, el progenitor que en gaudeixi, i se li autoritzi, en els termes previstos en la seva normativa, per l’Administració en la qual presti serveis.

Igualment, aquesta normativa podrà preveure que s’autoritzi, quan així se sol·liciti prèviament, que l’inici del permís tingui lloc en una data posterior a la del naixement del fill, la resolució judicial o la decisió administrativa abans indicades, sempre que sigui abans de la finalització del corresponent permís o de la suspensió del contracte per part, adopció o acolliment de l’altre progenitor, o immediatament després de la seva finalització.»

L’ampliació a cinc setmanes arriba dies després que el Congrés dels Diputats hagi admès a tràmit una Llei que permetrà equiparar a Espanya els permisos de paternitat i maternitat a 16 setmanes.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies