Tant per a persones físiques com per a persones jurídiques que sol·licitin l’ajornament o el fraccionament d’IVA d’import igual o inferior a 30.000 euros, no serà necessari justificar les necessitats de tresoreria ni l’impagament dels impostos repercutits (IVA i impostos especials).

Novetats en els ajornaments i fraccionaments

A causa dels dubtes plantejats com a conseqüència de les modificacions en els ajornaments o fraccionaments de determinades obligacions tributària introduïdes pel Reial decret-llei 3/2016 (RDL 3/2016), el passat 13 de gener l’Agència Tributària va fer un comunicat titulat “els ajornaments als autònoms després del Reial decret-llei 3/2016” i el passat 19 de gener va publicar la Instrucció 1/2017, de 18 de gener, de la Directora del Departament de Recaptació de l’AEAT, sobre gestió d’ajornaments i fraccionaments de pagament, que serà aplicable a les sol·licituds presentades a partir del dia 1 de gener de 2017, que actualitza els criteris existents pel que fa a terminis, garanties i altres aspectes del procediment, diferenciant entre el procediment per a la resolució en el cas d’actuacions administratives automatitzades d’ajornaments i fraccionaments de pagament, que es desenvolupa a través d’una eina informàtica aplicable a la gestió d’ajornaments i fraccionaments d’aquells deutes al fet que es refereix l’article 82.2 a) de la LGT i el procediment general de resolució automatitzada –“ordinari” –.

Atenció. En concret, el RDL 3/2016 estableix que no es puguin ajornar o fraccionar els següents deutes:

  • Els del retenidor o obligat a realitzar ingressos a compte, ni tan sols amb les excepcions regulades anteriorment.
  • Els derivats de l’execució de resolucions fermes de desestimació suspeses durant les reclamacions o recursos.
  • Els de tributs repercutits, excepte prova que les quotes no van ser pagades
  • Els dels pagaments fraccionats de l’impost sobre societats.

Criteri d’Hisenda en relació amb l’ajornament de l’IVA

En relació amb l’IVA, i d’acord amb la Instrucció 1/2017, de 18 de gener, sobre gestió d’ajornaments i fraccionaments de pagament s’estableix el següent en relació amb l’IVA:

A. Ajornament d’IVA mitjançant procediment automatitzat

Els ajornaments i fraccionaments dels deutes d’IVA per import igual o inferior a 30.000 euros es desenvolupen a través d’una eina informàtica que permet la seva resolució mitjançant actuacions administratives automatitzades. En les sol·licituds tramitades a través d’aquest procediment, es presumiran acreditades la transitorietat de les dificultats de tresoreria i la falta d’ingrés dels impostos repercutits amb la formulació de la sol·licitud. En conseqüència, tant per a persones físiques com per a persones jurídiques que sol·licitin l’ajornament o el fraccionament d’IVA d’import igual o inferior a 30.000 euros, no serà necessari justificar les necessitats de tresoreria ni l’impagament dels impostos repercutits (IVA i impostos especials).

Els terminis màxims de pagament establerts són els següents:

a) Deutes corresponents a persones jurídiques, herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptibles d’imposició: 6 terminis mensuals.

b) Deutes corresponents a persones físiques: 12 terminis mensuals.

En cas de sol·licitar un termini inferior, es concedirà el termini sol·licitat. En cap cas els imports establerts en aquests terminis, exclosos els interessos, podran ser inferiors a 30 euros. La periodicitat dels pagaments serà, en tot cas, mensual.

Atenció. Es denegaran les sol·licituds en els casos següents:

  • Sempre que el deutor tingui altres deutes en període executiu respecte dels quals no s’hagi sol·licitat ajornament o fraccionament de pagament, la providència de constrenyiment del qual hagi estat notificada, sempre que l’import total d’aquests deutes sigui superior a 600 euros.
  • Quan en la sol·licitud d’ajornament s’inclogui algun deute que hagués estat inclòs amb anterioritat en un acord finalitzat per incompliment de pagament.

B. Procediment no automatitzat

Els ajornaments i fraccionaments d’IVA d’import superior a 30.000 euros es resolen a través d’un procediment no automatitzat. En aquest cas, a part de l’aportació de garanties en el cas de sol·licituds d’ajornament o fraccionament de deutes tributaris derivats de tributs que hagin de ser legalment repercutits, per acreditar l’impagament de les quotes repercutides serà necessari aportar la següent documentació:

  • Relació de les factures emeses que no han estat cobrades amb identificació de clients, quanties i data de venciment.
  • Justificació documental que acrediti que aquestes factures no han estat efectivament satisfetes.
  • Relació de factures rebudes, amb identificació de proveïdors i quanties, amb l’acreditació de si han estat satisfetes i, si escau, acreditació dels mitjans de pagament utilitzats.
  • Còpia de tots els requeriments o de les actuacions que s’hagin realitzat enfront del creditor reclamant el pagament de les factures impagades.

No obstant això, en l’acord de concessió s’inclourà una clàusula en la qual s’especifiqui que, en el cas de produir-se el cobrament efectiu del tribut repercutit s’haurà d’ingressar íntegrament el pagament del deute pendent a Hisenda. S’afegeix al seu torn una clàusula de cancel·lació per incompliment, quan, havent cobrat les quantitats repercutides i pendents, el contribuent no les destini al pagament anticipat de l’ajornament en el termini màxim de 10 dies des del cobrament efectiu.

Els ajornaments i fraccionaments d’IVA d’import superior a 30.000 euros es resolen a través d’un procediment no automatitzat. En aquest cas, a part de l’aportació de garanties en el cas de sol·licituds d’ajornament o fraccionament de deutes tributaris derivats de tributs que hagin de ser legalment repercutits, per acreditar l’impagament de les quotes repercutides serà necessari aportar una sèrie de documentació fixada per la Instrucció 1/2017, de 18 de gener, de la Directora del Departament de Recaptació de la AEAT, sobre gestió d’ajornaments i fraccionaments de pagament.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies