Al BOE del dia 29 de desembre s’ha publicat el Reial decret llei 28/2018 que aborda la revaloració de les pensions i altres prestacions públiques per a l’any 2019 i l’increment del límit màxim i de les bases màximes i mínimes de cotització dels diferents règims del sistema, així com la fixació dels nous tipus de cotització. Inclou també mesures per lluitar contra la precarietat en l’ocupació, així com reformes que afecten els treballadors autònoms.

Atenció. Com a conseqüència del que es disposa en l’article 134.1 de la Constitució i com que els pressupostos generals de l’Estat per a 2019 no han estat aprovats en data de l’1 de gener d’aquest exercici, s’ha produït la pròrroga dels pressupostos recollits en la Llei 6/2018, de 3 de juliol, si bé el seu contingut s’ha de combinar amb els preceptes d’aquest Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació.

A continuació exposem en forma de resum les modificacions més imports en l’àmbit laboral amb efectes des de l’1 de gener de 2019, que s’inclouen en aquest Reial decret llei 28/2018.

 1. REVALORACIÓ DE PENSIONS PÚBLIQUES 2019

L’1 de gener de 2019 s’aplicarà una revaloració inicial de l’1,6% a les pensions contributives del sistema i del 3% per a les mínimes i SOVI i per a les pensions no contributives.

Per això, a l’efecte de l’aplicació de la revaloració per a 2019 s’haurà de partir de l’import de la pensió a 31 de desembre de 2017, incrementar la seva quantia en l’1,7% i al resultat aplicar l’índex de revaloració previst per a 2019, és a dir, l’1,6%, sense que, a part de les excepcions previstes legalment, la pensió revalorada pugui suposar una quantia que superi el límit de percepció de pensió pública que, per a l’exercici 2019, queda establerta en 2.659,41 euros/mes o 37.231,74 euros/any.

Quanties mínimes de les pensions de la modalitat contributiva del sistema de la Seguretat Social per a l’any 2019:

Classe de pensió Titulars
Amb cònjuge a càrrec

Euros/any

Sense cònjuge: unitat econòmica unipersonal

Euros/any

Amb cònjuge no a càrrec

Euros/any

Jubilació
Titular amb seixanta-cinc anys. 11.701,20 9.483,60 9.000,60
Titular menor de seixanta-cinc anys. 10.970,40 8.871,80 8.386,00
Titular amb seixanta-cinc anys procedent de gran invalidesa. 17.551,80 14.225,40 13.501,60
Incapacitat permanent
Gran invalidesa. 17.551,80 14.225,40 13.501,60
Absoluta. 11.701,20 9.483,60 9.000,60
Total: titular amb seixanta-cinc anys. 11.701,20 9.483,60 9.000,60
Total: titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys. 10.970,40 8.871,80 8.386,00
Total: derivada de malaltia comuna menor de seixanta anys. 5.899,60 5.899,60 5.838,00
Parcial del règim d’accidents de treball:      
Titular amb seixanta-cinc anys. 11.701,20 9.483,60 9.000,60
Viduïtat
Titular amb càrregues familiars.   10.970,40  
Titular amb seixanta-cinc anys o amb discapacitat en grau igual o superior al 65 per 100.   9.483,60  
Titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys.   8.871,80  
Titular amb menys de seixanta anys.   7.183,40  
Classe de pensió Euros/any
Orfandat
Per beneficiari. 2.898,00
Per beneficiari menor de 18 anys amb discapacitat en grau igual o superior al 65 per 100. 5.702,20
En l’orfandat absoluta el mínim s’incrementarà en 7.183,40 euros/any distribuïts, si escau, entre els beneficiaris.  
En favor de familiars
Per beneficiari. 2.898,00
Si no existeix vidu ni orfe pensionistes:  
Un únic beneficiari amb seixanta-cinc anys. 7.002,80
Un únic beneficiari menor de seixanta-cinc anys. 6.601,00
Diversos beneficiaris: el mínim assignat a cadascun d’ells s’incrementarà en l’import que resulti de prorratejar 4.285,40 euros/any entre el nombre de beneficiaris.  

Límit d’ingressos per al reconeixement de complements econòmics per mínims:

– El 2019:

 • Sense cònjuge a càrrec: 7.569,00 euros/any.
 • Amb cònjuge a càrrec: 8.829,00 euros/any.

A tenir en compte:

 • Paga de compensació per la desviació de la inflació en el 2018. Abonament abans del mes d’abril de 2019 d’una paga per la diferència entre la revaloració de l’1,6% que es va aplicar en el 2018 i l’1,7%, resultat de calcular la mitjana dels índexs mensuals dels últims 12 mesos.
 • Pensió de viduïtat. A partir de la nòmina de gener, la pensió de viduïtat es calcularà aplicant el 60% de la base reguladora. Aquesta pujada beneficia a les persones amb 65 o més anys i que no perceben ingressos per treball ni altres pensions. En el cas que siguin pensions complementades a mínims, no percebran variació en la paga, ja que l’Estat complementa addicionalment la seva pensió fins al mínim que es determina.
 1. COTITZACIÓ RÈGIM GENERAL

La base de cotització en el règim general és equivalent a la retribució total que, per tots els conceptes, rebi el treballador, sempre que no excedeixi del límit màxim de cotització que, a partir del dia 1 de gener de 2019, queda fixat en 4.070,10 euros mensuals o 135,67 euros diaris, la qual cosa implica un creixement del 7,0% en relació amb els imports vigents en el 2018.

Al seu torn, atès que el Reial decret 1462/2018, de 21 de desembre, pel qual es fixa l’SMI per a 2019, incrementa aquesta magnitud en un 22,3% respecte del seu import en el 2018, les bases mínimes de cotització, segons grups de cotització, igual que el límit mínim absolut, experimenten, amb efectes de l’1 de gener de 2019, aquest mateix creixement, en relació amb els imports vigents en el 2018. Amb això el límit mínim absolut de cotització a la Seguretat Social queda fixat, des de l’1 de gener de 2019, en 1.050 euros/mes o 35 euros/dia.

Es mantenen en el 2019 els tipus de cotització en els imports establerts per a 2018, en la forma següent:

Contingència i situació protegida Tipus de cotizació (%)
Empresa Treballador Total
Contingències comuns 23,6 4,7 28,3
Hores extraordinàries:      
·       Derivades de força major 12,0 2,0 14,0
·       Restants hores extraordinàries 23,6 4,7 28,3

Altres novetats:

 • En relació amb la tarifa de primes de cotització per contingències professionals, el tipus mínim passa del 0,9% al 1,5%.
 • La realització de pràctiques formatives en empreses, institucions o entitats incloses en programes de formació, la realització de pràctiques no laborals en empreses i la realització de pràctiques acadèmiques externes a l’empara de la respectiva regulació legal i reglamentària, determinarà la inclusió en el sistema de la Seguretat Social de les persones que realitzin les pràctiques indicades, encara que no tinguin caràcter remunerat.

Les pràctiques a què es refereix el paràgraf anterior comprenen les realitzades tant per alumnes universitaris de titulacions oficials de grau i màster com per alumnes de formació professional de grau mitjà o superior.

Les persones indicades quedaran compreses en el règim general de la Seguretat Social, com assimilades a treballadors per compte d’altri, a exclusió de la protecció per desocupació, tret que la pràctica o formació es realitzi a bord d’embarcacions, en aquest cas la inclusió es produirà en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar.

El compliment de les obligacions en matèria de Seguretat Social correspondrà:

a) En el cas de pràctiques i programes formatius remunerats, a qui correspongui d’acord amb la normativa aplicable en cada cas.

b) En el cas de pràctiques i programes formatius no remunerats, a l’empresa, institució o entitat en la qual es desenvolupin, tret que en el conveni o acord de cooperació que, si escau, se subscrigui per a la seva realització es disposi que aquestes obligacions correspondran al centre educatiu en el qual els alumnes cursin els seus estudis.

La cotització a la Seguretat Social s’efectuarà, en tot cas, aplicant les regles de cotització corresponents als contractes per a la formació i l’aprenentatge, sense que existeixi obligació de cotitzar per les contingències de desocupació, ni al Fons de Garantia Salarial ni per formació professional.

En el termini de tres mesos a partir de l’01-01-2019, procedirà a desenvolupar el que es preveu en aquesta disposició i a adequar-hi les normes reglamentàries sobre la matèria.

 • Suspensió del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals per disminució de la sinistralitat laboral. Se suspèn per a les cotitzacions que es generin durant l’any 2019 el sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals per disminució de la sinistralitat laboral, a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral, regulada en el Reial decret 231/2017, de 10 de març, una vegada comprovades les distorsions i desproporcionada disminució d’ingressos que les modificacions introduïdes per aquest Reial decret generen respecte de la cotització per contingències professionals. A més, durant l’any 2019 es procedirà a la reforma del Reial decret citat anteriorment.
 1. TREBALLADORS AUTÒNOMS
 • Obligatorietat de la cobertura de totes les contingències: comunes (malaltia comuna i accident no laboral) i professionals (accident de treball i malaltia professional), cessament d’activitat – prestació que duplica el seu període de durada- i formació i prevenció, amb l’excepció del sistema especial per a treballadors per compte propi agraris. Aquesta cobertura, ara ampliada, s’articula a través de la gestió realitzada per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.
 • Aportacions dels autònoms: s’estableix per a 2019 un increment de l’1,25% en la base mínima de cotització, que es fixa en 944,40 euros. El tipus de cotització, s’estableix en el 30% en el 2019, el 30,3% en el 2020, 30,6% en el 2021 i 31% en el 2022.
 • Tarifa plana. Durant els primers 12 mesos: si es cotitza per base mínima, 60 euros (51,50 contingències comunes; 8,50 contingències professionals); si es cotitza per sobre de base mínima, es redueix la quota per contingència comuna un 80%. A partir del mes 13 al 24: s’apliquen reduccions sobre la quota que correspondria.
 • S’amplia també la tarifa plana dels treballadors enquadrats en el sistema especial agrari.
 • Derogació dels incentius a la contractació indefinida d’un jove per microempreses i empresaris autònoms.
 • Nou procediment per a la comprovació de la continuïtat de l’activitat.
 • Ajornament de l’aplicació de la figura de treballador a temps parcial.
 • Opció per una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social de treballadors del règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms que haguessin optat inicialment per una entitat gestora.
 • Nou tipus d’infracció laboral greu (multes de 3.126 i 10.000 euros) per a prevenir la possible utilització de la figura del fals autònom.

Així, s’inclou com a infracció molt greu la conducta consistent a comunicar la baixa en un règim de la Seguretat Social de treballadors per compte d’altri, malgrat que es continuï en la mateixa activitat laboral o es mantingui idèntica prestació de serveis, servint-se d’un alta indeguda en un règim de treballadors per compte propi.

La sanció consistent en la multa següent: en el seu grau mínim, de 3.126 a 6.250 euros; en el seu grau mitjà, de 6.251 a 8.000 euros i en el seu grau màxim, de 8.001 a 10.000 euros.

 • La prestació per cessament d’activitat duplica el seu període de durada (passant a correspondre fer efectiu el pagament de les quotes, a partir del dia 61 a la mútua).
 • Beneficis en la cotització a la Seguretat Social aplicables als treballadors per compte propi agraris.
 1. SISTEMA ESPECIAL D’EMPLEATS DE LA LLAR
 • S’estableixen bases de cotització en funció de 10 trams de retribucions, l’últim es deixa perquè la base sigui el salari percebut. A més, es fixen les hores màximes que es podran realitzar en cada tram, d’acord al SMI.
 • Es manté la reducció del 20% en les cotitzacions per les persones que treballen al servei de la llar, així com la bonificació de fins al 45% si és família nombrosa.
 • Es redueix el període transitori per a l’equiparació completa amb la resta de treballadors del règim general i cotitzar pel salari real, que serà efectiu l’1 de gener de 2021.

Tenint en compte l’anterior, la cotització en el sistema especial per a empleats de la llar s’ha d’efectuar d’acord a les següents regles:

a) Respecte de les bases de cotització s’han de determinar, tant per contingències comunes, com a professionals, conformement a l’escala, en funció de la retribució percebuda pels empleats de llar, que es prevegi anualment en la Llei de pressupostos generals de l’Estat, amb les especialitats següents:

 Per a l’exercici 2020, les retribucions mensuals i les bases de cotització de l’escala s’han d’actualitzar en idèntica proporció a l’increment que experimenti l’SMI.

 A partir de l’any 2021, les bases de cotització per contingències comunes i professionals s’han de determinar conforme a l’establert en el règim general, sense que la base de cotització pugui ser inferior a la base mínima que s’estableixi legalment.

b) Pel que fa als tipus de cotització, respecte de les contingències comunes, a partir de l’exercici 2019, aquest tipus de cotització i la seva distribució entre ocupador i empleat són els mateixos que s’estableixi per al règim general de la Seguretat Social.

Per a la cotització per contingències professionals, sobre la base de cotització que correspongui, s’ha d’aplicar el tipus de cotització previst en la tarifa de primes establertes legalment. Per a l’any 2019, s’aplica l’epígraf 97, que implica un percentatge de cotització de l’1,50%.

c) Respecte de l’accés a les prestacions, a afectes de determinar el coeficient de parcialitat, aplicable al sistema especial, i en el període 2012 a 2020 (en la legislació anterior, el període es demorava fins a l’exercici 2023), les hores que s’hi han treballat efectivament s’han d’establir en funció de les bases de cotització, dividides per l’import fixat per a la base mínima horària del règim general per la llei de pressupostos generals de l’Estat respectiva.

d) Finalment, es demora fins a l’exercici 2020 (i no fins a l’any 2023, com es contenia en la redacció anterior), l’aplicació del mecanisme d’integració de les llacunes de cotització que puguin existir en el període de càlcul de la base reguladora de les pensions de jubilació o d’incapacitat permanent, derivada de malaltia comuna.

 1. CONTRACTES DE DURADA IGUAL O INFERIOR A 5 DIES

S’estableix que els contractes de caràcter temporal la durada efectiva dels quals sigui igual o inferior a cinc dies, la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes s’incrementi en un 40 per cent (enfront del 36% fins al moment). Aquest increment no serà aplicable als treballadors inclosos en el sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris.

Es regula també una millora de la protecció social d’aquests treballadors per a aplicar als dies efectivament treballats i cotitzats un «coeficient de temporalitat», que es correspon amb l’increment en la cotització abans assenyalat.

 1. JUBILACIÓ
 • Es prorroga fins a 2020 la jubilació amb els requisits i condicions previs a la Llei 27/2011 d’aquelles persones la relació laboral de les quals s’hagi extingit abans de l’1 d’abril de 2013, sempre que després no estiguin inclosos en algun règim de la Seguretat Social. També per a les persones que van ser acomiadades en convenis col·lectius o en expedients de regulació d’ocupació abans de l’1 d’abril de 2013.

Es continuarà aplicant la regulació de la pensió de jubilació, en les seves diferents modalitats, requisits d’accés, condicions i regles de determinació de prestacions, vigents abans de l’entrada en vigor de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, d’actualització adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social, a les pensions de jubilació que es causin abans de l’1 de gener de 2020, en els següents supòsits:

a) Les persones la relació laboral de les quals s’hagi extingit abans de l’1 d’abril de 2013, sempre que amb posterioritat a aquesta data no tornin a quedar incloses en algun dels règims del sistema de la Seguretat Social.

b) Les persones amb relació laboral suspesa o extingida com a conseqüència de decisions adoptades en expedients de regulació d’ocupació, o per mitjà de convenis col·lectius de qualsevol àmbit, acords col·lectius d’empresa així com per decisions adoptades en procediments concursals, aprovats, subscrits o declarats amb anterioritat a l’1 d’abril de 2013, sempre que l’extinció o suspensió de la relació laboral es produeixi amb anterioritat a l’1 de gener de 2020. Serà condició indispensable que els acords col·lectius d’empresa indicats es trobin degudament registrats en l’Institut Nacional de la Seguretat Social o en l’Institut Social de la Marina, si escau, en el termini que reglamentàriament es determini.

c) No obstant això, les persones a les quals es refereixen els apartats anteriors també podran optar perquè s’apliqui, per al reconeixement del seu dret a pensió, la legislació que estigui vigent en la data del fet causant.

 • Es modifica l’Estatut dels Treballadors perquè els convenis col·lectius puguin establir clàusules que possibilitin l’extinció del contracte de treball per compliment de l’edat legal de jubilació -la coneguda com a “jubilació obligatòria”- sempre que tinguin dret al cent per cent de la pensió de jubilació.
 1. PROTECCIÓ PER DESOCUPACIÓ
 • Subsidi extraordinari per desocupació. Es prorroga indefinidament en tant es culmina un nou model estructural de protecció per desocupació assistencial. S’assumeix per part del Govern el compromís de presentar un nou model de protecció per desocupació assistencial en els quatre primers mesos de 2019, que substitueixi el model fins ara vigent, complex, dispers i ineficaç. Al costat d’això, i a fi d’assegurar la cobertura fins a l’adopció del nou model de protecció, s’elimina el caràcter temporal del subsidi extraordinari de desocupació, a través de la derogació de l’apartat 7 de la disposició addicional vint-i-setena del text refós de la Llei general de la Seguretat Social. La justificació d’aquesta disposició s’explica perquè, en cas que no s’adopti aquesta mesura, i una vegada finalitzat el període inicial de vigència del subsidi extraordinari, es produiria la desprotecció de les persones potencialment beneficiàries. Per això, resulta imprescindible modificar amb urgència aquesta disposició a aquest efecte de garantir transitòriament la seva vigència en tant no s’hagin aprovat les modificacions del nivell assistencial de la protecció per desocupació que es pretenen realitzar en el marc del diàleg social.
 • Subsidi per desocupació o renda agrària en el règim de treballadors temporers. Es redueix el nombre mínim de jornades requerides per a accedir, passant de 35 a 20 jornades, per a pal·liar les dificultats de la seva acreditació per a tenir dret a la protecció com a conseqüència de les pluges torrencials ocorregudes el mes d’octubre passat a les províncies de Sevilla, Cadis i Màlaga.
 • Protecció per desocupació en el cas de determinats contractes per a la formació i l’aprenentatge. La cobertura de la contingència de desocupació en els contractes per a la formació i l’aprenentatge subscrits amb alumnes treballadors en els programes públics d’ocupació i formació, inclosos els programes d’escoles taller, cases d’oficis i tallers d’ocupació, serà aplicable als contractes que se subscriguin a partir de la data d’entrada en vigor del Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre. A aquest efecte, els contractes vigents a la data d’entrada en vigor d’aquesta norma, així com les seves pròrrogues, es regiran a aquest efecte per la normativa a l’empara de la qual es van concertar els contractes inicials.
 1. INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ VINCULATS A LA TAXA DE DESOCUPACIÓ

Es deroguen expressament les mesures contractuals i incentius a la contractació vinculats a una taxa de desocupació superior al 15%:

 • El contracte indefinit de suport a emprenedors.
 • La possibilitat de subscriure contractes de formació i aprenentatge amb persones de 25 i 30 anys i els incentius a la contractació a temps parcial amb vinculació formativa.
 • La contractació indefinida d’un jove per microempreses i empresaris autònoms.
 • Els incentius a la contractació en nous projectes d’emprenedoria jove.
 • El contracte a la primera ocupació jove i els incentius als contractes en pràctiques.
 1. SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL (SMI) 2019

S’incorporen normes per evitar que l’increment del 22,3% afecti conceptes no salarials inclosos en normes no estatals, convenis col·lectius o contractes privats, evitant distorsions indirectes indesitjables. Així, les referències contingudes, per exemple, en les normes locals i autonòmiques referides a l’SMI i els pactes entre privats referenciats a aquest import no es veuran afectats directament per la pujada del salari mínim, aplicant-se les normes de dret transitori previstes i habituals en altres Reials decrets d’increment de l’SMI.

 1. SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL

Reconeguda l’escassa eficàcia de l’ajuda econòmica d’acompanyament dirigida a activar i inserir a aquells joves menors de 30 anys amb nivells formatius baixos, que participin en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i iniciïn una acció formativa a través d’un contracte per a la formació i l’aprenentatge que els permeti l’adquisició de competències professionals, tant pel nombre de sol·licituds presentades fins avui (des de la seva entrada en vigor el dia 4 d’agost de 2018), com per la tergiversació que ha introduït en el marc de les relacions laborals de les empreses, que porta a la paradoxal situació de reconèixer un salari més elevat als aprenents acollits a aquesta mesura respecte dels qui tutelen la seva activitat professional, es procedeix a la seva derogació.

 1. SUBSIDIS ECONÒMICS EN FAVOR DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

S’aborda la compatibilitat entre la percepció de determinats subsidis en favor de persones amb discapacitat establint que:

a) Els subsidis seran compatibles amb els recursos personals del beneficiari, sempre que aquests no superin el límit màxim a què es refereix l’article 32 del Reial decret 383/1984 pel qual s’estableix i regula el sistema especial de prestacions socials i econòmiques previst en la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids (recursos personals inferiors en quantia al 70%, en còmput anual del salari mínim vigent en cada any).

b) Com a excepció, el subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport serà compatible, en tot cas, amb la percepció de les pensions no contributives de la Seguretat Social o amb els recursos personals del beneficiari que no superin la quantia d’aquestes pensions.

c) A l’efecte de l’aplicació de les regles de compatibilitat, es computen com a recursos personals els corresponents a l’any natural anterior al del reconeixement del dret o, si escau, al de revisió anual del subsidi corresponent.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies