Amb efectes de l’1 de gener de 2020, el Reial decret llei 1/2020, de 14 de gener, estableix una revaloració de les pensions i altres prestacions abonades pel sistema de la Seguretat Social, en la seva modalitat contributiva i no contributiva, així com de classes passives de l’Estat, del 0,9 per cent.

En el BOE del 15 de gener de 2020, s’ha publicat el Reial decret llei 1/2020, de 14 de gener, pel qual s’estableix la revaloració i manteniment de les pensions i prestacions públiques del sistema de Seguretat Social. Les pensions abonades pel sistema de la Seguretat Social, en la seva modalitat contributiva, així com de classes passives de l’Estat, s’incrementaran un 0,9% i amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2020.

L’actual situació de pròrroga pressupostària, unida a la decisió de posposar la revaloració de les pensions recollida en el recent Reial decret llei 18/2019, de 27 de desembre, pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària, cadastral i de Seguretat Social, han acabat amb l’aprovació del Reial decret llei 1/2020, de 14 de gener, amb la finalitat d’evitar el perjudici que per al col·lectiu de pensionistes suposaria, en termes de pèrdua de poder adquisitiu, que la revaloració no fos efectiva fins a l’aprovació de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2020.

Les quanties de les pensions i prestacions públiques i els límits d’ingressos aplicables en 2020 seran, conforme a l’annex del Reial decret llei 1/2020, els següents:

Import màxim per a 2020 de la pensió pública: 2.683,34 euros/mes o 37.566,76 euros/any.

Import mínim de la pensió de jubilació per a 2020: per als jubilats amb cònjuge a càrrec serà de 843,3 euros al mes (enfront dels 835,6 euros en 2019), sense cònjuge 683,49 euros (enfront dels 677,4 euros en 2019) i en cas de cònjuge no a càrrec en 648,68 euros mensuals (enfront dels 642,9 euros en 2019).

Quanties mínimes de les pensions de la modalitat contributiva:

Classe de pensió Titulars
Amb cònjuge a càrrec

Euros/any
Sense cònjuge: unitat econòmica unipersonal

Euros/any
Amb cònjuge no a càrrec

Euros/any
Jubilació      
Titular amb seixanta-cinc anys. 11.807,60 9.569,00 9.081,80
Titular menor de seixanta-cinc anys. 11.069,80 8.953,00 8.461,60
Titular amb seixanta-cinc anys procedents de gran invalidesa. 17.711,40 14.354,20 13.623,40
Incapacitat permanent      
Gran invalidesa. 17.711,40 14.354,20 13.623,40
Absoluta. 11.807,60 9.569,00 9.081,80
Total: titular amb seixanta-cinc anys. 11.807,60 9.569,00 9.081,80
Total: titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys. 11.069,80 8.953,00 8.461,60
Total: derivada de malaltia comuna menor de seixanta anys. 7.054,60 7.054,60 6.993,00
Parcial del règim d’accidents de treball: titular amb seixanta-cinc anys. 11.807,60 9.569,00 9.081,80
Viduïtat      
Titular amb càrregues familiars. 11.069,80
Titular amb seixanta-cinc anys o amb discapacitat en grau igual o superior al 65 per 100. 9.569,00
Titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys. 8.953,00
Titular amb menys de seixanta anys. 7.249,20

 

Classe de pensió Euros/any
Orfandat  
Per beneficiari. 2.924,60
Per beneficiari menor de 18 anys amb discapacitat en grau igual o superior al 65 per 100. 5.754,00
En l’orfandat absoluta el mínim s’incrementarà en 7.249,20 euros/any distribuïts, en el seu cas, entre els beneficiaris.  
Prestació d’orfandat  
Un beneficiari. 8.820,00
Diversos beneficiaris: a repartir entre nombre de beneficiaris 100. 14.868,00
En favor de familiars  
Per beneficiari. 2.924,60
Si no existeix vidu ni orfe pensionistes:  
Un solo beneficiari amb seixanta-cinc anys. 7.067,20
Un solo beneficiari menor de seixanta-cinc anys. 6.661,20
Diversos beneficiaris: el mínim assignat a cadascun d’ells s’incrementarà en l’import que resulti de prorratejar 4.324,60 euros/any entre el nombre de beneficiaris.  

Límit d’ingressos per al reconeixement de complements econòmics per mínims:

– En 2020:

 • Sense cònjuge a càrrec: 7.638,00 euros/any.
 • Amb cònjuge a càrrec: 8.909,00 euros/any.

Quanties mínimes de les pensions de Classes Passives:

* En el cas que existeixin diversos beneficiaris, l’import de la pensió individual serà el resultat de dividir aquesta quantitat entre el nombre de perceptors; garantint el mínim per beneficiari en 208,90 €/mes o 411,00 €/mes si és orfe menor de 18 anys i amb una discapacitat igual o superior al 65 per 100.

Límit d’ingressos per al reconeixement de complements econòmics per a mínims:

– En 2020: 7.638,00 euros/any.

Quanties d’altres pensions i prestacions públiques

 1. Límit màxim de percepció de pensió pública: 2.683,34 euros/mes o 37.566,76 euros/any.
 2. Pensions de l’assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa extingida (SOVI):
 • Pensions del SOVI no concurrents: 6.127,80 euros/any.
 • Pensions del SOVI concurrents amb pensions de viduïtat d’algun dels règims del sistema de la Seguretat Social o amb alguna d’aquestes pensions i, a més, amb qualsevol altra pensió pública de viduïtat: 5.947,20 euros/any.
 1. Pensions modalitat no contributiva: 5.538,40 euros/any.
 • Complement de pensió per al lloguer d’habitatge: 525 euros anuals.
 1. Prestacions familiars de la Seguretat Social:
 • Assignació econòmica per fill o menor a càrrec sense discapacitat: 341 euros/any.

Sense perjudici de l’anterior, la quantia de l’assignació econòmica serà en còmput anual de 588 euros en els casos en què els ingressos siguin inferiors al límit previst en la següent escala:

H = fills a càrrec del beneficiari menors de 18 anys.

N = nombre de menors de 14 anys en la llar.

M = nombre de persones de 14 o més anys en la llar.

Integrants de la llar Interval d’ingressos Assignació íntegra anual
Persones >= 14 anys (M) Persones <14 anys (N)    
1 1 4.723,00 o menys 588 x H
1 2 5.812,00 o menys 588 x H
1 3 6.902,00 o menys 588 x H
2 1 6.539,00 o menys 588 x H
2 2 7.629,00 o menys 588 x H
2 3 8.718,00 o menys 588 x H
3 1 8.355,00 o menys 588 x H
3 2 9.445,00 o menys 588 x H
3 3 10.534,00 o menys 588 x H
M N 3.633,00 + [(3.633,00 x 0,5 x (M-1)) + (3.633,00 x 0,3 x N)] o menys 588 x H

– Assignació econòmica per fill o menor a càrrec amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent: 1.000,00 euros/any.

– Assignació econòmica per fill a càrrec major de 18 anys amb discapacitat:

 • Amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per cent: 4.747,20 euros/any.
 • Amb un grau de discapacitat igual o superior al 75 per cent i amb necessitat de concurs d’una altra persona per a la realització dels actes essencials de la vida: 7.120,80 euros/any.

– Prestació per naixement o adopció de fill, en supòsits de famílies nombroses, monoparentals i de mares amb discapacitat establerta en l’article 357 i la quantia de la qual es recull en l’article 358 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social: 1.000,00 euros.

– Límit d’ingressos per al reconeixement de les prestacions familiars de la Seguretat Social per fill o menor a càrrec:

 • Quantia a la qual es refereix el paràgraf primer de l’article 352.1.c) del text refós de la Llei General de la Seguretat Social (fills o menor a càrrec sense discapacitat): 12.424,00 euros/any.
 • Quantia a la qual es refereix el paràgraf segon de l’article 352.1.c) del text refós de la Llei General de la Seguretat Social (família nombrosa): 18.699,00 euros/any, amb un increment de 3.029,00 euros per cada fill a càrrec a partir del quart, aquest inclòs.
 1. Subsidis econòmics del text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social:
 • Subsidi de garantia d’ingressos mínims: 149,86 euros/mes.
 • Subsidi per ajuda de tercera persona: 58,45 euros/mes.
 • Subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport: 68,10 euros/mes.
 1. Pensions assistencials de la Llei 45/1960, de 21 de juliolReial decret 2620/1981, de 24 de juliol: 149,86 euros/mes.
 2. Quantia de la prestació econòmica establerta per la Llei 3/2005, de 18 de març(prestació econòmica als ciutadans d’origen espanyol desplaçats a l’estranger, durant la seva minoria d’edat, a conseqüència de la Guerra Civil): 7.507,83 euros/any.
 3. Quantia dels ajuts socials reconeguts als afectats pel VIH a l’empara del Reial decret llei 9/1993, de 28 de maig: 639,33 euros/mes.

Finalment, es contempla la garantia de manteniment del poder adquisitiu de les pensions en cas que la inflació en 2020 sigui superior a l’increment previst del 0,9% i es preveu que els pensionistes rebran, abans de l’1 d’abril de 2021 i en un únic pagament, una quantitat equivalent a la diferència entre la pensió percebuda en 2020 i la que hagués correspost d’haver aplicat a les quanties de 2019 un increment percentual igual al valor mitjà dels increments percentuals interanuals de l’IPC dels mesos de desembre de 2019 a novembre de 2020, sempre que el valor mitjà resultant sigui superior al 0,9%.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies